Korunka k ucteniu Sĺz Panny Márie

Kategória: Korunka k ucteniu Sĺz Panny Márie

 

KORUNKA K UCTENIU SĹZ PANNY MÁRIE

 

Imprimatur:
+ Ján, biskup, Spišská Kapitula
21. mája 1935, N. O. 1266/1935


Spasiteľ sám určil modlitby pre ruženec k ucteniu Sĺz Panny Márie

V ústave misionárok Ukrižovaného Spasiteľa, založenom Monsignorom Dr. Františkom šľachticom de Tampos Barreto, biskupom v Tampinas v arcidiecéze sv. Pavla v Brazílii, žije sestra Amália zbičovaného Spasiteľa. Náleží k ôsmim zakladateľkám ústavu, ktoré 8. decembra r. 1931 zložili doživotné sľuby.

Príbuzný sestry Amálie bol veľmi zarmútený, pretože jeho manželka bola ťažko chorá. Podľa úsudku lekárov sa jej už nedalo pomôcť. So slzami v očiach jej muž nariekal: „Čo len bude s našimi deťmi?“ Sestra Amália veľmi spolucítila so svojím príbuzným. Obrátila sa preto na Božského Spasiteľa. 8. novembra 1929 pocítila vnútorné vnuknutie, aby sa ponáhľala ku svätostánku. Odišla teda do kaplnky a pokľaknúc na stupňoch oltára, prosila:

„Spasiteľu môj, keď nemôže byť N. N. ináč zachovaná svojím deťom, som ochotná obetovať za ňu svoj život. Čo mám robiť?“

Ježiš odpovedal:

„Keď chceš dosiahnuť tej milosti, pros ma pre Slzy mojej Matky.“

Sestra Amália sa pýtala:

„Ako sa mám modliť?“

Tu jej Spasiteľ určil tieto povzdychy:

„Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé Slzy a bolesťami prebodnuté Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala, a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.

Ó, Ježišu, vyslyš naše prosby pre bolestné Slzy Tvojej najsvätejšej Matky!“

Pán ešte dodal: „Dcéra moja, o čo mňa ľudia prosia pre Slzy mojej Matky, dám im láskavým spôsobom. Za nejaký čas moja Matka odovzdá tento poklad vášmu ústavu ako magnet milosrdenstva.“


Matka Božia dáva sestre Amálii ruženec

Prisľúbenie Božského Spasiteľa, že jeho Matka neskoršie ústavu odovzdá poklad, sa vyplnilo 8. marca r. 1930. Vtedy kľačala sestra Amália opäť na stupňoch oltára, a to na ľavej strane. Zrazu zazrela pred sebou Paniu nevýslovnej krásy. Bola zaodetá do fialového rúcha s modrým plášťom a na hlave mala biely závoj. Usmievajúc sa, vznášala sa nad zemou. V ruke držala ruženec, ktorý sama nazvala „Coroa“ (korunka, veniec – ruženec). Jeho zrnká žiarili ako slnko a boli biele ako sneh. Matka Božia, podávajúc ho našej sestre, hovorila:

Je to ruženec mojich Sĺz, ktorý môj Syn zveruje vášmu ústavu ako podiel zo svojho odkazu. Ako sa ho máte modliť, už viete. Môj Syn ma chce tým spôsobom zvlášť uctiť, preto rád udeľuje milosti, o ktoré ľudia prosia pre moje Slzy. Tento ruženec prispeje k obráteniu mnohých hriešnikov, zvlášť špiritistov. Ústavu Ukrižovaného Spasiteľa je vyhradená zvláštna česť, že totiž vyprosí obrátenie mnohých členov tejto zhubnej sekty.

Týmto ružencom sa premáha diabol a ničí sa vláda pekla.“

- Nato najsvätejšia Panna odišla.


Ako sa modlí ruženec k ucteniu Sĺz Panny Márie

Ruženec, odovzdaný Matkou Božou sestre Amálii, sa skladá zo 49 bielych zrniek, ktoré sú siedmimi bielymi väčšími zrnkami rozdelené na sedem „desiatkov“, podobne, ako na sedembolestnom ruženci. Sú na ňom ešte tri malé zrnká a medailón plačúcej Panny Márie. Tým máme byť vedení, aby sme uctievali Máriu, svoju Matku pre jej bolesti, pri ktorých prelievala hojné Slzy.

