S modlitbou s trpiacim Spasiteľom

Kategória: S modlitbou s trpiacim Spasiteľom

VŽDY NA TVOJOM KRÍŽI V TVOJOM BOŽSKOM SRDCI
UKRIŽOVANÁ NEKONEČNÁ LÁSKA JEŽIŠU KRISTE!

NEKONEČNE Milosrdný Otče, pre umučenie Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista a spoluutrpenie Jeho mystického Tela, najmä Sedembolestnej Panny Márie, všetkých mučeníkov a svätých, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

Amen.“

+++

Modlitba sv. Bonaventúru:

„Ó láskyplný a lásky najhodnejší Ježišu, Ty si sa pre mňa obetoval, prenikni ma svojím svätým umučením, vtlač ho do môjho srdca, aby som mal Tvoje sväté rany vždy pred očami, kamkoľvek sa obrátim, a moja duša nech nenachádza inde pokoj, len v Tebe samom a v rozjímaní o Tvojom svätom umučení.

Amen.“

(Dr. Andrej Radlinský, Nábožné výlevy, 14. vydanie, Trnava 1945, str. 398)

+++

Litánie o umučení Krista Pána

Pane, zmiluj sa nad nami,
Kriste, zmiluj sa nad nami,
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľ sveta, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože, – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, za tridsať strieborných zradne predaný, – zmiluj sa nad nami.
Ježišu, k nohám svojich učeníkov sklonený, -
Ježišu, v záhrade smrteľným zármutkom obkľúčený, -
Ježišu, krvavým potom sa potiaci, -
Ježišu, od anjela posilnený, -
Ježišu, od Judáša bozkom zradený, -
Ježišu, od vojakov zviazaný, -
Ježišu, od svojich učeníkov opustený, -
Ježišu, Annášovi na posmech ukazovaný, -
Ježišu, od sluhu zauškovaný, -
Ježišu, od falošných svedkov obžalovaný, -
Ježišu, do tvare opľuvaný, -
Ježišu, od Petra tri razy zapretý, -
Ježišu, celu noc vysmievaný, -
Ježišu, zviazaný a k Pilátovi odvedený, -
Ježišu, od Herodesa vysmiaty a potupený, -
Ježišu, nad lotra Barabáša za horšieho vyhlásený, -
Ježišu, nahý k stĺpu priviazaný, -
Ježišu, náramne zbičovaný, -
Ježišu, pre naše neprávosti zranený, -
Ježišu, na väčší posmech do šarlátu oblečený, -
Ježišu, tŕním korunovaný, -
Ježišu, k potupnej smrti kríža nevinne odsúdený, -
Ježišu, ťažkým krížom obťažený, -
Ježišu ako tichý baránok k zabitiu vedený, -
Ježišu, zo svojich šiat vyzlečený, -
Ježišu, bolestne na kríž pribitý, -
Ježišu, s krížom od zeme vyzdvihnutý, -
Ježišu, za svojich nepriateľov na kríži orodujúci, -
Ježišu, medzi lotrov počítaný, -
Ježišu, na kríži posmievaný, -
Ježišu, ku kajúcemu lotrovi milosrdný, -
Ježišu, o svoju matku pod krížom stojacu starostlivý, -
Ježišu, octom na kríži napájaný, -
Ježišu, až na smrť kríža poslušný, -
Ježišu, na kríži opustený, -
Ježišu, bolestne umierajúci, -
Ježišu, kopijou prebodnutý, -
Ježišu, z kríža sňatý a pochovaný, -

Buď nám milostivý, – odpusť nám, Ježišu.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Ježišu.
Od všetkého zlého, – vysloboď nás, Ježišu.
Od každého hriechu, -
Od ťažkého pokušenia, -
Od náhlej a nepredvídanej smrti, -
Od úkladov diablových, -
Od moru, hladu a vojny, -
Od ducha smilného, -
Od večnej smrti, -
Skrze prebolestné utrpenie Tvoje, -
Skrze bolesti a muky Tvoje, -
Skrze odovzdanie ducha Tvojho Bohu Otcovi, -
Skrze utrpenie Tvoje, -
Skrze otvorenie svätého boku Tvojho, -
Skrze vyliatie svätej krvi Tvojej, -
Skrze svätých päť rán Tvojich, -

My hriešnici, – Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil, -
Aby si nás k pravému pokániu priviesť ráčil, -
Aby si stálu pamiatku umučenia a smrti Tvojej v srdciach našich zachovať ráčil, -
Aby si nás mocou svätého kríža Tvojho proti všetkým nepriateľom ochraňovať ráčil, -
Aby si nás účastnými zásluh smrti Tvojej učiniť ráčil, -
Aby si v milosti Tvojej všetkých ctiteľov umučenia Tvojho zachovať ráčil, -
Aby si nám v hodinu smrti milostivý byť ráčil, -
Aby si všetkým zomrelým veriacim večné odpočinutie udeliť ráčil, -
Aby si nás vyslyšať ráčil, -

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – odpusť nám, Ježišu.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Ježišu.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Modlime sa: Pane, Ježišu Kriste, Ty si podstúpil veľké muky a prehorkú smrť na kríži, aby si nás očistil od hriechu a vyslobodil od večného zatratenia. Daj, aby sme pamätali na Tvoje umučenie a viac nehrešili, aby sme mohli stále žiť v posväcujúcej milosti a získať večnú spásu.

Amen.

+++

Z Modlitebnej knihy

Dcér Božského Vykupiteľa

Nihil obstat.
Dr. Ladislaus Hanus, m. p.
censor.

Imprimatur. Nr. 1817.
Scepusii, 18. Julii 1946.
+ Joannes
Eppus.

