S modlitbou s trpiacim Spasiteľom

Kategória: S modlitbou s trpiacim Spasiteľom

VŽDY NA TVOJOM KRÍŽI V TVOJOM BOŽSKOM SRDCI
UKRIŽOVANÁ NEKONEČNÁ LÁSKA JEŽIŠU KRISTE SOM!

„Nekonečne milosrdný Abba, pre bolestné umučenie a zásluhy Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista a spoluutrpenie a zásluhy Jeho mystického Tela, najmä Sedembolestnej Panny Márie a svätého Jozefa, zmiluj sa nado mnou hriešnym i nad celým stvorením!

Amen.“

+++

Modlitba sv. Bonaventúru:

„Ó láskyplný a lásky najhodnejší Ježišu, Ty si sa pre mňa obetoval, prenikni ma svojím svätým umučením, vtlač ho do môjho srdca, aby som mal Tvoje sväté rany vždy pred očami, kamkoľvek sa obrátim, a moja duša nech nenachádza inde pokoj, len v Tebe samom a v rozjímaní o Tvojom svätom umučení.

Amen.“

(Dr. Andrej Radlinský, Nábožné výlevy, 14. vydanie, Trnava 1945, str. 398.)

+++

Litánie o umučení Krista Pána

Pane, zmiluj sa nad nami,
Kriste, zmiluj sa nad nami,
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľ sveta, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože, – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, za tridsať strieborných zradne predaný, – zmiluj sa nad nami.
Ježišu, k nohám svojich učeníkov sklonený, -
Ježišu, v záhrade smrteľným zármutkom obkľúčený, -
Ježišu, krvavým potom sa potiaci, -
Ježišu, od anjela posilnený, -
Ježišu, od Judáša bozkom zradený, -
Ježišu, od vojakov zviazaný, -
Ježišu, od svojich učeníkov opustený, -
Ježišu, Annášovi na posmech ukazovaný, -
Ježišu, od sluhu zauškovaný, -
Ježišu, od falošných svedkov obžalovaný, -
Ježišu, do tvare opľuvaný, -
Ježišu, od Petra tri razy zapretý, -
Ježišu, celu noc vysmievaný, -
Ježišu, zviazaný a k Pilátovi odvedený, -
Ježišu, od Herodesa vysmiaty a potupený, -
Ježišu, nad lotra Barabáša za horšieho vyhlásený, -
Ježišu, nahý k stĺpu priviazaný, -
Ježišu, náramne zbičovaný, -
Ježišu, pre naše neprávosti zranený, -
Ježišu, na väčší posmech do šarlátu oblečený, -
Ježišu, tŕním korunovaný, -
Ježišu, k potupnej smrti kríža nevinne odsúdený, -
Ježišu, ťažkým krížom obťažený, -
Ježišu ako tichý baránok k zabitiu vedený, -
Ježišu, zo svojich šiat vyzlečený, -
Ježišu, bolestne na kríž pribitý, -
Ježišu, s krížom od zeme vyzdvihnutý, -
Ježišu, za svojich nepriateľov na kríži orodujúci, -
Ježišu, medzi lotrov počítaný, -
Ježišu, na kríži posmievaný, -
Ježišu, ku kajúcemu lotrovi milosrdný, -
Ježišu, o svoju matku pod krížom stojacu starostlivý, -
Ježišu, octom na kríži napájaný, -
Ježišu, až na smrť kríža poslušný, -
Ježišu, na kríži opustený, -
Ježišu, bolestne umierajúci, -
Ježišu, kopijou prebodnutý, -
Ježišu, z kríža sňatý a pochovaný, -

Buď nám milostivý, – odpusť nám, Ježišu.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Ježišu.
Od všetkého zlého, – vysloboď nás, Ježišu.
Od každého hriechu, -
Od ťažkého pokušenia, -
Od náhlej a nepredvídanej smrti, -
Od úkladov diablových, -
Od moru, hladu a vojny, -
Od ducha smilného, -
Od večnej smrti, -
Skrze prebolestné utrpenie Tvoje, -
Skrze bolesti a muky Tvoje, -
Skrze odovzdanie ducha Tvojho Bohu Otcovi, -
Skrze utrpenie Tvoje, -
Skrze otvorenie svätého boku Tvojho, -
Skrze vyliatie svätej krvi Tvojej, -
Skrze svätých päť rán Tvojich, -

My hriešnici, – Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil, -
Aby si nás k pravému pokániu priviesť ráčil, -
Aby si stálu pamiatku umučenia a smrti Tvojej v srdciach našich zachovať ráčil, -
Aby si nás mocou svätého kríža Tvojho proti všetkým nepriateľom ochraňovať ráčil, -
Aby si nás účastnými zásluh smrti Tvojej učiniť ráčil, -
Aby si v milosti Tvojej všetkých ctiteľov umučenia Tvojho zachovať ráčil, -
Aby si nám v hodinu smrti milostivý byť ráčil, -
Aby si všetkým zomrelým veriacim večné odpočinutie udeliť ráčil, -
Aby si nás vyslyšať ráčil, -

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – odpusť nám, Ježišu.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Ježišu.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Modlime sa: Pane, Ježišu Kriste, Ty si podstúpil veľké muky a prehorkú smrť na kríži, aby si nás očistil od hriechu a vyslobodil od večného zatratenia. Daj, aby sme pamätali na Tvoje umučenie a viac nehrešili, aby sme mohli stále žiť v posväcujúcej milosti a získať večnú spásu.

Amen.

+++

Z Modlitebnej knihy

Dcér Božského Vykupiteľa

Nihil obstat.
Dr. Ladislaus Hanus, m. p.
censor.

Imprimatur. Nr. 1817.
Scepusii, 18. Julii 1946.
+ Joannes
Eppus.

Modlitba k piatim ranám Ježišovým

1. S najhlbšou pokorou pozdravujem Ťa ako svojho Boha a Spasiteľa! bozkávam sv. ranu Tvojej pravej ruky a ponížene prosím, aby som sa v súdny deň dostala na pravicu medzi spravodlivých. Pane Ježišu Kriste! pre lásku, ktorou si si dal svoju pravú ruku prebiť klincom, čím si trpel také nevýslovné muky, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustila zlými skutkami. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre sväté rany Tvoje, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

2. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, môj Bože a Spasiteľu! bozkávam sv. ranu Tvojej ľavej ruky a ponížene prosím, aby som v súdny deň nestála na ľavici medzi zatratenými. Pane Ježišu Kriste! pre lásku, ktorou si si dal prebiť svoju ľavú ruku, čím si trpel také nevýslovné muky, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustila zanedbávaním dobrých skutkov. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre sväté rany…

3. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! bozkávam sv. ranu Tvojej pravej nohy a pokorne prosím, posilni ma svojou milosťou, aby som vždy kráčala po cestách Tvojich prikázaní. Pane Ježišu Kriste! pre lásku ktorou si si dal prebiť pravú nohu, čo Ti spôsobilo také strašné muky, prosím Ťa, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustila chodením po zlých cestách. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre sväté rany…

4. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! bozkávam sv. ranu Tvojej ľavej nohy a pokorne prosím, spravuj moje kroky, aby som nikdy nezablúdila na zlú cestu. Pane Ježišu Kriste! pre lásku, ktorou si si dal prebiť ľavú nohu a pritom trpel také strašné muky, prosím Ťa, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustila opustením dobrého svojou lenivosťou. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre sväté rany…

5. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! bozkávam najsvätejšiu ranu Tvojho boku a pokorne prosím, aby som v Tebe našla istý útulok proti nástrahám zlého ducha, najmä v hodine svojej smrti. Pane Ježišu Kriste! prosím Ťa pre lásku, ktorá Ťa pohla, aby si dovolil kopijou otvoriť svoj bok, že tiekla z neho krv a voda na sotretie mojich hriechov, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustila zlými žiadosťami srdca. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre sväté rany…

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitba k piatim ranám Ježišovým, str. 193 – 195.)

+++

Cvičenie hodín utrpenia

Pozostáva v tom, že sa na začiatku každej hodiny rozpamätáme na určité tajomstvo Ježišovho utrpenia, obnovíme dobrý úmysel a takto celý deň ostaneme spojené s trpiacim Spasiteľom. Toto cvičenie je veľmi osožný spôsob žiť v prítomnosti Božej.

Každý raz, keď hodiny bijú, pomodlíme sa túto modlitbu:

»Pane, popraj nám šťastlivú hodinu života a smrti skrze Krista, Pána nášho. Amen. Ó, Ježišu, ktorého túto hodinu (tu povedzme patričné tajomstvo, napr. bičovali), nech je všetko v tejto hodine v poslušnosti a z lásky k Tebe. Amen. Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame.«

O 5. hod. ráno: Ježiša vedú k Pilátovi a obžalujú ho,
6. hod.: Herodes posmieva P. Ježiša,
7. hod.: Ježiša zas vedú k Pilátovi; Barabášovi dávajú prednosť pred Ježišom,
8. hod.: Ježiša bičujú,
9. hod.: Ježiša tŕním korunujú,
10. hod.: Ježiša na smrť odsúdia,
11. hod.: Ježiš nesie ťažký kríž,
12. hod.: Ježiša ukrižujú,
1. hod.: Ježišovi sa na kríži rúhajú,
2. hod.: Ježiš trpí posledné bolesti,
3. hod.: Ježiš na kríži umiera,
4. hod.: Ježiša snímajú s kríža,
5. hod.: Ježiša kladú do hrobu,
6. hod.: Ježiš umýva svojim učeníkom nohy,
7. hod.: Ježiš ustanovuje najsv. Sviatosť Oltárnu,
8. hod.: Ježišove slová pri poslednej večeri, jeho cesta na horu Olivovú,
9. hod.: Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade,
10. hod.: Ježiš v smrteľnej úzkosti krvou sa potí,
11. hod.: Judáš zradí Ježiša, vojaci ho sviažu,
12. hod.: Ježiš pred Annášom, sluha Ho bije do tvári,
1. hod. v noci: Ježiš pred Kajfášom,
2. hod.: vojaci trýznia Ježiša a posmievajú sa mu,
3. hod.: Peter zapiera Ježiša,
4. hod.: Ježiš v žalári.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Cvičenie hodín utrpenia, str. 213 – 215.)

+++

Modlitba na pamiatku smrteľnej úzkosti Pána Ježiša

(Vo štvrtok)

Pán Ježiš vyšiel s učeníkmi na horu Olivovú a tam, pohrúžený v smútku a úzkosti, vyriekol slová: »Smutná je duša moja až na smrť!«

Otče náš…

Potom padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril: »Otče môj, ak je možné, odním tento kalich odo mňa, lež nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane!«

Otče náš…

Keď prekonal smrteľný zápas, krvavý pot tiekol s jeho presvätej tvári; vtedy sa zjavil anjel s neba a posmeľoval ho!

Otče náš…

V. Boh neušetril svojho vlastného Syna.
R. Ale vydal ho za nás všetkých!

Modlime sa: Shliadni, prosíme Ťa, Pane, na túto svoju rodinu, za ktorú Pán náš, Ježiš Kristus, neváhal vydať sa do rúk svojich prenasledovateľov a podstúpiť trápnu smrť na kríži. Ktorý s Tebou a s Duchom Svätým žije a kráľuje na veky vekov. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitba na pamiatku smrteľnej úzkosti Pána Ježiša, str. 198.)

+++

Modlitba na pamiatku prehorkej smrti Pána Ježiša

(V piatok)

Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.

Otče náš… Zdravas…

Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom: »Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?«

Otče náš… Zdravas…

Ježiš zas zvolal veľkým hlasom: »Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.« »A naklonil hlavu a vypustil dušu.«

Otče náš… Zdravas…

V. Kristus bol poslušný za nás až na smrť.
R. A to až na smrť kríža.

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, ktorý si sa dal pribiť na potupné drevo kríža pre vykúpenie sveta a vylial si svoju predrahú krv na odpustenie našich hriechov; pokorne Ťa prosíme, aby sme po svojej smrti radostne prekročili bránu nebeskú. Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitba na pamiatku prehorkej smrti Pána Ježiša, str. 199.)

+++

Modlitby k trpiacemu Spasiteľovi

Nedeľa

Najsvätejšia tŕním korunovaná hlava Ježišova.

Prvý deň si predstavme pred duševný zrak najsv. hlavu Ježišovu, ako na ňu drábi tlačia najsurovejším spôsobom veľkú tŕňovú korunu.

Rozmýšľaj nad tým, ó, človeče, čomu ťa asi učí tŕním korunovaný Ježiš. Či nie tomu, aby si nielen sama opovrhovala svetom a všetkým, čo je zo sveta, ale aby si si zo srdca želala aj opovrhnutou byť pre Krista?

S hlbokou pokorou klaniam sa, ó, Pane a Bože môj, Tvojej najsv. hlave, z ktorej vychádzaly také vznešené myšlienky, tak k môjmu blahu a spaseniu, ako aj k ucteniu a zvelebovaniu Tvojho nebeského Otca. Lež akýže hriech môže mať vzápätí taký strašný trest? Áno, Pane môj, už rozumiem! Nič iné, ako moje márnivé a pyšné myšlienky.

Okrem tŕňov bolo aj iné, čo spôsobilo prenikavú bolesť najsv. hlave Pána Ježiša, boly to surové, posmešné reči, strašné bohorúhania, ktoré musela počuť od nepriateľov. Preto sa raduj, duša, keď svoju lásku k Pánu Ježišovi môžeš dokázať aj skutkami, tým, že bez slova pretrpíš urážlivé alebo posmešné slová a tak sa môžeš stať jemu podobnou.

Pondelok

Ježišova znetvorená najsv. tvár.

Viď dobrotivú a láskavú sv. tvár milého Ježiša, na ktorú anjeli hľadia vždy s túžbou, ktorej pozorovanie pôsobilo požehnanej Matke takú nevýslovnú radosť; aká je bledá, bezfarebná a napuchnutá od nemilosrdných úderov. Viď, ako ju zošpatili suroví kati pľuvaním a ako hojne tiekla na ňu predrahá krv zpod bodliakov tŕňov. Viď len jeho tiché a dobrotivé oči, žiari z nich láska; zalialy ich krvavé slzy; drahý Vykupiteľ roní horké slzy nad našimi hriechmi.

Preto, duša, milujúca Boha, uváž, keď cudzie hriechy takú krásu, aká kedy jestvovala na svete, tak zohavily, akú len zmenu spôsobia na tebe tvoje vlastné hriechy?

Ó, Ježišu môj, láska a ozdoba zeme a neba, osvieť ma, aby som sa bála všetkého a v ošklivosti mala všetko to, prečo si Ty chcel trpieť takú veľkú hanbu a potupu. Daj, aby láska a príchylnosť, ktorú som cítila ku svetu, premenila sa vo mne v opravdivú a sv. nenávisť, lebo uznávam, že ja som príčinou Tvojich bolestí a múk.

Utorok

Ježišove pery, schradnuté od smädu.

Duša, milujúca Boha, mysli na sv. jazyk Pána Ježiša, ktorý nám hlásal tak mnohé pravdy, vznešené tajomstvá a nebeské učenie; mysli na jeho sv. pery, ktoré dňom i nocou chválily Boha. Aké nevýslovné utrpenie a horkosť, znášajú pre naše hriechy.

Len zloba a hriechy nášho jazyka sú také veľké a časté, že by sme za ne museli robiť celý život pokánie.

Pán Ježiš práve pre tieto hriechy trpel najukrutnejšie muky, čo i z toho vidieť, že, hoci ostatné muky znášal bez slova, o svojom pálčivom smäde zmienil sa predsa na naše poučenie, keď zvolal na kríži: »Žíznim!«

Predstúpte, vy hriešnici, ktorých Kristus vykúpil svojou predrahou krvou, a učte sa od drahého Spasiteľa. Tu sa naučíte, ako treba robiť pokánie. Premôžte svoje telesné žiadosti, lebo jediná Adamova telesná žiadosť spôsobila nevinnému Spasiteľovi toľko múk a trápenia.

Ó, dobrotivý Ježišu! koľké bolesti si chcel trpieť za moju nemiernosť, daromné a hriešne reči, reptavé správanie a hlavatosť, pre moje roztržité a bez lásky konané modlitby!

Posilni ma svojou Božskou milosťou, aby som svoj život vážne polepšila a tak aspoň trochu uhasila Tvoj smäd!

Ó, milovaný Ježišu! viem, že Tvoj smäd po mojej spáse a blaženosti je omnoho pálčivejší než môj vlastný, preto Ťa úpenlive prosím, veď ma svojou sv. milosťou, aby som sa úprimne usilovala dosiahnuť svoju večnú spásu a tak túžila prijať Tvoju sv. krv, ako dychtí smädom umorený po občerstvujúcom prameni.

Streda

Rozdriapané ramená a rozdrúzganá chrbtová kosť Pána Ježiša.

Nahliadni, duša, milujúca Boha, aké nesmierne muky musí trpieť Pán Ježiš a znášať bolestné, nespočetné údery od surových katov. Celou silou ho bili, ako prorok predpovedal – striedavo prevádzali to neľudské mučenie. Najsvätejšie telo Pánovo dosekali tak strašne, že sa koža s mäsa celkom slúpala a sv. ramená i chrbát boly jedna rana. Konečne na strhané a zranené plecia položili ťažký kríž, takže drahý Spasiteľ padol pre veľkú ťarchu a od nevýslovných bolestí celkom vysilený.

Po dokonanej krížovej ceste pribili ho potom na Kalvárii na kríž tak nemilosrdne, že pre ostré tŕne nenašiel miesta, kam by bol oprel svoju hlavu. Ale všetko trpezlive znášal pre tvoje hriechy. Ó, duša moja, či sa opovážiš na ponosu otvoriť ústa, ak kríž tlačí tvoje plecia a trpíš, keď si pomyslíš, že Tvoj Spasiteľ nesmierne trpel a nevinne, len z nekonečnej lásky k tebe, s takou nevysloviteľnou trpezlivosťou?! Uváž, že aj ty si hriešna a že Pán Ježiš za tvoje hriechy trpel práve tak, ako za hriechy celého sveta.

Povzbuď sa preto, duša, vykúpená drahou krvou Kristovou, a nos spokojne kríž, položený na tvoje plecia!

Štvrtok

Ježišove prebodnuté ruky.

Najsvätejšie ruky Všemohúceho! moje hriechy vás pribily na kríž, lebo za ne sa muselo dať zadosťučinenie nebeskému Otcovi, ktorý žiada náhradu aj za menšiu urážku.

Ježišu môj! na čo ma má upozorniť to, že svojimi najsvätejšími rukami nemôžeš ani hnúť?

Dobrotivý Otče! Či nie preto roztváraš svoje ramená, aby si privinul k sebe márnotratného syna? Ó, nepochopiteľná láska! Dovoľ, aby som sa smela vrhnúť do Tvojho náručia!

Áno, dobrá duša, len objím drahého Spasiteľa a Vykupiteľa. Drž sa ho pevne, nespusť sa ho nikdy, kvôli nemu priviaž svoj život ku krížu.

Presväté Ježišove ruky, viem, že moja nevďačnosť bola príčinou vašich veľkých múk a bolestí. Ó, šľachetné ruky, belšie nad sneh, ľúbeznejšie nad hyacint, ako hovorí nevesta v Piesni Šalamúnovej, teraz ste, žiaľno, prebodnuté nemilosrdnými klincami a jediným vaším skvostom je červená krv.

Ó, Ježišu môj, akú veľkú dobrotivosť a lásku mi preukazuješ, keď svoje sv. ruky, ktoré moje hriechy pribily predsa na kríž, aj teraz vystieraš ku mne, aby si ma vyzdvihol z bahna hriechu!

Ó, Ježišu môj, keďže prijímam poučenie, nadobudnuté v škole kríža, robím predsavzatie, že z lásky k Tebe chcem žiť vo sv. poslušnosti. Odteraz oddialim od seba každú neporiadnu túžbu a hriešnu rozkoš. Len o to Ťa prosím, dovoľ láskave, aby moje srdce spočinulo na Tvojom najsv. Srdci a moja ruka v Tvojich rukách naveky.

S radosťou sa bezvýhradne odporúčam do Tvojich sv. rúk, ochotne chcem plniť, čo odo mňa žiadaš, lebo viem, že ani nemôžeš chcieť iné, ako moju večnú spásu a blaženosť.

Uveď mi na pamäť, duša moja, všetky dobrodenia, ktorých si sa stala účastnou na svoj duševný osoh a spásu a ktoré v sebe obsahujú všetko bohatstvo a slávu.

Piatok

Ježišovo prebodnuté Srdce.

Stredisko citov je srdce. Preto, ak zanedbáme pravidelné vzdelanie srdca a neupravujeme všetky jeho city správe a dôsledne na Boha, zvrhne sa a stane sa sídlom neprávostí a hriechu. Otec nebeský aj v tej veci žiada zadosťučinenie. Zadosťučinením bolo láskou horiace Srdce Ježišovo, ktoré po jeho smrti tak nemilosrdne a surovo prebodli ostrou kopijou.

Vnáraj sa, ó, duša, ak naozaj miluješ Boha, do tohto šľachetného Srdca, veď stojí otvorené pred tebou; vstúp do nebeskej ríše a porozumej tu slovám lásky, ktoré Božský Učiteľ, tvoj ukrižovaný Ježiš, hovorí takým dojímavým spôsobom k tebe.

Veľmi správne a dobre teda hovorí, ó, Pane, Tvoj najmilší učeník, že si nás až do konca miloval, lebo svoju lásku k nám si chcel naozaj i po smrti preukázať, keď si nám otvoril svoje Božské Srdce.

A ty, ó, duša, ešte i po tomto by si sa zdráhala odovzdať mu celkom a nedelene svoju vôľu a srdce? Buď hotová radšej tisíc ráz zomrieť ako jeho milujúcemu najsv. Srdcu čo i v najmenšej veci spôsobiť bolesť. Ale, ak predsa žiješ nie pre Ježiša, ak okrem neho miluješ aj iné a nechceš, čo on chce, vtedy by bolo lepšie, keby si nepoznala lásku a nemala vôbec svojej vôle.

Najväčšiu bolesť zavinily Najsv. Srdcu Ježišovmu predsa len naše hriechy.

Ó, najsladšie Srdce môjho Ježiša, sídlo Ducha Svätého, ktorý si nám znova zabezpečil našu blaženosť a slávu, či by Tvoja blaženosť a sláva bola menšia, keby ľudia, počnúc od Adama až do posledného, boli všetci zahynuli! – Istotne nie! Len Tvoja nekonečná láska, nevýslovná dobrota a milosrdenstvo Ťa pohly, že si pre naše spasenie a blaženosť zaplatil také veľké výkupné.

Sobota

Ježišove zranené nohy.

Milovaný Ježišu môj! Hľa, padám k Tvojim presvätým nohám a s hlbokou poníženosťou prosím, dovoľ, aby som ich i ja zmáčala slzami tak ako Magdaléna. Preto si chcel, aby Tvoje nohy visely v takej polohe na kríži, kde by som vždy dosiahla to miesto milosti a milosrdenstva a bozkami ich pokryla. Ó, Ježišu môj, ako často som doteraz obrátila svoje kroky nebezpečným smerom. Rovno do pekla by som bola vbehla, keď ma nezadržíš svojím silným ramenom a svojou milosťou a nepretrpíš za mňa také hrozné muky! A tie Tvoje bolesti boly nevýslovne veľké, lebo Tvoje sv. telo ťažilo celou váhou zranené nohy.

Nauč sa, duša moja, od Božského Učiteľa, ako máš svoju lásku dokázať i skutkami tým, že budeš v nosení kríža a vo svojom utrpení silná a že vytrváš v dobrom až do konca.

Viď, duša, milujúca Boha, aký chudobný je Tvoj Spasiteľ! Olúpený je o všetko, vzali mu i posledný kus odevu; niet preňho ani pohára vody, ktorou by utíšil svoj smäd; taký je chudobný, že len hroznú tŕňovú korunu na najsvätejšej hlave, strašné bolesti a tupé klince, ktorými ho pribili na kríž, môže nazvať svojimi.

Naučme sa aj my, čo je chudoba, a milujme toto bohatstvo Pána Ježiša.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitby k trpiacemu Spasiteľovi, str. 202 – 212.)

+++

Sedem slov P. Ježiša na kríži

V. Bože, poď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu…

Prvé slovo Ježišovo: »Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.« (Luk. 23, 34.)

V. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
R. Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.

Ó, milovaný Ježišu môj, naozaj ľahko môžem zniesť, keď mi niekto spôsobí bolesť, pretože ma nikdy nemôže stihnúť taká urážka, akú skutočne zasluhujem. A vôbec iní zbadajú lepšie moje chyby než ja sama. Keby som bola predsa nevinná, nech ma naučí Tvoj sv. príklad, ako načim nepriateľom odpúšťať a ako milovať tých, ktorí ma nenávidia, aby som bola verným dieťaťom svojho nebeského Otca.

Posilni ma svojou milosťou, aby som kráčala v Tvojich šľapajach a aj v skutočnosti robila to, o čo Ťa každodenne prosím: »Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom!« Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami.

Ó, môj Bože, verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa a zo srdca ľutujem, že som Ťa hriechami obrazila.

Druhé slovo Ježišovo: »Veru, povedám ti: dnes budeš so mnou v raji.« (Luk. 23, 43.)

V. Klaniame sa Ti, Kriste…

Ó, milovaný Ježišu môj, spravodlivý Sudca živých i mŕtvych! So strachom a trasením sa klaniam a zvelebujem Tvoje nevyspytateľné, ale vždy spravodlivé súdy, prosím Ťa, aby som, preniknutá sv. strachom, pracovala na svojom spasení. Dúfam v Tvoje nekonečné milosrdenstvo, lebo nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. S detinskou dôverou volám k Tebe s lotrom na pravici: »Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva« (Luk. 23, 42.)!

Vyznávam, že si dobrotivý a láskavý Pán a Kráľ môj, a nezapriem, že som zaslúžila všetky utrpenia, ktoré si mi soslal, ale spolu dúfam, že v hodine smrti počujem potešiteľné slová: »Dnes budeš so mnou v raji!« Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

Tretie slovo Ježišovo: »Hľa syn tvoj! Hľa Matka tvoja!« (Ján 19, 26, 27.)

V. Klaniame sa…

Ó, milovaný Ježišu môj, ktorý si ma ako prijaté dieťa s kríža odporučil dobrotivosti milujúcej Matky, vlej do môjho srdca nežnú a detinskú príchylnosť k svojej presvätej Matke, ktorá je i mojou Matkou. – Posilni ma svojou milosťou, aby som svojím správaním nikdy nespôsobila nebeskej Matke bolesť a zármutok. Ó, Mária, ktorá si pod krížom vystála veľké muky a pretrpela bolestné mučeníctvo: pre horké muky Tvojho Syna a pre Tvoj materinský súcit Ťa prosím, prijmi ma za svoje dieťa! Teba volám na pomoc teraz a vždy, ale hlavne na hodinu, keď nebudem môcť volať k Tebe, už vopred prosím Tvoju pomoc. Ó, Mária, nevzďaluj sa odo mňa, buď mojou Matkou v živote i v smrti! Aby som však na svojej smrteľnej posteli bola hodná Tvojej materinskej ochrany, vypros mi od svojho Syna, zomierajúceho na kríži, milosť, aby som už v živote ukázala skutkami, že som Tvojím dieťaťom. Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

Štvrté slovo Ježišovo: »Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?« (Mat. 27, 46.)

V. Klaniame sa…

Ó, opustený, milovaný Ježišu môj! Odvrátili sa od Teba židia, ktorých si predsa tak veľmi miloval: utiekli vyvolení učeníci, ba opustil Ťa i Tvoj nebeský Otec! preto máš taký veľký súcit so zarmútenými. Pre Tvoju opustenosť Ťa prosím, keď mi aj v krížoch a v trápeniach nedáš pocítiť potechu, zato ma najmä v hodine smrti neopúšťaj, ale posilni ma svojou milosťou, aby som bola vždy Tvojou vernou služobnicou a aby som ostala na veky s Tebou spojená. Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

Piate slovo Ježišovo: »Žíznim!« (Ján 19, 28.)

V. Klaniame sa…

Ó, Ježišu môj, dosiaľ som Ti podávala len nepožívateľné strapce a kyslý ocot, ba pichľavými tŕňami som Ťa ranila, a Ty predsa tak milosrdne hľadíš na mňa a trpezlive čakáš, či nedonesiem lepšie ovocie a občerstvenie, po čom tak veľmi túžiš! Koľké vďaky som podlžná za Tvoju trpezlivosť! Ó, aká nevďačná som bola! octom som Ťa napájala, kým ma Ty denne kŕmiš svojím telom a svojou krvou hasíš môj duševný smäd! Ale teraz skrúšeným srdcom ľutujem svoje hriechy a pre Tvoj ukrutný smäd Ťa prosím, podaj mi vína kajúcnosti. Vzbuď v mojej duši opravdivý smäd po dokonalosti, aby som Ti mohla preukázať sladké ovocie opravdivej ľútosti a tak niekedy s vyvolenými počula potešujúce slová: »Poďte, požehnaní od môjho Otca, vládnite kráľovstvom, pripraveným vám od ustanovenia sveta! Lebo… bol som smädný a dali ste mi piť!« (Mat. 25, 34, 35.) Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

Šieste slovo Ježišovo: »Dokonané je!« (Ján 19, 30.)

Ó, Ježišu môj! aké sladké a potešujúce bude pre mňa na smrteľnej posteli povedomie, že som dokonale zodpovedala svojmu povolaniu, presne zachovala sv. pravidlá a stanovy, za hriechy robila pokánie, premohla pokušenia a do posledného dychu sa spravovala duchom poslušnosti. Riaď ma svojou Božskou milosťou, aby som svedomite vykonávala svoje každodenné práce, žeby som v hodine smrti nemala príčiny na nespokojnosť, ale radšej aby potecha naplnila moje srdce a aby som mohla zvolať s apoštolom národov: »Čas môjho rozkladu nastáva. Dobrý boj som bojoval, beh som dokonal, vieru som zachoval. Ostatne odložená mi je koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán v ten deň ako spravodlivý sudca!« (2. Tim. 4, 6 – 8.)

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

Siedme slovo Ježišovo: »Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.« (Luk. 23, 46.)

V. Klaniame sa…

Ó, najláskavejší Ježišu! za nás si obetoval útle telo, prepustil si rúcho vojakom, vylial si krv do poslednej kvapky, konečne odovzdal si dušu do rúk Otca. S dôverou Ťa prosím, sovri moju úbohú dušu v poslednej hodine do svojho náručia, rozovretého na kríži. Svojou vlastnou presvätou krvou zaznamenal si moje meno na svoje prebodnuté ruky; preto nedopusť, aby ho odtiaľ sotrela moja vlastná zloba alebo úklady zlého ducha. Aby si mi dal potešujúci príklad, svoju dušu si poručil do presvätých rúk nebeského Otca; hľa, i ja do Tvojich presvätých rúk porúčam raz navždy svoju úbohú dušu. Rukami zarmútenej Matky obetuj ju milosrdenstvu nebeského Otca, aby ma, keď hľadí na Tvoje sv. rany a na zásluhy Tvojej bolestnej Matky, nezavrhol. Preto znova a znova volám k Tebe a nebeskému Otcovi: »Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!« Veď Ty si ma stvoril a vykúpil, ó, Bože, a sľúbil si, že kto v Teba dúfa, nebude sklamaný. Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Sedem slov P. Ježiša na kríži, str. 186 – 192.)

+++

K ukrižovanému Spasiteľovi

Ó, Ježišu ukrižovaný! klaniam sa Ti a ďakujem Ti za veľké muky, ktoré si pre mňa vytrpel. Milovaný Ježišu, ako mnoho, až veľmi mnoho si trpel za moje hriechy!

Aký opustený visíš na kríži a koľkú bolesť Ti spôsobujú prebodnuté ruky a nohy! Ako si len mohol znášať také nemilosrdné muky a prečo si chcel visieť živý celé tri hodiny na kríži! Zo srdca Ťa ľutujem pre Tvoje veľké utrpenia a strašne prenikavé bolesti prerážajú aj moju hriešnu dušu. Vďaky Ti vzdávam za všetky bolesti, ktoré si pretrpel vo svojich svätých údoch, a na znak mojich vďakov každú osobitne s láskou bozkávam.

Buď pozdravená svätá hlava Ježiša Krista, hodná poklony! Ó, ako Ťa krížom krážom zranily pichľavé tŕne!

Ďakujem Ti za všetko, čo si pre mňa vytrpela, a bozkávam Ťa so srdečnou sústrasťou.

(Pri týchto slovách pobozkajme presvätú hlavu Pána Ježiša, potom všetky údy, ako ich menujeme. Slová: »Ďakujem Ti za všetko, čo si za mňa…« načim pri každom úde opakovať.)

Buď pozdravená spanilá tvár Ježiša Krista! Ako strašne Ťa zohavili a zbavili všetkej krásy!

Ďakujem Ti za všetko…

Buďte pozdravené presväté ústa Ježiša Krista! Ako napuchly Tvoje sväté pery a akými surovými údermi ich mučili!

Ďakujem Ti za všetko…

Buď pozdravený obličaj Ježiša Krista, hodný poklony. Ako Ťa krížom-krážom doškriabali!

Ďakujem Ti za všetko…

Buďte pozdravené ramená Ježiša Krista! Čo ste cítily, keď vás tak násilne naťahovali a tak surovo trhali.

Ďakujem Ti za všetko…

Buďte pozdravené vy jemné sväté ruky Ježiša Krista! Aké bolestné rany vám zasadili a ako nemilosrdne vás pribili na kríž!

Ďakujem Ti za všetko…

Buďte pozdravené sväté nohy Ježiša Krista! Ako vás prebodli, zdrvili a tupými klincami prebili!

Ďakujem Ti za všetko…

Buďte pozdravené sväté prsia Ježiša Krista! Ako strašne vás rozdriapali, koľkú bolesť spôsobili vojaci údermi pri bičovaní!

Ďakujem Ti za všetko…

Buď pozdravené najsvätejšie Srdce Ježiša Krista! Aké ukrutné bolo vrazenie dýky, ktorá však otvorila pre mňa Tvoj svätý bok!

Ďakujem Ti za všetko…

Milovaný Ježišu môj! všetky tie muky, ktoré si trpel na jednotlivých údoch, Ti obetujem a pre ne prosím, odpusť mi všetko, čím som sa svojimi údami voči Tebe prehrešila. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; K ukrižovanému Spasiteľovi, str. 200 – 202.)

+++

Obetovanie najsvätejšej krvi

1. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi Pána Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za rozšírenie a povýšenie sv. Cirkvi, mojej drahej matky, na zachovanie a blaho jej viditeľnej hlavy, nášho sv. Otca pápeža, za kardinálov, biskupov, duchovných pastierov a za všetkých služobníkov svätostánku.

Sláva Otcu…

Večná sláva a vďaka Ti, Ježišu, že si nás svojou krvou vykúpil.

2. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za pokoj a jednotu katolíckych panovníkov a kniežat, za poníženie nepriateľov sv. viery a za blaho kresťanského ľudu.

Sláva Otcu…

Večná sláva a vďaka…

3. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za obrátenie neveriacich, za vykorenenie všetkého bludárstva a za obrátenie hriešnikov.

Sláva Otcu…

Večná sláva…

4. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za všetkých svojich príbuzných, priateľov a nepriateľov, za všetkých biedu trpiacich, chorých, utláčaných a za všetkých tých, za ktorých sa mi treba modliť a za ktorých Ty chceš, aby som sa modlila.

Sláva Otcu…

Večná sláva…

5. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za všetkých, ktorí dnes zomrú, aby si ich zachránil od pekelných múk a čím skôr prijal do večnej slávy.

Sláva Otcu…

Večná sláva…

6. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za všetkých, ktorí tento veľký poklad milujú a na jeho zvelebovanie a uctievanie sa so mnou spájajú a konečne za tých, ktorí sa usilujú rozširovať úctu k najsv. krvi Ježišovej.

Sláva Otcu…

Večná sláva…

7. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za všetky svoje duševné a telesné potreby, ako aj za duše v očistci, najmä za tie, ktoré zvlášť pobožne uctievaly túto kúpnu cenu nášho vykúpenia, bolesti a muky našej predrahej a premilej Matky Márie.

Sláva Otcu…

Večná sláva…

Sláva krvi Ježišovej teraz i vždycky a na večné veky. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Obetovanie najsvätejšej krvi, str. 195 – 197.)

+++

Modlitba svätej Gertrúdy

Pane a Bože môj! Na dnešný deň a navždy sa ukrývam do Tvojho najsvätejšieho Srdca a odovzdávam sa pod ochranu Tvojich svätých piatich rán. Svoju modlitbu spájam so svätými obetami celej Cirkvi, so sv. prijímaniami veriacich a chcem byť účastnou na všetkých zásluhách a odpustkoch, ktoré získajú.

Pane a Bože môj! Obetujem Ti každý svoj krok, svoju prácu a svoje námahy, všetky starosti a úzkosti, každý kríž a utrpenie, všetku hanbu a potupu, urážky a krivdy, ktorých sa mi dostane od iných. Všetko, vôbec všetko Ti obetujem na uctenie Tvojho vtelenia a ako vďaky za prehorké umučenie a Tvoju smrť.

Pane a Bože môj! Do svojej modlitby uzavieram a Tvojmu milosrdenstvu obetujem rodičov, priateľov, najmä…, ktorí ešte žijú alebo už zomreli, napokon duše, trpiace v očistci.

Zľutuj sa nad nimi, ó, Božský Spasiteľ! Zľutuj sa i nado mnou a daj mi všetko, čo potrebujem pre dušu alebo pre telo. Tisíceré vďaky Ti vzdávam, ó, Pane, za všetky milosti a dobrodenia, ktoré si mi dosiaľ preukázal a pokorne Ťa prosím, udrž ma až do smrti v svojej milosti a príď mi na pomoc v poslednej hodine. Skrze Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Syna Tvojho. Amen.

Ježišu Kriste, dnes a navždy sa obetujem do moci sv. kríža; uzavieram sa do sv. rán; ponáram sa do Tvojej krvi; skrývam sa do Tvojho Srdca; spúšťam sa do nekonečného mora Tvojho milosrdenstva; sverujem sa Tvojej otcovskej starostlivosti, aby som mocou tohto sebaobetovania bola istá a oslobodená od viditeľného nepriateľa, od nešťastia, od telesného a duševného nebezpečenstva. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitba svätej Gertrúdy, str. 166 – 167.)

+++

Modlitba za šťastnú hodinu smrti

Dobrý Ježišu, Syn živého Boha, ktorý si ráčil za naše spasenie v maštali sa narodiť, v chudobe, v trápení a biede žiť a na kríži v bolestiach umrieť, povedz, prosím, svojmu nebeskému Otcovi vo chvíli mojej smrti: Otče, odpusť jej; povedz svojej milovanej Matke: Hľa, tvoja dcéra; povedz mojej duši: Dnes budeš so mnou v raji. Bože môj, Bože môj, neopusť ma v tej hodine! Smädím: áno, Bože môj, smädí moja duša po Tebe, ktorý si žriedlom živých vôd. Môj život sa míňa ako tôňa; ešte málo a bude všetko dokonané. Preto, ach, môj Božský Spasiteľ, od tejto chvíle na celú večnosť do Tvojich rúk porúčam ducha svojho. Pane Ježišu, prijmi moju dušu. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Modlitba za šťastnú hodinu smrti, str. 192 – 193.)

+++

Sv. Ján Mária Vianney (1786 – 1859) „si cez deň rád pripomínal jednotlivé udalosti zo života Pána Ježiša. V breviári si porobil takéto poznámky:

pri matutíne: „Ježiš sa modlí na Olivovej hore,
pri laudách: „Ježiš sa potí krvou“,
pri prvej hodinke: „Ježiš je bičovaný a tŕním korunovaný“,
pri tretej malej hodinke: „Ježiš je odsúdený na smrť a nesie kríž na Kalváriu“,
pri šiestej malej hodinke: „Ježiš je pribitý na kríž“,
pri deviatej malej hodinke: „Ježiš zomiera, prebodnú mu srdce“,
na vešpery: „Ježiša skladajú z kríža a kladú Ho do rúk Márie“,
na kompletórium: „Ježiša pochovávajú, Máriina bolesť z odlúčenia od Ježiša.“

Pri spomienke na utrpenie Pána Ježiša Ján často pri breviári plakal.“

(Kňaz Andrej Patka, Svätý Ján Vianney, vydal SSV, Trnava, 1946, str. 120 – 121)

+++


HODINKY

UMUČENIA NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

(Nasledovná pobožnosť – Hodinky Umučenia nášho Pána Ježiša Krista je prevzatá z cirkevne schválenej brožúrky: Czarny Skaplerz Męki Pańskiej – Modlitwy i ćwiczenia pobożne ku czci Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej; Wydanie trzecie powiększone; Nakładem o. o. pasjonistów, Sadowie – Golgota, 1948; Imprimi potest P. Julius Dzidowski, V. Provincialis C. P., Przasnysz, 10 Junii 1948, Reimprimatur Poznań, dnia 8 lipca 1948 r., L. dz. 7816/48, Ks. Marlewski Wikariusz Generalny, Ks. dr. Górski Notariusz Kurii:)

Duša, ktorá sa túži tesnejšie zjednotiť s trpiacim Spasiteľom, môže to urobiť ľahkým spôsobom pomocou tzv. Hodiniek Umučenia Pána. Totiž každej celej hodine prináleží hodina Umučenia Pána Ježiša. Teda v priebehu akejkoľvek časti dňa možno si položiť otázku: „Čo teraz trpel Pán Ježiš?“ – a následne si nájsť odpoveď v hodinkách. Týmto spôsobom možno neustále rozjímať o Ježišovom utrpení a oživovať toto rozjímanie strelnými modlitbami, ktoré sú pre tento cieľ vhodne vybrané a umiestené pod každou hodinou.

HODINY PÁNOVHO UMUČENIA:

19 hod. večer – Pán Ježiš sa prepasuje plátennou zásterou, nalieva vodu do umývadla a počnúc od sv. Petra, nevynechajúc Judáša, porade umýva Apoštolom nohy, a následne s pokorou bozkáva.

Ježišu tichý a pokorného Srdca, pretvor srdce moje podľa Srdca Tvojho.

(300 dní odpustkov).

20 hod. večer – Pán Ježiš „miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ – Jn 13, 1 - Uchvátený láskou, berie Ježiš do svojich božských rúk chlieb a víno, požehnáva ich a premieňa vo svoje Telo a Krv, aby v Najsvätejšej Sviatosti zostal s nami až do konca sveta.

Srdce Ježišovo v Najsvätejšej Sviatosti, ktoré planieš láskou k nám, rozpáľ srdcia naše láskou k Tebe.

(200 dní odpustkov).

21 hod. večer – Približuje sa hodina umučenia, ktorú tak očakávalo Najsvätejšie Srdce Pána Ježiša. V záhrade padá na kolená, začína sa desiť, trasie sa na celom tele, potí sa krvavým potom, Najsvätejšie Srdce prežíva strašnú agóniu.

Večný Otče, obetujem Ti Presvätú Krv Pána Ježiša na odčinenie mojich hriechov i za potreby svätej Cirkvi.

(100 dní odpustkov).

22 hod. v noci – Agónia sa zväčšuje, krvavý pot sa čoraz viac leje a zvlažuje zem, Ježiš hľadá posilu v modlitbe. Potešuje Ho anjel.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo počas agónie posilnené anjelom, podopieraj nás v čase umierania.

(300 dní odpustkov).

23 hod. v noci – S pokorou a sladkosťou Pán Ježiš príjíma Judášov zradcovský bozk, dáva sa zviazať ukrutným vojakom On, Pán neba a zeme… Plnia sa slová proroka Izaiáša: „Bude vedený ako baránok na zabitie a zamĺkne ako ovca pred strihačom.“

Ježišu, Bože môj, milujem Ťa nadovšetko.

(50 dní odpustkov).

24 hod. polnoc – Pán Ježiš stojí pred Annášom. Podlý vojak Mu dáva bolestý úder po tvári. Najsvätejšia Tvár sa zalieva krvou, v očiach sa objavujú slzy, Pán Ježiš mlčí a modlí sa.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, verím v Tvoju lásku voči mne.

(300 dní odpustkov).

1 hod. po polnoci – Pán Ježiš v dome Kajfáša počúva ako Ho falošne obviňujú a osočujú. Neobhajuje sa, nebráni, ale v mlčaní znáša všetky urážky, ktoré zraňujú Jeho Božské Srdce.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem Ti.

(300 dní odpustkov).

2 hod. po polnoci – Pán Ježiš prežíva bolesť, ktorú Mu spôsobilo  trojnásobné zapretie sv. Petra. Pán Ježiš prechádzajúc popri sv. Petrovi, pohliadne na neho s láskou a obracia neverného Apoštola.

Pane, ukáž mi Tvoju Tvár a budem spasený.

(? dní odpustkov).

3 hod. po polnoci – Pán Ježiš zamknutý v žalári, počuje neďaleké hlasy opitých vojakov. Modlí sa za tých, čo Ho prenasledujú i za celý svet. Aj teraz v eucharistickom väzení – tabernákulu robí to isté a vyzýva nás, aby sme Mu robili spoločnosť v Jeho opustenosti.

Nech je zvelebené eucharistické Srdce Ježišovo.

(300 dní odpustkov).

4 hod. ráno – Pán Ježiš stojí pred Pilátom. Okrem obvinení falošnými svedkami Pilát na Ňom nenachádza žiadnu vinu, Ježiš mlčí.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami i nad našimi blúdiacimi bratmi.

(100 dní odpustkov).

5 hod. ráno – Pán Ježiš je vysmiaty Herodesom, k väčšej potupe odetý do bielych šiat, považovaný všetkými za blázna. Nekonečná láska k ľuďom priviedla Pána Ježiša do tohoto stavu poníženosti a pohŕdania.

Pán môj a Boh môj!

(7 rokov a 7 kvadragén odpustkov).

6 hod. ráno – Pán Ježiš je Pilátom porovnaný so zločincom Barabášom. On, Boh sama nevinnosť a svätosť!…

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, obráť hriešnikov, zachraňuj zomierajúcich, osloboď duše z očistca.

(300 dní odpustkov).

7 hod. ráno – Pán Ježiš je katmi ukrutne bičovaný. „Od chodidla až po temeno hlavy nič je na Ňom zdravého“, ako hovorí Pánov prorok. Rany Pána Ježiša sú strelami lásky, ktoré prerážajú najzatvrdnutejšie ľudské srdcia.

Večný Otče, obetujem Ti Rany nášho Pána Ježiša Krista, aby si uzdravil rany našich duší.

(300 dní odpustkov).

8 hod. ráno – Pán Ježiš je za našu pýchu korunovaný tŕním, opovrhovaný a vysmievaný… On, Kráľ lásky!…

Nech žije Srdce Ježišovo, nášho Otca i Kráľa.

(? dní odpustkov).

9 hod. ráno – Pilát ukazuje ľudu uboleného, zbičovaného a tŕním korunovaného Pána a hovorí: „Hľa, človek“ – Áno, toto je Ježiš, Obeta za hriechy sveta.

Ó, môj Ježišu, odpustenie a milosrdenstvo pre zásluhy Tvojich svätých Rán.

(300 dní odpustkov).

10 hod. ráno – Pán Ježiš, nekonečné svetlo, Pán života a smrti je odsúdený na smrť na kríži. „Miloval nás a seba samého vydal za nás“.

Ó, môj Ježišu, nebuď mi Sudcom, ale Spasiteľom.

(50 dní odpustkov).

11 hod. ráno – Pán Ježiš nesie kríž na horu Kalvária, trikrát padá pod jeho váhou, aby vyliečil naše duše od hľadania seba a odtrhol ich od všetkého čo nie je Bohom.

Ó, môj Ježišu, milosrdenstvo!

(200 dní odpustkov).

12 hod. poludnie – Z veľkým úsilým prichádza Pán Ježiš na horu Kalvária, kati brutálne z Neho stŕhajú šaty prilepené k Ranám a ukrutným spôsobom Ho pribíjajú na kríž.

Ktorý si za nás trpel Rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nad nami!

(? dní odpustkov).

13 hod. popoludní – Dobrý lotor spoznáva v zomierajúcom Pánovi Ježišovi svojho Boha a Pána a obracia sa na Neho s úpenlivou prosbou: „Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstava“. Pán Ježiš mu sľubuje nebo.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď mojou láskou!

(300 dní odpustkov).

14 hod. popoludní – Pod krížom stála Ježišova Matka a Ježiš jej povedal: „Hľa, tvoj syn“ a Jánovi: „Hľa, tvoja Matka“.

Matka lásky, Matka bolesti, Matka milosrdenstva, oroduj za nás.

(300 dní odpustkov).

15 hod. popoludní – Pán Ježiš zomiera. Odovzdáva život za spásu sveta. Temnoty pokrývajú zem. Ježiš zvolajúc veľkým hlasom povedal: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha“, po tých slovách skonal.

Pane, Bože môj, už teraz prijímam z Tvojej ruky s poddajnosťou a ochotou každý druh smrti, aký sa Ti páči na mňa zoslať spolu so všetkými jeho súženiami, trestami i utrpeniami.

(úplne odpustky v hodine smrti po pomodlení sa tejto strelnej modlitby po svätom prijímaní).

16 hod. popoludní – Otvorenie kopijou Boku Pána Ježiša. Pán Ježiš otvára svoje Srdce, to Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, a ktorému sa od nich dostáva sama nevďačnosť.

Úcta, láska i vďakyvzdanie nech sa dostáva Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu!

(100 dní odpustkov).

17 hod. popoluní – Mŕtve telo Pána Ježiša spočíva v lone Matky Sedembolestnej, ktorá s veľkou láskou a bolesťou Mu preukazuje posledné služby.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, oddávam sa Ti cez Máriu.

(300 dní odpustkov).

Jeruzalem, Bazilika Božieho hrobu – snímanie Krista z kríža

18 hod. popoludní – Jozef z Arimatey ovíja Najsvätejšie Telo Ježišovo do plátna a skladá do hrobu vytesaného v skale.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, príď Tvoje Kráľovstvo!

(300 dní odpustkov).

+++

Z modlitieb

sv. Brigity Švédskej

(1303 – 1373)

Pozdvihnutie mysle ku Kristovi Spasiteľovi

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri Poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné Telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť.

Buď uctený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si zo strachu pred umučením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela, a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť, a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si sa dal odviesť ku Kajfášovi, a hoci si sudcom všetkých, ponížene si dovolil, aby Ťa vydali Pilátovmu súdu.

Sláva Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za posmech, ktorý si podstúpil, keď si stál odetý do purpuru, ostrým tŕním korunovaný, aj za to, že si najtrpezlivejšie znášal, keď Ti bezbožníci pľuli do vznešenej tváre, zakryli oči a špinavými rukami Ťa hrubo bili po tvári a po hlave.

Chvála Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si trpezlivo dovolil, aby Ťa priviazali k stĺpu, neľudsky zbičovali, zakrvaveného priviedli pred Pilátovu súdnu stolicu a ukázali Ťa ako nevinného Baránka.

Buď uctený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si sa dal so svojím vznešeným celým krvavým telom odsúdiť na smrť na kríži, že si na svojich svätých boľavých pleciach niesol kríž, a keď Ťa zúrivo priviedli na miesto umučenia a vyzliekli zo šiat, nechal si sa pribiť na drevo kríža.

Buď naveky uctený, Pane, Ježišu Kriste, za to, že si v takej úzkosti svojím dobrotivým pohľadom lásky pokorne zhliadol na svoju vznešenú Matku, ktorá nikdy nezhrešila a vôbec nikdy nesúhlasila ani s najmenším hriechom; a aby si ju potešil, zveril si ju do vernej ochrany svojmu učeníkovi.

Buď naveky zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si vo svojej smrteľnej úzkosti dal všetkým hriešnikom nádej na odpustenie, keď si milosrdne prisľúbil rajskú slávu zločincovi, ktorý sa na Teba obrátil.

Večná chvála Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za každú hodinu, ktorú si vydržal na kríži za nás hriešnikov v najväčšej horkosti a úzkosti; lebo Tvoju ušľachtilú dušu strašne prenikali a Tvoje najsvätejšie srdce kruto prerážali najostrejšie bolesti, čo vychádzali z Tvojich rán, kým si so slabnúcim srdcom šťastne nevydýchol dušu a s naklonenou hlavou neodovzdal sa pokorne do rúk Boha Otca, až si zomrel v tele a ostal celkom chladný.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou krvou a presvätou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol späť do večného života.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si si pre našu spásu nechal kopijou prebodnúť bok a srdce a že si prúdom vylial z toho istého boku svoju predrahú krv a vodu, aby si nás vykúpil.

Sláva Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si chcel, aby Tvoji priatelia sňali Tvoje požehnané telo z kríža a vložili ho do náručia Tvojej prebolestnej Matky, a že si dovolil, aby Ťa ona zavinula do plachiet a pochovala do hrobu a aby Ťa tam vojaci strážili.

Buď naveky uctený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť; že si po štyridsiatich dňoch pred očami mnohých vystúpil do neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia.

Jasot a večná chvála ti, Pane, Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do sŕdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou.

Buď zvelebený, pochválený a oslávený naveky, môj Pane, Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo Ty žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.

Amen.

(Oratio 2: Revelationum S. Birgittae libri, 2, Romae 1628, pp. 408 – 410)

+++

Z knihy

SVÄTÝ JOZEF

MODLITBY ROZJÍMANIA A PIESNE
NA POCTU SVÄTÉHO JOZEFA

Z VIACERÝCH CIRKEVNÝCH PRAMEŇOV

SOSTAVIL

IVAN BLAHODEJ

S POVOLENÍM CIRKEVNEJ VRCHNOSTI

TRNAVA 1928

VYDAL SPOLOK SV. VOJTECHA

NIHIL OBSTAT
(Niet námietky)
Augustinus Hujsa, m. p.
censor dioecesanus
Nr. 2504/1926

IMPRIMATUR
(Vytlačiť povoľujem)
Tyrnavie, die 3. aprillis 1926
Dr. Paulus Jantausch, m. p.
Eppus, adm. Apostolicus

Poklona Ježišovi v prevelebnej Sviatosti Oltárnej

(Podľa Ľudovíta B. Granadského)

Drahý Ježišu, spáso mojej duše, kedy sa Ti budem ľúbiť vo všetkom s so všetkým!? – Kedy umriem sebe aj všetkým zemským tvorom, a budem žiť láske, plápolajúcej len Tebe!? – Pane, buď mi na pomoci Tvojou nevyspytateľnou hĺbkou lásky! – Hľa, ustanovil(a) som sa pred Tvojou nekonečnou Velebnosťou, a úctive bozkávam v duchu Tvojich svätých päť rán! – Skry ma, ó Ježišu, v Tvojich svätých ranách, aby – dokonale sa očistiac – zapálilo sa moje srdce plamennou láskou k Tebe! Ó, poraň moje srdce Svojou láskou. Ty si moja žiadosť, moja nádej, môj pokoj a moje všetko! – Žiadam si, aby moja duša zahorela takou láskou k Tebe, aby ten plameň lásky strovil vo mne všetko, čo je Tebe nemilé; všetku chladnomyseľnosť, všetku ľahostajnosť, všetku vlažnosť, a naplň moje srdce svätou horlivosťou a spôsobnosťou k Tvojej vernej službe. – Len po Tebe túžim, drahý môj Ježišu, a Tebe sa posväcujem celý(á)! – Nič nechcem a nič si nežiadam, mimo Teba, láskavý Spasiteľu môj, lebo mimo Teba nič nepotrebuje moje srdce! Kráľu môj, panuj nado mnou; Vodco môj, ráč ma vodiť nebezpečenstvami života; Otče môj, nech som Tvojím(ou) verným(ou) synom (dcérou)!

Ty si verným v plnení Svojich sľubov, nezavrhneš, neodpravíš nikoho, ba prichádzaš v ústrety každému, ktorý Ťa hľadá; vedieš ho a ukážeš mu cestu spravodlivosti, lebo učíš, že radosť je Ti byť so synmi ľudskými! – Chvála, sláva a veleba Ti, môj Pane, za tú veľkú láskavosť! – Svet je preplnený hriechami i biedou, a Ty jednako chceš ostať s nami, až do konca sveta. – