Znova a znova… Stále znova, lebo:

Kategória: Znova a znova... Stále znova, lebo:

K téme o UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ Láske, o Jej svätých Ranách, o Jej Umučení a o Jej svätom Kríži sa treba vracať ZNOVA A ZNOVA STÁLE ZNOVA,

LEBO:

Náš Pán, Ježiš Kristus

nám skrze rehoľnú sestru sv. Faustínu Kowalskú (*1905 – † 1938) z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva vraví:

1512 – „NAJVIAC sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom BOLESTNOM UMUČENÍ. Spájaj svoje malé utrpenia s mojím BOLESTNÝM UMUČENÍM, aby mali NEKONEČNÚ hodnotu pred mojím majestátom!

369 – „Jedna hodina rozjímania o mojom BOLESTNOM UMUČENÍ väčšiu zásluhu než celý rok bičovania sa až do krvi.“

737 – „MÁLO (!) je duší, ktoré rozjímajú o mojom UMUČENÍ so skutočným citom.

NAJVIAC MILOSTÍ udeľujem dušiam, ktoré zbožne rozjímajú o mojom UMUČENÍ!

482 – Sv. Faustína: BOLESTNÉ UMUČENIE Božieho Syna je ustavičným zmierňovaním Božieho hnevu.

811 – BOH Otec: „Pre BOLESTNÉ UMUČENIE môjho Syna sa pohne vnútro môjho milosrdenstva.“

LEBO:

Božia, i naša Matka, Panna Mária

nám skrze rehoľnú sestru, Dcéru kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Apolóniu Andriveau (*1810 – † 1895) vraví:

Svet sa vrhá do záhuby, LEBO NEROZJÍMA O JEŽIŠOVOM UMUČENÍ. Vynasnaž sa, ako len môžeš, aby O ŇOM ROZJÍMAL A TAK SA SPASIL!

Bola to práve rehoľná sestra Apolónia Andriveau, ktorú náš Pán Ježiš Kristus poveril odovzdať do pokladnice svätej katolíckej Cirkvi ďalší cenný poklad – Škapuliar UMUČENIA Ježiša Krista a presvätých BOLESTNÝCH Sŕdc Ježiša a Márie tzv. ČERVENÝ ŠKAPULIAR. Škapuliar cirkevne schválil pápež Pius IX. v roku 1847.

LEBO:

Svätí a učitelia Cirkvi hovoria:

Sv. Pavol z Kríža

(*1694 – † 1775; zakladateľ rehole passionistov):

Svet je spútaný satanovými okovami, lebo zabudol na JEŽIŠOVO UTRPENIE, na ten najväčší zázrak Božej lásky; treba mu teda vravieť o Kristovom Umučení, ktoré jeNAJÚČINNEJŠÍM prostriedkom na dosiahnutie VŠETKÉHO dobra“, pretožeNEEXISTUJE NIČ UŽITOČNEJŠIE a ZÁSLUŽNEJŠIE ako nábožnosť k UMUČENIU JEŽIŠA KRISTA a BOLESTIAM MÁRIINÝM!

+++

Sv. Augustín

(pozn.: *354 – † 430; učiteľ Cirkvi)

vraví, že nič nie je tak spasiteľné, ako každodenne sa rozpomínať, koľko pretrpel Boh pre nás.

Sv. Ján Zlatoústy

(pozn.: ok. *349 – † 407; učiteľ Cirkvi)

hovorí, že medzi všetkými dobrými skutkami nič natoľko nepomáha k spaseniu, ako rozjímanie o utrpení Kristovom.“

(Dr. Andrej Radlinský, Nábožné výlevy, 14. vydanie, Trnava 1945, str. 403)

+++

Sv. Bonaventúra

(*1221 – † 1274; učiteľ Cirkvi):

Zbožné rozjímanie o umučení Ježiša Krista odháňa všetky satanské hordy.“

Pokušeniam zvodcu odolá najmä ten, kto má vo svojej duši hlboko vyryté utrpenie Vykupiteľa. Lebo ono je tou zbraňou proti nepriateľom, o ktorej hovoril apoštol: »Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla« (Ef 6, 11). Naozaj niet účinnejšieho lieku, ktorým by bolo možné rýchlejšie odvrátiť pokušenie.“