Modlitba k piatim ranám Ježišovým

1. S najhlbšou pokorou pozdravujem Ťa ako svojho Boha a Spasiteľa! bozkávam sv. ranu Tvojej pravej ruky a ponížene prosím, aby som sa v súdny deň dostala na pravicu medzi spravodlivých. Pane Ježišu Kriste! pre lásku, ktorou si si dal svoju pravú ruku prebiť klincom, čím si trpel také nevýslovné muky, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustila zlými skutkami. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre sväté rany Tvoje, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

2. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, môj Bože a Spasiteľu! bozkávam sv. ranu Tvojej ľavej ruky a ponížene prosím, aby som v súdny deň nestála na ľavici medzi zatratenými. Pane Ježišu Kriste! pre lásku, ktorou si si dal prebiť svoju ľavú ruku, čím si trpel také nevýslovné muky, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustila zanedbávaním dobrých skutkov. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre sväté rany…

3. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! bozkávam sv. ranu Tvojej pravej nohy a pokorne prosím, posilni ma svojou milosťou, aby som vždy kráčala po cestách Tvojich prikázaní. Pane Ježišu Kriste! pre lásku ktorou si si dal prebiť pravú nohu, čo Ti spôsobilo také strašné muky, prosím Ťa, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustila chodením po zlých cestách. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre sväté rany…

4. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! bozkávam sv. ranu Tvojej ľavej nohy a pokorne prosím, spravuj moje kroky, aby som nikdy nezablúdila na zlú cestu. Pane Ježišu Kriste! pre lásku, ktorou si si dal prebiť ľavú nohu a pritom trpel také strašné muky, prosím Ťa, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustila opustením dobrého svojou lenivosťou. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre sväté rany…

5. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! bozkávam najsvätejšiu ranu Tvojho boku a pokorne prosím, aby som v Tebe našla istý útulok proti nástrahám zlého ducha, najmä v hodine svojej smrti. Pane Ježišu Kriste! prosím Ťa pre lásku, ktorá Ťa pohla, aby si dovolil kopijou otvoriť svoj bok, že tiekla z neho krv a voda na sotretie mojich hriechov, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustila zlými žiadosťami srdca. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre sväté rany…

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitba k piatim ranám Ježišovým, str. 193 – 195.)

+++

Cvičenie hodín utrpenia

Pozostáva v tom, že sa na začiatku každej hodiny rozpamätáme na určité tajomstvo Ježišovho utrpenia, obnovíme dobrý úmysel a takto celý deň ostaneme spojené s trpiacim Spasiteľom. Toto cvičenie je veľmi osožný spôsob žiť v prítomnosti Božej.

Každý raz, keď hodiny bijú, pomodlíme sa túto modlitbu:

»Pane, popraj nám šťastlivú hodinu života a smrti skrze Krista, Pána nášho. Amen. Ó, Ježišu, ktorého túto hodinu (tu povedzme patričné tajomstvo, napr. bičovali), nech je všetko v tejto hodine v poslušnosti a z lásky k Tebe. Amen. Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame.«

O 5. hod. ráno: Ježiša vedú k Pilátovi a obžalujú ho,
6. hod.: Herodes posmieva P. Ježiša,
7. hod.: Ježiša zas vedú k Pilátovi; Barabášovi dávajú prednosť pred Ježišom,
8. hod.: Ježiša bičujú,
9. hod.: Ježiša tŕním korunujú,
10. hod.: Ježiša na smrť odsúdia,
11. hod.: Ježiš nesie ťažký kríž,
12. hod.: Ježiša ukrižujú,
1. hod.: Ježišovi sa na kríži rúhajú,
2. hod.: Ježiš trpí posledné bolesti,
3. hod.: Ježiš na kríži umiera,
4. hod.: Ježiša snímajú s kríža,
5. hod.: Ježiša kladú do hrobu,
6. hod.: Ježiš umýva svojim učeníkom nohy,
7. hod.: Ježiš ustanovuje najsv. Sviatosť Oltárnu,
8. hod.: Ježišove slová pri poslednej večeri, jeho cesta na horu Olivovú,
9. hod.: Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade,
10. hod.: Ježiš v smrteľnej úzkosti krvou sa potí,
11. hod.: Judáš zradí Ježiša, vojaci ho sviažu,
12. hod.: Ježiš pred Annášom, sluha Ho bije do tvári,
1. hod. v noci: Ježiš pred Kajfášom,
2. hod.: vojaci trýznia Ježiša a posmievajú sa mu,
3. hod.: Peter zapiera Ježiša,
4. hod.: Ježiš v žalári.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Cvičenie hodín utrpenia, str. 213 – 215.)

+++

Modlitba na pamiatku smrteľnej úzkosti Pána Ježiša

(Vo štvrtok)

Pán Ježiš vyšiel s učeníkmi na horu Olivovú a tam, pohrúžený v smútku a úzkosti, vyriekol slová: »Smutná je duša moja až na smrť!«

Otče náš…

Potom padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril: »Otče môj, ak je možné, odním tento kalich odo mňa, lež nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane!«

Otče náš…

Keď prekonal smrteľný zápas, krvavý pot tiekol s jeho presvätej tvári; vtedy sa zjavil anjel s neba a posmeľoval ho!

Otče náš…

V. Boh neušetril svojho vlastného Syna.
R. Ale vydal ho za nás všetkých!

Modlime sa: Shliadni, prosíme Ťa, Pane, na túto svoju rodinu, za ktorú Pán náš, Ježiš Kristus, neváhal vydať sa do rúk svojich prenasledovateľov a podstúpiť trápnu smrť na kríži. Ktorý s Tebou a s Duchom Svätým žije a kráľuje na veky vekov. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitba na pamiatku smrteľnej úzkosti Pána Ježiša, str. 198.)