Namiesto „Verím v Boha“ sa modlíme:

„Ukrižovaný Spasiteľu! Kľačiac pri Tvojich nohách obetujeme Ti Slzy Tej, ktorá Ťa sprevádzala vrúcnou a súcitnou láskou na Tvojej bolestnej krížovej ceste. Daj, ó, dobrý Učiteľu, aby sme porozumeli naučeniu, ktoré nám dávajú bolestné Slzy Tvojej svätej Matky, aby sme Tvoju vôľu plnili na zemi, a tak sa stali hodnými v nebi Teba po celú večnosť chváliť a velebiť. Amen.“

Na veľkých zrnkách:

„Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé Slzy a bolesťami prebodnuté Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala, a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.“

Na siedmich malých zrnkách:

„Ó, Ježišu, vyslyš naše prosby pre bolestné Slzy Tvojej najsvätejšej Matky!“

Na konci sa opakuje trikrát na malých zrnkách:

„Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé Slzy a bolesťami prebodnuté Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala, a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.“

Nakoniec modlitba:

„Ó, Mária, Matka lásky, bolesti a milosrdensva! Prosíme Ťa, spoj svoje prosby s našimi, aby Tvoj Boží Syn Ježiš, na ktorého sa pre Tvoje Slzy s dôverou obraciame, milostivo vypočul naše volanie a nám okrem milostí, ktoré touto korunkou vyprosíme, ráčil tiež udeliť korunu večného života. Amen.“

V Brazílii a v iných krajinách sa tvoria skupiny z 30-tich rodín. Každá rodina sa v určený deň o 19. hodine modlí v spojení s Bolestnou Matkou a z lásky k nej ruženec k ucteniu jej Sĺz. Nemusia sa teda všetky rodiny modliť ruženec denne, ale každá len jeden večer v mesiaci a predsa sa táto modlitba koná po celý mesiac.

Boli ňou vyprosené už mnohé milosti. Božský Spasiteľ prisľúbil, že vypočuje prosby toho, kto ho bude prosiť pre Slzy jeho presvätej Matky. Konečne, veď je známe, že Spasiteľ úctu bolestí svojej svätej Matky zvlášť odmeňuje. – Mnohí oznamujú, že sa im dostalo nápadných milostí a vypočutí takzvanou „ružencovou novénou“. Modlili sa ruženec k ucteniu Sĺz Panny Márie po deväť dní, prijali sv. sviatosti a konali skutky lásky k blížnemu. – Od rehoľných osôb sme počuli, že sa im táto modlitba stala milým zvykom a že jej ďakujú za mnoho mimoriadnych milostí, ktorých dosiahli. Preto sa ju modlia aj niekoľkokrát denne, aby vyprosili milosti sebe, obrátenie hriešnikom, bludárom a neveriacim, prispeli misionárom a vyslobodzovali duše z očistca. – Veriaca, zbožná a horlivá duša vie, za čo môže a má dobrotivého Spasiteľa prosiť pre Slzy jeho najsvätejšej Matky.

To všetko uvážiac, nedivme sa, že cirkevná vrchnosť tento spôsob úcty bolestí Matky Božej nielen blahovoľne pripúšťa, ale ho aj šíri, áno, i dovoľuje, aby sa slávil sviatok Sĺz Panny Márie 20. februára, ako tomu bolo v ústave misionárok Ukrižovaného Spasiteľa v Bahii.

Úcta k Slzám Panny Márie je Pánovi veľmi milá. Po drahocennej Krvi, ktorú Spasiteľ vylial za nás, nie je nič vzácnejšie pred Bohom nad bolestné Slzy Jeho svätej Matky. Pán Ježiš stále obetuje Nebeskému Otcovi svoje Utrpenie a svoju Krv za našu spásu a praje si, aby sme ich aj my spolu s ním obetovali, ako to učil aj vo zvláštnych zjaveniach svoje vyvolené duše (napr. sestru Máriu Martu Chambonovú). Podobne si praje, aby sme si zbožne a vďačne pripomínali Slzy jeho Matky a jemu ich obetovali. Tieto Slzy sú našim pokladom, lebo boli vyliate pre nás. Sú najmilostivejšou modlitbou svätej Panny za nás.

+++