Ave Crux spes unica! – Buď pozdravený Kríž, naša jediná nádej!

Kategória: Ave Crux spes unica! - Buď pozdravený Kríž, naša jediná nádej!

Z Katechizmu Katolíckej cirkvi:

Cirkev uctieva KRÍŽ spevom:

»Zdrav´ buď, KRÍŽ, nádej JEDINÁ!O crux, ave, spes unica!«

»KRÍŽ je JEDINÝ a pravý rebrík do raja a OKREM NEHO NIET INÉHO, PO KTOROM BY SA DALO VYSTÚPIŤ DO NEBA (sv. Ružena Limská ).“

(KKC: 617; 618)

NAJVYŠŠÍ KRÍŽ NA SVETE

NAJVYŠŠÍ KRÍŽ na svete je vysoký 152,4 m, má rozpätie 46 m, hrúbku 6 m, váži 201 000 ton a je viditeľný zo vzdialenosti takmer 50 km. Nachádza sa v Španielsku, v doline Cuelgamuros, v horách Guadarrama, asi 12 km na sever od kráľovského palácu El Escorial a 50 km na severozápad od Madridu. Je súčasťou Monumento Nacional de Santa Cruz del Valle de los Caídos – Národného pomníku Svätého Kríža v Údolí Padlých, ktorý dal v rokoch 1940 – 1958 vybudovať generál Franco obetiam španielskej občianskej vojny. Pod týmto Krížom je do skalného vrchu vytesaná jedna z najväčších svetových bazilík, Bazilika de la Santa Cruz del Valle de los CaídosBazilika svätého Kríža v Údolí Padlých. Pod Krížom, nad vchodom do baziliky, je veľká socha Sedembolestnej Panny Márie.

Pôdorys majestátnej, 262 metrov dlhej baziliky vo Valle de los Caídos má tvar Kríža.

V mieste, kde sa križuje v tomto pôdorysnom obrovskom Kríži jeho zvislé rameno s vodorovným, je umiestnený oltár. V ňom je vsadený veľký Kríž a na ňom ukrižovaná nekonečná Láska (viď nasl. foto.).

Tu sa slúži Najsvätejšia Obeta!

A presne nad týmto miestom na vrchole skalného vrchu sa týči k nebu i najvyšší Kríž na svete.

NÁDHERA!

TOTO JE ISTOTNE JEDNO Z NAJKRAJŠÍCH MIEST NA CELOM SVETE!

Deo Gratias!

+++

MacedónskoSkopjeMiléniový Kríž (výška 66 metrov):

Oceľový Miléniový Kríž (Милениумски крст) vidieť z diaľky 30 km; cez noc býva osvetlený

+++

Z rečí svätého Teodora Studitu

ŽIVOTODARNÝ KRISTOV KRÍŽ

„Aký nesmierne vzácny dar je kríž! Aký úžasný zjav! Podoba tohto stromu nemá v sebe dobro i zlo ako onen v Edene. Celý je krásny a spanilý na pohľad i na chuť. Je to strom, ktorý dáva život, a nie smrť, osvetľuje, a nezatemňuje, vovádza do raja, a nevyháňa z neho. Tento strom, na ktorý vystúpil Kristus ako kráľ na štvorzáprah, zahubil diabla, ktorý mal moc nad smrťou, a vyslobodil ľudstvo z otroctva tyrana.

Ten strom, na ktorom bol Pán ako najznamenitejší bojovník ranený v boji na rukách, nohách a božskom boku, uzdravil rany po hriechoch, totiž našu prirodzenosť zranenú nebezpečným drakom.

Kedysi nás strom usmrtil, a teraz sme na strome našli život. Kedysi nás strom podviedol, a teraz sme stromom zahnali ľstivého hada. Nové a vskutku nevídané zámeny! Namiesto smrti sa nám dáva život, namiesto porušenia neporušenosť, namiesto hanby sláva.