+++

Modlitba na pamiatku prehorkej smrti Pána Ježiša

(V piatok)

Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.

Otče náš… Zdravas…

Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom: »Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?«

Otče náš… Zdravas…

Ježiš zas zvolal veľkým hlasom: »Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.« »A naklonil hlavu a vypustil dušu.«

Otče náš… Zdravas…

V. Kristus bol poslušný za nás až na smrť.
R. A to až na smrť kríža.

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, ktorý si sa dal pribiť na potupné drevo kríža pre vykúpenie sveta a vylial si svoju predrahú krv na odpustenie našich hriechov; pokorne Ťa prosíme, aby sme po svojej smrti radostne prekročili bránu nebeskú. Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitba na pamiatku prehorkej smrti Pána Ježiša, str. 199.)

+++

Modlitby k trpiacemu Spasiteľovi

Nedeľa

Najsvätejšia tŕním korunovaná hlava Ježišova.

Prvý deň si predstavme pred duševný zrak najsv. hlavu Ježišovu, ako na ňu drábi tlačia najsurovejším spôsobom veľkú tŕňovú korunu.

Rozmýšľaj nad tým, ó, človeče, čomu ťa asi učí tŕním korunovaný Ježiš. Či nie tomu, aby si nielen sama opovrhovala svetom a všetkým, čo je zo sveta, ale aby si si zo srdca želala aj opovrhnutou byť pre Krista?

S hlbokou pokorou klaniam sa, ó, Pane a Bože môj, Tvojej najsv. hlave, z ktorej vychádzaly také vznešené myšlienky, tak k môjmu blahu a spaseniu, ako aj k ucteniu a zvelebovaniu Tvojho nebeského Otca. Lež akýže hriech môže mať vzápätí taký strašný trest? Áno, Pane môj, už rozumiem! Nič iné, ako moje márnivé a pyšné myšlienky.

Okrem tŕňov bolo aj iné, čo spôsobilo prenikavú bolesť najsv. hlave Pána Ježiša, boly to surové, posmešné reči, strašné bohorúhania, ktoré musela počuť od nepriateľov. Preto sa raduj, duša, keď svoju lásku k Pánu Ježišovi môžeš dokázať aj skutkami, tým, že bez slova pretrpíš urážlivé alebo posmešné slová a tak sa môžeš stať jemu podobnou.

Pondelok

Ježišova znetvorená najsv. tvár.

Viď dobrotivú a láskavú sv. tvár milého Ježiša, na ktorú anjeli hľadia vždy s túžbou, ktorej pozorovanie pôsobilo požehnanej Matke takú nevýslovnú radosť; aká je bledá, bezfarebná a napuchnutá od nemilosrdných úderov. Viď, ako ju zošpatili suroví kati pľuvaním a ako hojne tiekla na ňu predrahá krv zpod bodliakov tŕňov. Viď len jeho tiché a dobrotivé oči, žiari z nich láska; zalialy ich krvavé slzy; drahý Vykupiteľ roní horké slzy nad našimi hriechmi.

Preto, duša, milujúca Boha, uváž, keď cudzie hriechy takú krásu, aká kedy jestvovala na svete, tak zohavily, akú len zmenu spôsobia na tebe tvoje vlastné hriechy?

Ó, Ježišu môj, láska a ozdoba zeme a neba, osvieť ma, aby som sa bála všetkého a v ošklivosti mala všetko to, prečo si Ty chcel trpieť takú veľkú hanbu a potupu. Daj, aby láska a príchylnosť, ktorú som cítila ku svetu, premenila sa vo mne v opravdivú a sv. nenávisť, lebo uznávam, že ja som príčinou Tvojich bolestí a múk.

Utorok

Ježišove pery, schradnuté od smädu.

Duša, milujúca Boha, mysli na sv. jazyk Pána Ježiša, ktorý nám hlásal tak mnohé pravdy, vznešené tajomstvá a nebeské učenie; mysli na jeho sv. pery, ktoré dňom i nocou chválily Boha. Aké nevýslovné utrpenie a horkosť, znášajú pre naše hriechy.

Len zloba a hriechy nášho jazyka sú také veľké a časté, že by sme za ne museli robiť celý život pokánie.

Pán Ježiš práve pre tieto hriechy trpel najukrutnejšie muky, čo i z toho vidieť, že, hoci ostatné muky znášal bez slova, o svojom pálčivom smäde zmienil sa predsa na naše poučenie, keď zvolal na kríži: »Žíznim!«

Predstúpte, vy hriešnici, ktorých Kristus vykúpil svojou predrahou krvou, a učte sa od drahého Spasiteľa. Tu sa naučíte, ako treba robiť pokánie. Premôžte svoje telesné žiadosti, lebo jediná Adamova telesná žiadosť spôsobila nevinnému Spasiteľovi toľko múk a trápenia.

Ó, dobrotivý Ježišu! koľké bolesti si chcel trpieť za moju nemiernosť, daromné a hriešne reči, reptavé správanie a hlavatosť, pre moje roztržité a bez lásky konané modlitby!

Posilni ma svojou Božskou milosťou, aby som svoj život vážne polepšila a tak aspoň trochu uhasila Tvoj smäd!

Ó, milovaný Ježišu! viem, že Tvoj smäd po mojej spáse a blaženosti je omnoho pálčivejší než môj vlastný, preto Ťa úpenlive prosím, veď ma svojou sv. milosťou, aby som sa úprimne usilovala dosiahnuť svoju večnú spásu a tak túžila prijať Tvoju sv. krv, ako dychtí smädom umorený po občerstvujúcom prameni.

