Môj pohľad z toho obrazu je taký ako pohľad z kríža.“

Den. 326

Náš Pán Ježiš Kristus

nám skrze rehoľnú sestru sv. Faustínu Kowalskú (1905 – 1938) z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva v jej Denníku vraví:

1512 – „NAJVIAC (!!!) sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom BOLESTNOM UMUČENÍ. Spájaj svoje malé utrpenia s mojím BOLESTNÝM UMUČENÍM, aby mali NEKONEČNÚ hodnotu pred mojím majestátom!

369 – „Jedna hodina rozjímania o mojom BOLESTNOM UMUČENÍ väčšiu zásluhu než celý rok bičovania sa až do krvi.“

737 – „MÁLO (!) je duší, ktoré rozjímajú o mojom UMUČENÍ so skutočným citom.

NAJVIAC (!!!) MILOSTÍ udeľujem dušiam, ktoré zbožne rozjímajú o mojom UMUČENÍ!

561 – Uzrela som živý obraz Ukrižovaného Ježiša. Matka Božia mi povedala, aby som si počínala tak ako ona. Aj v radosti upierala oči na kríž!

449 – (Matka B.:) „Upieraj svoj zrak na Utrpenie môjho Syna.

TAKTO ZVÍŤAZÍŠ!

811 – BOH Otec: „Pre BOLESTNÉ UMUČENIE môjho Syna sa pohne vnútro môjho milosrdenstva.“

482 – Sv. Faustína:BOLESTNÉ UMUČENIE Božieho Syna je ustavičným zmierňovaním Božieho hnevu.

 

UMUČENIE Ježiša Krista,

UMUČENIE Ježiša Krista,

UMUČENIE Ježiša Krista,

UMUČENIE Ježiša Krista,

UMUČENIE Ježiša Krista,

UMUČENIE Ježiša Krista,

UMUČENIE Ježiša Krista,

Ako nám to má Boh ešte povedať, aby sme to už konečne pochopili a začali podľa toho aj konať?

 

1. KORUNKA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU:

Náš Pán Ježiš Kristus nás na sviatok Povýšenia KRÍŽA (vigília 13. + 14. IX. 1935) žiada, aby sme sa modlili (v Korunke k Božiemu Milosrdenstvu 50-krát):

476 – Pre Jeho BOLESTNÉ UMUČENIE maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“

KORUNKA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU:

Modlí sa na klasickom ruženci.

Prežehnáme sa znakom svätého Kríža a pomodlíme sa:

Otče náš…,
Zdravas´ Mária…,
Verím v Boha…

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. (1-krát)

Na malých zrnkách:

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. (10-krát)

Na zakončenie:

Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3-krát)

Prežehnáme sa znakom svätého Kríža.

476 -Táto modlitba je na uzmierenie môjho hnevu.“

687 - „Modli sa neustále túto korunku, ktorú som ťa naučil. Ktokoľvek sa ju bude modliť, dosiahne v hodine smrti veľké milosrdenstvo. Kňazi ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu. Hoci by bol hriešnik najzatvrdilejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva.“

811 - „Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu.

Pre BOLESTNÉ UMUČENIE môjho Syna sa pohne vnútro môjho milosrdenstva.“

1791 - Keď sa blížila veľká búrka, začala som odriekať tú korunku. Vtom som počula hlas anjela: „Nemôžem sa približovať v búrke, lebo veľký jas, vychádzajúci z jej úst, odháňa mňa i búrku,“ ponosoval sa anjel Bohu. Vtom som poznala, aké veľké spustošenie mal vykonať skrze tú búrku, ale zároveň som poznala, že Bohu bola tá modlitba milá, i to, aká veľká je sila tejto korunky.

474 - Večer, keď som bola vo svojej cele, videla som anjela, vykonávateľa Božieho hnevu. Bol vo svetlom odeve a tvár mu žiarila. Pod nohami mal oblak, z ktorého vychádzali hromy a blesky do jeho rúk a zase z nich vychádzali a až potom dopadali na zem. Toto znamenie Božieho hnevu malo zasiahnuť zem, zvlášť jedno miesto, ktoré nemôžem menovať z istých dôvodov. Keď som to videla, začala som prosiť anjela, aby chvíľu počkal a svet bude činiť pokánie. Avšak moja prosba bola oproti Božiemu hnevu ničím…Začala som Boha pokorne prosiť za svet slovami, ktoré som vnútorne počula.

475 - Keď som sa tak modlila, uvidela som bezmocnosť anjela. Nemohol vykonať spravodlivý trest, aký si za hriechy zasluhovali. S takou vnútornou silou ako vtedy som sa ešte nikdy nemodlila. Slová, ktorými som pokorne prosila Boha, sú nasledovné: „Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, za naše hriechy i za hriechy celého sveta.

Pre Jeho BOLESTNÉ UMUČENIE maj milosrdenstvo s nami.“

 

2. TRETIA HODINA POPOLUDNÍ:

Náš Pán Ježiš Kristus nás žiada, aby sme si osobitne ctili hodinu, v ktorej na KRÍŽI za nás zomrel a v ktorej vyprosíme VŠETKO pre seba aj pre druhých. Povedal:

1320 – „O TRETEJ hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho UMUČENIA, rozjímaj zvlášť o mojej OPUSTENOSTI vo chvíli ZOMIERANIA. JE TO HODINA VEĽKÉHO MILOSRDENSTVA PRE CELÝ SVET. Dovolím ti preniknúť do môjho smrteľného smútku.

V TEJTO HODINE NIČ NEODMIETNEM duši, ktorá ma prosí pre moje UMUČENIE…“

1572 – „Pripomínam ti, dcéra moja, že vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú TRETIU, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho; vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu.