Preto oprávnene zvolal svätý Apoštol: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“ Veď táto najvyššia múdrosť, ktorá akoby vykvitla z kríža, vyvrátila svetskú chvastavú múdrosť a namyslenú hlúposť. A z kríža vzišli dobrá každého druhu a obmedzili výhonky zloby a neprávosti.

Už predobrazy tohto stromu od počiatku sveta naznačovali a poukazovali na veci neobyčajne obdivuhodné. Pozri sa každý, kto túžiš po poznaní: Či neunikol Noe so synmi a ich manželkami a všetkými druhmi zvierat z Božieho nariadenia ničivej potope na obyčajnom dreve?!

A čo Mojžišova palica? Nebola predobrazom kríža? Raz premieňa vodu na krv, inokedy požiera nepravé hady čarodejníkov, alebo jediným úderom rozdeľuje more a hneď zasa vracia morské vlny späť, čím topí nepriateľov a zachraňuje zákonitý ľud.

Takým predobrazom kríža bola aj palica Áronova: zakvitla za jediný deň a ukázala, kto je zákonitým kňazom. Aj Abrahám naznačil kríž, keď položil zviazaného syna na hromadu dreva.

Krížom bola zničená smrť a obnovený Adamov život. Krížom sa chválil každý apoštol, krížom je korunovaný každý mučeník a posvätený každý svätec. Krížom si obliekame Krista a vyzliekame starého človeka. Krížom sa my, Kristove ovce, zhromažďujeme do jedného ovčinca a pripravujeme do nebeského košiara.“

(Oratio in adorationem crucis: PG 99, 691 – 694. 698 – 699)

+++

„(Pane Ježišu) Ty si svojou smrťou premenil drevo kríža na strom života;

– udeľ znovuzrodeným v krste jeho spasiteľné ovocie.“

(Z prosieb ranných chvál Kvetnej nedele – Nedele utrpenia Pána)

+++

RELIKVIE Z PRAVÉHO DREVA SPASITEĽOVHO SVÄTÉHO KRÍŽA

Relikvie z pravého dreva svätého Kríža na ktorom zomrel náš Spasiteľ, Ježiš Kristus sú rozptýlené po celom svete.

Tento drahocenný poklad si môžeme uctiť napríklad v rímskej bazilike Santa Croce in Gerusalemme (Svätého Kríža v Jeruzaleme). Tu sa nachádzajú aj iné drahocenné relikvie Kristovho svätého Umučenia:

Rím – Bazilika sv. Kríža v Jeruzaleme

Rím – Bazilika sv. Kríža v Jeruzaleme – kaplnka so vzácnymi relikviami

Rím – Bazilika sv. Kríža v Jeruzaleme (horný, aj dolný obr.) – vzácne relikvie (z ĽS na PS, smerom nadol): časť kosti prsta (ukazováka) sv. apoštola Tomáša, ktorým sa chcel dotknúť Spasiteľových oslávených najsvätejších Rán; kamienky z Božieho hrobu, jaskyne narodenia v Betleheme a zo stĺpa, pri ktorom bol náš Pán, Ježiš Kristus bičovaný; dva tŕne z Ježišovej tŕňovej koruny; patibulum (vodorovná časť kríža) sv. Dismasa (kajúceho lotra – Lk 23, 40 – 43); časti z dreva Spasiteľovho sv. Kríža; klinec, ktorým bol náš Pán pribitý na Kríž; a časť nápisu I.N.R.I., ktorý na Kríži nad Ním visel.