Streda

Rozdriapané ramená a rozdrúzganá chrbtová kosť Pána Ježiša.

Nahliadni, duša, milujúca Boha, aké nesmierne muky musí trpieť Pán Ježiš a znášať bolestné, nespočetné údery od surových katov. Celou silou ho bili, ako prorok predpovedal – striedavo prevádzali to neľudské mučenie. Najsvätejšie telo Pánovo dosekali tak strašne, že sa koža s mäsa celkom slúpala a sv. ramená i chrbát boly jedna rana. Konečne na strhané a zranené plecia položili ťažký kríž, takže drahý Spasiteľ padol pre veľkú ťarchu a od nevýslovných bolestí celkom vysilený.

Po dokonanej krížovej ceste pribili ho potom na Kalvárii na kríž tak nemilosrdne, že pre ostré tŕne nenašiel miesta, kam by bol oprel svoju hlavu. Ale všetko trpezlive znášal pre tvoje hriechy. Ó, duša moja, či sa opovážiš na ponosu otvoriť ústa, ak kríž tlačí tvoje plecia a trpíš, keď si pomyslíš, že Tvoj Spasiteľ nesmierne trpel a nevinne, len z nekonečnej lásky k tebe, s takou nevysloviteľnou trpezlivosťou?! Uváž, že aj ty si hriešna a že Pán Ježiš za tvoje hriechy trpel práve tak, ako za hriechy celého sveta.

Povzbuď sa preto, duša, vykúpená drahou krvou Kristovou, a nos spokojne kríž, položený na tvoje plecia!

Štvrtok

Ježišove prebodnuté ruky.

Najsvätejšie ruky Všemohúceho! moje hriechy vás pribily na kríž, lebo za ne sa muselo dať zadosťučinenie nebeskému Otcovi, ktorý žiada náhradu aj za menšiu urážku.

Ježišu môj! na čo ma má upozorniť to, že svojimi najsvätejšími rukami nemôžeš ani hnúť?

Dobrotivý Otče! Či nie preto roztváraš svoje ramená, aby si privinul k sebe márnotratného syna? Ó, nepochopiteľná láska! Dovoľ, aby som sa smela vrhnúť do Tvojho náručia!

Áno, dobrá duša, len objím drahého Spasiteľa a Vykupiteľa. Drž sa ho pevne, nespusť sa ho nikdy, kvôli nemu priviaž svoj život ku krížu.

Presväté Ježišove ruky, viem, že moja nevďačnosť bola príčinou vašich veľkých múk a bolestí. Ó, šľachetné ruky, belšie nad sneh, ľúbeznejšie nad hyacint, ako hovorí nevesta v Piesni Šalamúnovej, teraz ste, žiaľno, prebodnuté nemilosrdnými klincami a jediným vaším skvostom je červená krv.

Ó, Ježišu môj, akú veľkú dobrotivosť a lásku mi preukazuješ, keď svoje sv. ruky, ktoré moje hriechy pribily predsa na kríž, aj teraz vystieraš ku mne, aby si ma vyzdvihol z bahna hriechu!

Ó, Ježišu môj, keďže prijímam poučenie, nadobudnuté v škole kríža, robím predsavzatie, že z lásky k Tebe chcem žiť vo sv. poslušnosti. Odteraz oddialim od seba každú neporiadnu túžbu a hriešnu rozkoš. Len o to Ťa prosím, dovoľ láskave, aby moje srdce spočinulo na Tvojom najsv. Srdci a moja ruka v Tvojich rukách naveky.

S radosťou sa bezvýhradne odporúčam do Tvojich sv. rúk, ochotne chcem plniť, čo odo mňa žiadaš, lebo viem, že ani nemôžeš chcieť iné, ako moju večnú spásu a blaženosť.

Uveď mi na pamäť, duša moja, všetky dobrodenia, ktorých si sa stala účastnou na svoj duševný osoh a spásu a ktoré v sebe obsahujú všetko bohatstvo a slávu.

Piatok

Ježišovo prebodnuté Srdce.

Stredisko citov je srdce. Preto, ak zanedbáme pravidelné vzdelanie srdca a neupravujeme všetky jeho city správe a dôsledne na Boha, zvrhne sa a stane sa sídlom neprávostí a hriechu. Otec nebeský aj v tej veci žiada zadosťučinenie. Zadosťučinením bolo láskou horiace Srdce Ježišovo, ktoré po jeho smrti tak nemilosrdne a surovo prebodli ostrou kopijou.

Vnáraj sa, ó, duša, ak naozaj miluješ Boha, do tohto šľachetného Srdca, veď stojí otvorené pred tebou; vstúp do nebeskej ríše a porozumej tu slovám lásky, ktoré Božský Učiteľ, tvoj ukrižovaný Ježiš, hovorí takým dojímavým spôsobom k tebe.

Veľmi správne a dobre teda hovorí, ó, Pane, Tvoj najmilší učeník, že si nás až do konca miloval, lebo svoju lásku k nám si chcel naozaj i po smrti preukázať, keď si nám otvoril svoje Božské Srdce.

A ty, ó, duša, ešte i po tomto by si sa zdráhala odovzdať mu celkom a nedelene svoju vôľu a srdce? Buď hotová radšej tisíc ráz zomrieť ako jeho milujúcemu najsv. Srdcu čo i v najmenšej veci spôsobiť bolesť. Ale, ak predsa žiješ nie pre Ježiša, ak okrem neho miluješ aj iné a nechceš, čo on chce, vtedy by bolo lepšie, keby si nepoznala lásku a nemala vôbec svojej vôle.

Najväčšiu bolesť zavinily Najsv. Srdcu Ježišovmu predsa len naše hriechy.