(Sv. Bonaventúra, Regula novitiorum, 7, 1; 11, 2)

Plameň zbožnosti sa rozduchuje a udržuje v človeku častou spomienkou na Kristovo umučenie, preto je NEVYHNUTNÉ, aby ten, kto chce v sebe zachovať neuhasínajúcu zbožnosť, často a vlastne VŽDY pozeral očami srdca na Krista zomierajúceho na kríži.“

(Sv. Bonaventúra, De perfectione vitae ad sorores, 6, 1)

Niet inej cesty (pozn. vedúcej k Bohu), iba vrúcna láska k Ukrižovanému k Bohunik nevstúpi ináč ako skrze Ukrižovaného.

(Sv. Bonaventúra, Itinerarium mentis in Deum, Prológ 3)

+++

Z Katechizmu Katolíckej cirkvi:

„»KRÍŽ je JEDINÝ a pravý rebrík do raja a OKREM NEHO NIET INÉHO, PO KTOROM BY SA DALO VYSTÚPIŤ DO NEBA (sv. Ružena Limská ).“

(KKC: 618)

+++

Sv. František Saleský

(*1567 – † 1622; učiteľ Cirkvi):

Horké Umučenie a smrť nášho Vykupiteľa je najpríťažlivejšou a zároveň najsilnejšou pohnútkou aká v tomto smrteľnom živote môže oživovať naše srdceVykupiteľova smrť bude i tam hore v nebeskej sláve podľa Božej dobroty poznanej a rozjímanej v jeho podstate tou najmocnejšou pohnútkou vytrženia blažených duchov k láske k Bohu… Preto si predstavujem, že pri večnom chválospeve sa v každej chvíli bude opakovať radostný refrén: »Nech žije Ježiš, ktorého smrť zjavuje, aká silná je láska!«

Áno, Theotim, hora Kalvária je horou milujúcich. Každá láska, ktorá nepochádza z horkého Utrpenia a smrti Vykupiteľa je ľahkomyseľná a nebezpečná.“

(Sv. František Saleský, Z Traktátu o Božej láske, 13, 1 – 3)

+++

Sv. Alfonz Mária de´ Liguori

(*1696 – † 1787; učiteľ Cirkvi):

„Kto môže poprieť, že zo všetkých pobožností je pobožnosť k Umučeniu Ježiša Krista pre hriešnikov najužitočnejšia a najväčšmi rozplameňuje milujúce duše? Odkiaľ nám plynú také veľké duchovné dobrá, ak nie z Umučenia Ježiša Krista? Odkiaľ máme nádej na odpustenie, silu proti pokušeniam, dôveru, že sa dostaneme do neba? Odkiaľ prichádza všetka tá pravda, ktorá je svetlom, odkiaľ také láskyplné volanie, také podnety na obrátenie, také túžby zasvätiť sa Bohu, ak nie z Umučenia Ježiša Krista?

Svätý Bonaventúra hovorí, že niet vhodnejšej pobožnosti, ktorou by sme svoju dušu posvätili ako rozjímanie o Umučení Ježiša Krista. Preto radí, aby sme každý deň meditovali o Jeho Umučení ak chceme pokročiť v láske k Bohu: »Ak chceš napredovať, denne uvažuj o Kristovom Umučení. Nič totiž tak nerozvíja v duši dokonalú svätosť ako rozjímanie o Utrpení Ježiša Krista

A už svätý Augustín povedal, že väčšiu cenu má jedna slza vyronená pri spomienke na Umučenie, ako pôst o chlebe a vode každý týždeň.

Preto svätí STÁLE uvažovali o Umučení Kristovom

V Ukrižovanom Ježišovi nájdeme VŠETKY bohatstvá a KAŽDÚ milosť.“

(Sv. Alfonz Mária de´ Liguori, Cesta lásky I., 20 – 21; III., 8.)

+++