Rím – Bazilika sv. Kríža v Jeruzaleme – vzácna relikvia sv. Kríža

Rím – Bazilika sv. Kríža v Jeruzaleme – kaplnka s kópiou Turínskeho plátna

Rím – Bazilika sv. Kríža v Jeruzaleme – kópia Turínskeho plátna (detail)

Rím – Bazilika sv. Kríža v Jeruzaleme (horný, aj dolný obr.) – Ukrižovaná nekonečná Láska

+++

Z katechézy sv. pápeža Jána Pavla II. k Žalmu 96 (95),

prednesenej na všeobecnej audiencii pre veriacich v aule Pavla VI. 18. septembra 2002:

Pán je kráľ a sudca celej zeme

… 5. …Ten, ktorý kraľuje „tým, že sa stal pozemšťanom (pozemským)“, kraľuje práve v pokorení na kríži. Je príznačné, že mnohí starovekí autori čítali verš 10. tohto žalmu s podmanivou kristologickou integráciou: „Pán kraľuje z kríža.“

Preto Barnabášov list nás poučuje, že „Ježišovo kráľovstvo je na dreve (kríža)“ (VIII, 5: Padri Apostolici, Roma 1984, p. 198), a mučeník svätý Justín citujúc skoro úplne žalm vo svojej Prvej apológii končí tým, že vyzýva všetky národy, aby sa radovali, pretože „Pán kraľuje z dreva“ (kríža) (Gli apologeti greci, Roma 1986, p. 121).

Na tejto pôde vykvitol hymnus kresťanského básnika Venancia Fortunata Vexilla regis, v ktorom sa oslavuje Kristus, kraľujúci z výšky kríža, trónu lásky, a nie nadvlády: Regnavit a ligno Deus. Ježiš už totiž počas svojho pozemského života pripomínal:

»Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10, 43 – 45).«“

+++

Hymnus Vexilla regis prodeunt, oslavujúci KRISTOV SVÄTÝ KRÍŽ

Hymnus Vexilla regis prodeunt zo 6. storočia, oslavujúci Kristov sv. Kríž, patrí medzi najväčšie básnické klenoty hymnickej tvorby. Jeho autorom je básnik sv. Venantius Fortunatus, ktorý ho zložil na žiadosť bývalej kráľovnej, sv. Radegundy. Hymnus mal a tak sa i stalo, 19. novembra roku Pána 569 oslavovať a vítať v procesii z Tours do kostola kláštora sv. Kríža v Poitiers prichádzajúcu vzácnu relikviu, časť z pravého dreva Kristovho sv. Kríža, dar cisára Justína II. pre zakladateľku a predstavenú tohoto kláštora, sv. Radegundu.

Vexilla Regis prodeunt

Zástavy Kráľa vejú, hľa,
a Kríž tajomstvom plápolá,
keď telo Tvorcu človeka
na Kríži bolesť preniká.

Hrot ostrý prešiel srdcom až,
aby zachránil život náš,
krv s vodou z neho prúdila,
by nás od hriechov obmyla.

Strom vzácny, krvou sfarbený,
z teba Kráľ vládne zmučený;
len Tvoj kmeň má tu veľkú česť:
smie také sväté údy niesť.

Strom šťasný, v Tvojich konároch
visela spása sveta, Boh;
On nášmu telu večnosť dal
podsvetiu korisť odobral.

Oltár a Obeť pozdravme
a Umučenie oslávme:
On umrel, aby človek žil;
Kristus nad smrťou zvíťazil.

Zdrav buď, Kríž, nádej jediná!
V posvätnom čase mučenia
nábožným milosť rozmnožuj,
zdvihni tých, čo vstať nemôžu.

Ty žriedlo spása, Trojica,
nech všetko Tebe korí sa;
tajomstvo Kríža víťazí,
daj verným s Tebou v sláve žiť.

Amen.

+++

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti!

Lebo skrze svoj SVÄTÝ KRÍŽ - Ó! Áno, vďaka Ti, aj mňa si tým očaril!
– si nám najdokonalejším!, najnádhernejším! spôsobom vyznal – vyjavil
svoju NEKONEČNÚ LÁSKU, ktorou nás miluješ! Amen Ňou, si nás spasil!

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti!

Lebo si svojím SVÄTÝM KRÍŽOM svet vykúpil,
smrť, všetko zlo, podsvetie a diabla porazil.

AMEN!

+++