Ó, najsladšie Srdce môjho Ježiša, sídlo Ducha Svätého, ktorý si nám znova zabezpečil našu blaženosť a slávu, či by Tvoja blaženosť a sláva bola menšia, keby ľudia, počnúc od Adama až do posledného, boli všetci zahynuli! – Istotne nie! Len Tvoja nekonečná láska, nevýslovná dobrota a milosrdenstvo Ťa pohly, že si pre naše spasenie a blaženosť zaplatil také veľké výkupné.

Sobota

Ježišove zranené nohy.

Milovaný Ježišu môj! Hľa, padám k Tvojim presvätým nohám a s hlbokou poníženosťou prosím, dovoľ, aby som ich i ja zmáčala slzami tak ako Magdaléna. Preto si chcel, aby Tvoje nohy visely v takej polohe na kríži, kde by som vždy dosiahla to miesto milosti a milosrdenstva a bozkami ich pokryla. Ó, Ježišu môj, ako často som doteraz obrátila svoje kroky nebezpečným smerom. Rovno do pekla by som bola vbehla, keď ma nezadržíš svojím silným ramenom a svojou milosťou a nepretrpíš za mňa také hrozné muky! A tie Tvoje bolesti boly nevýslovne veľké, lebo Tvoje sv. telo ťažilo celou váhou zranené nohy.

Nauč sa, duša moja, od Božského Učiteľa, ako máš svoju lásku dokázať i skutkami tým, že budeš v nosení kríža a vo svojom utrpení silná a že vytrváš v dobrom až do konca.

Viď, duša, milujúca Boha, aký chudobný je Tvoj Spasiteľ! Olúpený je o všetko, vzali mu i posledný kus odevu; niet preňho ani pohára vody, ktorou by utíšil svoj smäd; taký je chudobný, že len hroznú tŕňovú korunu na najsvätejšej hlave, strašné bolesti a tupé klince, ktorými ho pribili na kríž, môže nazvať svojimi.

Naučme sa aj my, čo je chudoba, a milujme toto bohatstvo Pána Ježiša.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitby k trpiacemu Spasiteľovi, str. 202 – 212.)

+++

Modlitba za šťastnú hodinu smrti


Dobrý Ježišu, Syn živého Boha, ktorý si ráčil za naše spasenie v maštali sa narodiť, v chudobe, v trápení a biede žiť a na kríži v bolestiach umrieť, povedz, prosím, svojmu nebeskému Otcovi vo chvíli mojej smrti: Otče, odpusť jej; povedz svojej milovanej Matke: Hľa, tvoja dcéra; povedz mojej duši: Dnes budeš so mnou v raji. Bože môj, Bože môj, neopusť ma v tej hodine! Smädím: áno, Bože môj, smädí moja duša po Tebe, ktorý si žriedlom živých vôd. Môj život sa míňa ako tôňa; ešte málo a bude všetko dokonané. Preto, ach, môj Božský Spasiteľ, od tejto chvíle na celú večnosť do Tvojich rúk porúčam ducha svojho. Pane Ježišu, prijmi moju dušu. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitba za šťastnú hodinu smrti, str. 192 – 193.)

+++

Sv. Ján Mária Vianney (1786 – 1859) „si cez deň rád pripomínal jednotlivé udalosti zo života Pána Ježiša. V breviári si porobil takéto poznámky:

pri matutíne: „Ježiš sa modlí na Olivovej hore,
pri laudách: „Ježiš sa potí krvou“,
pri prvej hodinke: „Ježiš je bičovaný a tŕním korunovaný“,
pri tretej malej hodinke: „Ježiš je odsúdený na smrť a nesie kríž na Kalváriu“,
pri šiestej malej hodinke: „Ježiš je pribitý na kríž“,
pri deviatej malej hodinke: „Ježiš zomiera, prebodnú mu srdce“,
na vešpery: „Ježiša skladajú z kríža a kladú Ho do rúk Márie“,
na kompletórium: „Ježiša pochovávajú, Máriina bolesť z odlúčenia od Ježiša.“

Pri spomienke na utrpenie Pána Ježiša Ján často pri breviári plakal.“

(Kňaz Andrej Patka, Svätý Ján Vianney, vydal SSV, Trnava, 1946, str. 120 – 121)

+++


HODINKY

UMUČENIA NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA


(Nasledovná pobožnosť – Hodinky Umučenia nášho Pána Ježiša Krista je prevzatá z cirkevne schválenej brožúrky: Czarny Skaplerz Męki Pańskiej – Modlitwy i ćwiczenia pobożne ku czci Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej; Wydanie trzecie powiększone; Nakładem o. o. pasjonistów, Sadowie – Golgota, 1948; Imprimi potest P. Julius Dzidowski, V. Provincialis C. P., Przasnysz, 10 Junii 1948, Reimprimatur Poznań, dnia 8 lipca 1948 r., L. dz. 7816/48, Ks. Marlewski Wikariusz Generalny, Ks. dr. Górski Notariusz Kurii:)

Duša, ktorá sa túži tesnejšie zjednotiť s trpiacim Spasiteľom, môže to urobiť ľahkým spôsobom pomocou tzv. Hodiniek Umučenia Pána. Totiž každej celej hodine prináleží hodina Umučenia Pána Ježiša. Teda v priebehu akejkoľvek časti dňa možno si položiť otázku: „Čo teraz trpel Pán Ježiš?“ – a následne si nájsť odpoveď v hodinkách. Týmto spôsobom možno neustále rozjímať o Ježišovom utrpení a oživovať toto rozjímanie strelnými modlitbami, ktoré sú pre tento cieľ vhodne vybrané a umiestené pod každou hodinou.

HODINY PÁNOVHO UMUČENIA:

19 hod. večer – Pán Ježiš sa prepasuje plátennou zásterou, nalieva vodu do umývadla a počnúc od sv. Petra, nevynechajúc Judáša, porade umýva Apoštolom nohy, a následne s pokorou bozkáva.

Ježišu tichý a pokorného Srdca, pretvor srdce moje podľa Srdca Tvojho.

(300 dní odpustkov).

20 hod. večer – Pán Ježiš „miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ – Jn 13, 1 - Uchvátený láskou, berie Ježiš do svojich božských rúk chlieb a víno, požehnáva ich a premieňa vo svoje Telo a Krv, aby v Najsvätejšej Sviatosti zostal s nami až do konca sveta.

Srdce Ježišovo v Najsvätejšej Sviatosti, ktoré planieš láskou k nám, rozpáľ srdcia naše láskou k Tebe.

(200 dní odpustkov).

21 hod. večer – Približuje sa hodina umučenia, ktorú tak očakávalo Najsvätejšie Srdce Pána Ježiša. V záhrade padá na kolená, začína sa desiť, trasie sa na celom tele, potí sa krvavým potom, Najsvätejšie Srdce prežíva strašnú agóniu.

Večný Otče, obetujem Ti Presvätú Krv Pána Ježiša na odčinenie mojich hriechov i za potreby svätej Cirkvi.

(100 dní odpustkov).

22 hod. v noci – Agónia sa zväčšuje, krvavý pot sa čoraz viac leje a zvlažuje zem, Ježiš hľadá posilu v modlitbe. Potešuje Ho anjel.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo počas agónie posilnené anjelom, podopieraj nás v čase umierania.

(300 dní odpustkov).

23 hod. v noci – S pokorou a sladkosťou Pán Ježiš príjíma Judášov zradcovský bozk, dáva sa zviazať ukrutným vojakom On, Pán neba a zeme… Plnia sa slová proroka Izaiáša: „Bude vedený ako baránok na zabitie a zamĺkne ako ovca pred strihačom.“

Ježišu, Bože môj, milujem Ťa nadovšetko.

(50 dní odpustkov).

24 hod. polnoc – Pán Ježiš stojí pred Annášom. Podlý vojak Mu dáva bolestý úder po tvári. Najsvätejšia Tvár sa zalieva krvou, v očiach sa objavujú slzy, Pán Ježiš mlčí a modlí sa.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, verím v Tvoju lásku voči mne.

(300 dní odpustkov).

1 hod. po polnoci – Pán Ježiš v dome Kajfáša počúva ako Ho falošne obviňujú a osočujú. Neobhajuje sa, nebráni, ale v mlčaní znáša všetky urážky, ktoré zraňujú Jeho Božské Srdce.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem Ti.

(300 dní odpustkov).

2 hod. po polnoci – Pán Ježiš prežíva bolesť, ktorú Mu spôsobilo  trojnásobné zapretie sv. Petra. Pán Ježiš prechádzajúc popri sv. Petrovi, pohliadne na neho s láskou a obracia neverného Apoštola.

Pane, ukáž mi Tvoju Tvár a budem spasený.

(? dní odpustkov).

3 hod. po polnoci – Pán Ježiš zamknutý v žalári, počuje neďaleké hlasy opitých vojakov. Modlí sa za tých, čo Ho prenasledujú i za celý svet. Aj teraz v eucharistickom väzení – tabernákulu robí to isté a vyzýva nás, aby sme Mu robili spoločnosť v Jeho opustenosti.

Nech je zvelebené eucharistické Srdce Ježišovo.

(300 dní odpustkov).

4 hod. ráno – Pán Ježiš stojí pred Pilátom. Okrem obvinení falošnými svedkami Pilát na Ňom nenachádza žiadnu vinu, Ježiš mlčí.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami i nad našimi blúdiacimi bratmi.

(100 dní odpustkov).

5 hod. ráno – Pán Ježiš je vysmiaty Herodesom, k väčšej potupe odetý do bielych šiat, považovaný všetkými za blázna. Nekonečná láska k ľuďom priviedla Pána Ježiša do tohoto stavu poníženosti a pohŕdania.

Pán môj a Boh môj!

(7 rokov a 7 kvadragén odpustkov).

6 hod. ráno – Pán Ježiš je Pilátom porovnaný so zločincom Barabášom. On, Boh sama nevinnosť a svätosť!…

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, obráť hriešnikov, zachraňuj zomierajúcich, osloboď duše z očistca.

(300 dní odpustkov).

7 hod. ráno – Pán Ježiš je katmi ukrutne bičovaný. „Od chodidla až po temeno hlavy nič je na Ňom zdravého“, ako hovorí Pánov prorok. Rany Pána Ježiša sú strelami lásky, ktoré prerážajú najzatvrdnutejšie ľudské srdcia.

Večný Otče, obetujem Ti Rany nášho Pána Ježiša Krista, aby si uzdravil rany našich duší.

(300 dní odpustkov).

8 hod. ráno – Pán Ježiš je za našu pýchu korunovaný tŕním, opovrhovaný a vysmievaný… On, Kráľ lásky!…

Nech žije Srdce Ježišovo, nášho Otca i Kráľa.

(? dní odpustkov).


9 hod. ráno – Pilát ukazuje ľudu uboleného, zbičovaného a tŕním korunovaného Pána a hovorí: „Hľa, človek“ – Áno, toto je Ježiš, Obeta za hriechy sveta.

Ó, môj Ježišu, odpustenie a milosrdenstvo pre zásluhy Tvojich svätých Rán.

(300 dní odpustkov).

10 hod. ráno – Pán Ježiš, nekonečné svetlo, Pán života a smrti je odsúdený na smrť na kríži. „Miloval nás a seba samého vydal za nás“.