V TEJTO HODINE vyprosíš VŠETKO pre seba aj pre druhých…

snaž sa v TEJTO HODINE vykonať si KRÍŽOVÚ CESTU, ak ti to dovolia povinnosti…“

 

3. NOVÉNA PRED SVIATKOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA:

Spasiteľ ustanovil VEĽKÝ PIATOK ako počiatok novény a prípravy na sviatok Božieho Milosrdenstva:

796Pán mi povedal, aby som sa tú korunku modlila (pozn.: v ktorej sa modlíme: Pre Jeho BOLESTNÉ UMUČENIE maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.) počas deviatich dní pred sviatkom Milosrdenstva.

Začínať sa má na VEĽKÝ PIATOK.

„V tejto novéne udelím dušiam VŠETKY milosti.“

1209 - Novéna k Božiemu Milosrdenstvu, ktorú mi prikázal Ježiš napísať a vykonať pred sviatkom Milosrdenstva. Začína sa na VEĽKÝ PIATOK. „Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva…

Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje BOLESTNÉ UMUČENIE o milosti pre tieto duše.“

 

4. SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA:

Ale prečo náš Pán Ježiš Kristus ustanovil VEĽKÝ PIATOK ako počiatok novény k sviatku Božieho Milosrdenstva? Nuž preto, lebo sviatok Božieho Milosrdenstva pramení z VEĽKÉHO PIATKU, z prebodnutého najsvätejšieho Srdca Spasiteľovho. Ba viac – toto treba správne pochopiť –

sviatok Božieho Milosrdenstva nie je nič iné, ako oslávený, zmŕtvychvstalý VEĽKÝ PIATOK! Veď:

699 - Dcéra moja, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol úkrytom a útočiskom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k PRAMEŇU môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deňotvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí žiaden rozum, ani ľudský, ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo z vnútra môjho milosrdenstva. Každá duša bude po celú večnosť rozjímať o mojej láske a o mojom milosrdenstve vo vzťahu ku mne. Sviatok Milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil na prvú nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k PRAMEŇU môjho milosrdenstva.

A ten PRAMEŇ tryská a pramení z VEĽKÉHO PIATKU, zo Spasiteľovho Kríža, z prebodnutého najsvätejšieho Srdca UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY:

1182 -PRAMEŇ môjho milosrdenstva bol na KRÍŽI KOPIJOU DOKORÁN OTVORENÝ pre všetky duše – nikoho som nevylúčil.“

5. OBRAZ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA:

Aj obraz Božieho Milosrdenstva (na ktorom nás náš Spasiteľ žehná pravou rukou znamením sv. KRÍŽA, viď: Den. 416) je obrazom osláveného, zmŕtvychvstalého VEĽKÉHO PIATKU. Hľa:

326 - „Môj pohľad z toho obrazu je taký ako pohľad z KRÍŽA.“

299 - „Tie dva lúče znamenajú krv a voduTieto dva lúče vyšli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, keď moje ZOMIERAJÚCE srdce bolo na KRÍŽI PRERAZENÉ KOPIJOU. Tie lúče zakrývajú dušu pred hnevom môjho Otca. Šťastný, kto bude žiť v ich tieni, lebo spravodlivá Božia ruka ho nezasiahne.“

414 – VEĽKÝ PIATOK. O TRETEJ HODINE popoludní,

keď som vošla do kaplnky, počula som slová: „Túžim, aby ten obraz bol verejne uctený.“ Vtom som uzrela

Pána Ježiša UMIERAŤ na KRÍŽI vo veľkých bolestiach. Z JEŽIŠOVHO SRDCA VYCHÁDZALI TIE ISTÉ DVA LÚČE, ktoré sú na OBRAZE.

48 – „Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, a zvlášť v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu.“

327 - „Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježiš, dôverujem Ti.“

570 – „Cez ten obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša.“

!!!

NEBERME TO NA ĽAHKÚ VÁHU:

Ježiš a Matka Božia nám skrze sv. Faustínu hovoria:

965 – Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im

POSLEDNÚ

nádej na záchranu -

sviatok môjho Milosrdenstva.

Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo,

zahynú NAVEKY

STRAŠNÝ deň, deň mojej spravodlivosti, je

BLÍZKO.

!!!

635 – „Ja som dala svetu Spasiteľa a ty máš hovoriť svetu o Jeho veľkom milosrdenstve a pripraviť svet na

Jeho DRUHÝ PRÍCHOD,

keď príde

NIE ako MILOSRDNÝ Spasiteľ, ale ako SPRAVODLIVÝ Sudca.

Ó, ten deň je STRAŠNÝ. Deň SPRAVODLIVOSTI, deň Božieho HNEVU, je určený. TRASÚ sa  pred ním anjeli.“

83 – Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva. Skôr ako nadíde deň spravodlivosti, ľuďom bude dané znamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak KRÍŽA a z otvorov, kde boli prebodnuté ruky a nohy Spasiteľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to KRÁTKO pred POSLEDNÝM dňom.“

848 – Hovor svetu o mojom milosrdenstve, nech celé ľudstvo pozná moje nepreniknuteľné milosrdenstvo. Je to znamenie

POSLEDNÝCH čias,

po ňom príde deň spravodlivosti. Kým je čas, nech sa utiekajú k prameňu môjho milosrdenstva, nech využívajú krv a vodu, ktorá pre nich vytryskla.

1159 – Božie pramene sa pre nás otvorili, čerpajme z nich skôr, než nadíde deň Božej spravodlivosti, a

bude to STRAŠNÝ deň

!!!