Aj kresbou a Tvojím slovom Ťa chcem oslavovať moja ukrižovaná Nekonečná Láska – moje všetko dobro!

Kategória: Aj kresbou a Tvojím slovom Ťa chcem oslavovať moja ukrižovaná Nekonečná Láska - moje všetko dobro!

Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.

Iz 55, 9

„Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval bol celkom pri Ježišovej hrudi.“

Jn 13, 23

„Ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

Mt 8, 20

„Ježiša ukrižovali… Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané… naklonil hlavu a odovzdal ducha.“

Jn 19, 23 – 30

„Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.

Iz 55, 8 – 9

+++

Pozrite, akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou… JA SA NECHCEM CHVÁLIŤ NIČÍM INÝM, IBA KRÍŽOM NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA.

Gal 6, 11 – 14

Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.

1 Kor 2, 2

„Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom.“

1 Kor 3, 18 – 19

„My sme blázni pre Krista.“

1 Kor 4, 10

„My… ohlasujeme ukrižovaného Krista…bláznovstvo.“

1 Kor 1, 23

Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

1 Kor 1, 18

„Nerozumní…, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!“

Gal 3, 1

Mnohí… s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba.

Flp 3, 18 – 19

A Ježiš zaslzil

Jn 11, 35

Mnohí… s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba.

Flp 3, 18 – 19

+++

„Tu povedal Boh Noemovi: »Predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj so zemou. Urob si koráb z… dreva …Aj dvere daj na bok korába… Lebo ja privediem na zem vody potopy… Všetko, čo je na zemi, zahynie.«“

Gn 6, 13 – 17

„Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili.“

Mk 4, 37

„Pane, zachráň nás, hynieme!“

Mt 8, 25

„A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Jn 3, 14 – 15

„Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo.“

1 Pt 2, 24

„Ježiša ukrižovali …Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok.“

Jn 19, 23 – 34

„Pán …povedal: »…Vojdi…«“

Mt 25, 21

„I nastala …potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky. Vody … zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách.“

Gn 7, 17 – 18

+++

„Mojžiš pásol ovce… v ohnivom plameni z tŕňového kríka… Boh naňho…zavolal: »Mojžiš,…zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!« A pokračoval: … »Videl som utrpenie svojho ľudu …a počul som jeho volanie…Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil.« …Boh povedal Mojžišovi: … »Ja – Som.«“

Ex 3, 1 – 14

„Ježiš…vstal od stola…a začal umývať učeníkom nohy.“

Jn 13, 3 – 5

„Judáš vzal kohortu (pozn.: asi 500 – 600 vojakov) a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s…fakľami a zbraňami…Ježiš…im povedal: »Ja Som«, cúvli a popadali na zem…Ježiša chytili, zviazali…Rozložili oheň…“

„Nie som“…

Jn 18, 3 – 25

„…uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a …(»Nie som« Jn 18, 25) Ježiša ukrižovali.“

Jn 19, 2 – 23

+++

„Vzývať budem Pána…a budem zachránený pred nepriateľmi. Lebo ma obkľúčilo smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly.“

2 Sam 22, 4 – 5

„Každý, kto počúva… moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.“

Mt 7, 24 – 25

+++

„Ježiš …povedal: »Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.«“

Jn 8, 12

„Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.“

Lk 8, 16

„A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Jn 3, 14 – 15

„A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“

Jn 1, 5

„Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín… Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi… O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom : …»Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?«“

Mk 15, 25 – 34

„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva.“

Lk 24, 29

„Večer…, keď boli učeníci zo strachu… zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: »Pokoj vám!« Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali.“

Jn 20, 19 – 20

+++

„Utekaj, Milý môj, buď srne podobný alebo jeleníčaťu na horách voňavých!“

Pies 8, 14

„Ponáhľaj sa…“

Žalm 141 (140), 1

„Zľúbaj ma bozkami svojich úst…“

Pies 1, 2

„Lebo som chorá od lásky!“

Pies 2, 5

„A Slovo sa telom stalo a …“

Jn 1, 14

„Ježiša Krista, Božieho Syna…Ján…pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na Neho… A hneď ho Duch hnal na …“

Mk 1, 1 – 12

„…Kríž.“

Mt 27, 32


„Povedz mi Ty, ktorého z tej duše milujem, …kde odpočívaš…?“

Pies 1, 7 – 8

„Na …kríži…“

Jn 19, 23 – 25

„Tam ti dám svoju lásku.“

Pies 7, 13

„Ježiš povedal: »…A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.« To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.“

Jn 12, 30 – 33

„Tiahni ma za sebou!“

Pies 1, 4

„Na srdce si ma pritlač jak prsteň.“

Pies 8, 6

„Vojaci Ježiša ukrižovali …Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“

Jn 19, 23 – 34

„Bežím…“

1 Kor 9, 26

„Našla som, Koho moja duša miluje. Chytila som Ho a nepustila viac…!“

Pies 3, 4 – 5

„S Kristom som pribitý na kríž…“

Gal 2, 19

„Každý deň zomieram.“

1 Kor 15, 31

„Môj Milý je môj a ja som Jeho.“

Pies 2, 16

„Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním.“

Pies 8, 7

„Pre…Ježiša, môjho…som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista…!“

Flp 3, 8 – 15

+++


(Pozn.: Celú knihu viď v hornej rubrike KNIHY – V náručí ukrižovaného Božieho Slova)

+++