Ó, môj Ježišu, nebuď mi Sudcom, ale Spasiteľom.

(50 dní odpustkov).

11 hod. ráno – Pán Ježiš nesie kríž na horu Kalvária, trikrát padá pod jeho váhou, aby vyliečil naše duše od hľadania seba a odtrhol ich od všetkého čo nie je Bohom.

Ó, môj Ježišu, milosrdenstvo!

(200 dní odpustkov).

12 hod. poludnie – Z veľkým úsilým prichádza Pán Ježiš na horu Kalvária, kati brutálne z Neho stŕhajú šaty prilepené k Ranám a ukrutným spôsobom Ho pribíjajú na kríž.

Ktorý si za nás trpel Rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nad nami!

(? dní odpustkov).

13 hod. popoludní – Dobrý lotor spoznáva v zomierajúcom Pánovi Ježišovi svojho Boha a Pána a obracia sa na Neho s úpenlivou prosbou: „Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstava“. Pán Ježiš mu sľubuje nebo.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď mojou láskou!

(300 dní odpustkov).

14 hod. popoludní – Pod krížom stála Ježišova Matka a Ježiš jej povedal: „Hľa, tvoj syn“ a Jánovi: „Hľa, tvoja Matka“.

Matka lásky, Matka bolesti, Matka milosrdenstva, oroduj za nás.

(300 dní odpustkov).

15 hod. popoludní – Pán Ježiš zomiera. Odovzdáva život za spásu sveta. Temnoty pokrývajú zem. Ježiš zvolajúc veľkým hlasom povedal: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha“, po tých slovách skonal.

Pane, Bože môj, už teraz prijímam z Tvojej ruky s poddajnosťou a ochotou každý druh smrti, aký sa Ti páči na mňa zoslať spolu so všetkými jeho súženiami, trestami i utrpeniami.

(úplne odpustky v hodine smrti po pomodlení sa tejto strelnej modlitby po svätom prijímaní).

16 hod. popoludní – Otvorenie kopijou Boku Pána Ježiša. Pán Ježiš otvára svoje Srdce, to Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, a ktorému sa od nich dostáva sama nevďačnosť.

Úcta, láska i vďakyvzdanie nech sa dostáva Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu!

(100 dní odpustkov).

17 hod. popoluní – Mŕtve telo Pána Ježiša spočíva v lone Matky Sedembolestnej, ktorá s veľkou láskou a bolesťou Mu preukazuje posledné služby.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, oddávam sa Ti cez Máriu.

(300 dní odpustkov).

Jeruzalem, Bazilika Božieho hrobu – snímanie Krista z kríža

18 hod. popoludní – Jozef z Arimatey ovíja Najsvätejšie Telo Ježišovo do plátna a skladá do hrobu vytesaného v skale.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, príď Tvoje Kráľovstvo!

(300 dní odpustkov).

+++

Z modlitieb sv. Brigity Švédskej (1303 – 1373)

Pozdvihnutie mysle ku Kristovi Spasiteľovi

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri Poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné Telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť.

Buď uctený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si zo strachu pred umučením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela, a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť, a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si sa dal odviesť ku Kajfášovi, a hoci si sudcom všetkých, ponížene si dovolil, aby Ťa vydali Pilátovmu súdu.

Sláva Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za posmech, ktorý si podstúpil, keď si stál odetý do purpuru, ostrým tŕním korunovaný, aj za to, že si najtrpezlivejšie znášal, keď Ti bezbožníci pľuli do vznešenej tváre, zakryli oči a špinavými rukami Ťa hrubo bili po tvári a po hlave.

Chvála Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si trpezlivo dovolil, aby Ťa priviazali k stĺpu, neľudsky zbičovali, zakrvaveného priviedli pred Pilátovu súdnu stolicu a ukázali Ťa ako nevinného Baránka.

Buď uctený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si sa dal so svojím vznešeným celým krvavým telom odsúdiť na smrť na kríži, že si na svojich svätých boľavých pleciach niesol kríž, a keď Ťa zúrivo priviedli na miesto umučenia a vyzliekli zo šiat, nechal si sa pribiť na drevo kríža.

Buď naveky uctený, Pane, Ježišu Kriste, za to, že si v takej úzkosti svojím dobrotivým pohľadom lásky pokorne zhliadol na svoju vznešenú Matku, ktorá nikdy nezhrešila a vôbec nikdy nesúhlasila ani s najmenším hriechom; a aby si ju potešil, zveril si ju do vernej ochrany svojmu učeníkovi.

Buď naveky zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si vo svojej smrteľnej úzkosti dal všetkým hriešnikom nádej na odpustenie, keď si milosrdne prisľúbil rajskú slávu zločincovi, ktorý sa na Teba obrátil.

Večná chvála Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za každú hodinu, ktorú si vydržal na kríži za nás hriešnikov v najväčšej horkosti a úzkosti; lebo Tvoju ušľachtilú dušu strašne prenikali a Tvoje najsvätejšie srdce kruto prerážali najostrejšie bolesti, čo vychádzali z Tvojich rán, kým si so slabnúcim srdcom šťastne nevydýchol dušu a s naklonenou hlavou neodovzdal sa pokorne do rúk Boha Otca, až si zomrel v tele a ostal celkom chladný.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou krvou a presvätou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol späť do večného života.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si si pre našu spásu nechal kopijou prebodnúť bok a srdce a že si prúdom vylial z toho istého boku svoju predrahú krv a vodu, aby si nás vykúpil.

Sláva Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si chcel, aby Tvoji priatelia sňali Tvoje požehnané telo z kríža a vložili ho do náručia Tvojej prebolestnej Matky, a že si dovolil, aby Ťa ona zavinula do plachiet a pochovala do hrobu a aby Ťa tam vojaci strážili.

Buď naveky uctený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť; že si po štyridsiatich dňoch pred očami mnohých vystúpil do neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia.

Jasot a večná chvála ti, Pane, Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do sŕdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou.

Buď zvelebený, pochválený a oslávený naveky, môj Pane, Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo Ty žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.

Amen.

(Oratio 2: Revelationum S. Birgittae libri, 2, Romae 1628, pp. 408-410)

+++

Prorok Izaiáš

Štvrtá pieseň o Božom Služobníkovi

Jedna z najkrajších a najdojímavejších častí celého Svätého písma je štvrtá pieseň o Pánovom služobníkovi, t. j. o utrpení vteleného Boha, nášho Pána Ježiša Krista. Napísal ju prorok Izaiáš 700 rokov skôr, ako sa táto dráma v Jeruzaleme na Golgote udiala:

Hľa, úspech bude mať môj služobník,
pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi.
Ako sa nad ním zhrozili mnohí,
– veď neľudsky je znetvorený jeho výzor
a jeho obraz je nepodobný človeku –
tak ho budú obdivovať mnohé národy,
králi si pred ním zatvoria ústa.
Veď uvidia, o čom sa im nevravelo,
a poznajú, čo neslýchali!

Kto by uveril, čo sme počuli,
a komu sa zjavilo Pánovo rameno?
Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka
a ako koreň z vyschnutej zeme.
Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho,
a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.
Opovrhnutý a posledný z ľudí,
muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,
pred akým si zakrývajú tvár,
opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.

Vskutku on niesol naše choroby
a našimi bôľmi sa on obťažil,
no my sme ho pokladali za zbitého,
strestaného Bohom a pokoreného.
On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení.

Všetci sme blúdili ako ovce,
išli sme každý vlastnou cestou;
a Pán na neho uvalil
neprávosť nás všetkých.
Obetoval sa, pretože sám chcel,
a neotvoril ústa;
ako baránka viedli ho na zabitie
a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom,
(a neotvoril ústa).

Z úzkosti a súdu ho vyrvali
a kto pomyslí na jeho pokolenie?
Veď bol vyťatý z krajiny živých,
pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný.
So zločincami mu dali hrob,
jednako s boháčom bol v smrti,
lebo nerobil násilie,
ani podvod nemal v ústach.
Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením…

Ak dá svoj život na obetu za hriech,
uvidí dlhoveké potomstvo
a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.
Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.
Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou
ospravedlní mnohých
a on ponesie ich hriechy.
Preto mu dám za údel mnohých
a početných dostane za korisť,
lebo vylial svoju dušu na smrť
a pripočítali ho k hriešnikom.
On však niesol hriechy mnohých
a prihováral sa za zločincov.

Iz 52, 13 – 15; 53, 1 – 12

+++

Prorok Dávid

Žalm 22 (21), 1 – 32

Keď náš Pán Ježiš Kristus na kríži zomieral v strašných telesných a duševných bolestiach a mukách a keď prežíval desivú úzkosť a opustenosť, vtedy si pripomenul tento prorocký žalm kráľa Dávida (asi 1040 – 970 pred Kr.) a nahlas vyslovil jeho počiatočné slová:

Zbormajstrovi. Na nápev „Laň na svitaní“. Dávidov žalm.

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil (porov. Mt 27, 46)?
Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.
Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;
volám v noci, a nenachádzam pokoja.

A predsa ty si svätý,
ty tróniš na chválach Izraela.
V teba dúfali naši otcovia;
dúfali a vyslobodil si ich.
Ku tebe volali a boli spasení,
v teba dúfali a zahanbení neboli.

No ja som červ, a nie človek,
ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.
Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
Úfal v Pána, nech ho vyslobodí,
nech ho zachráni, ak ho má rád (porov. Mt 27, 39 – 44).“

Veď ty si ma vyviedol z lona
a na prsiach matky si mi dal spočinúť.
Od samého zrodu som odkázaný na teba.
Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.
Nevzďaľuj sa odo mňa,
lebo sa blíži ku mne nešťastie
a nieto, kto by mi pomohol.

Obkľučuje ma stádo juncov,
obstupujú ma býky z Bášanu.
Otvárajú na mňa svoje papule
ako lev, čo plieni a reve.
Rozlievam sa sťa voda
a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.
Srdce mi mäkne ako vosk
a topí sa mi v útrobách.
Podnebie mi vysychá ako črepiny
a jazyk sa mi lepí k hrtanu (porov. Jn 19, 28).
Do prachu smrti ma odvádzaš (porov. Jn 19, 30).

Obkľučuje ma svorka psov,
obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy (porov. Jn 19, 18),
môžem si spočítať všetky svoje kosti.
Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;
delia si moje šaty
a o môj odev hádžu lós (porov. Jn 19, 23 – 24).

Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.
Chráň mi dušu pred kopijou
a môj život pred pazúrmi psov.
Vysloboď ma z tlamy levovej,
mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov.
Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom
a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte,
oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci.
Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove,
veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom;
ani svoju tvár neodvracia od neho,
lež vyslyší ho, keď volá k nemu.

Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení
a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.
Chudobní sa najedia a budú nasýtení
a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:
„Naveky nech žijú ich srdcia!“
Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia
všetky zemské končiny,
jemu sa budú klaňať
všetky rodiny národov.

Veď Pánovo je kráľovstvo,
on panuje nad národmi.
Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou;
pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu.

Aj moja duša bude preňho žiť
a jemu bude slúžiť moje potomstvo.
Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi
a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí:
„Toto urobil Pán.“

+++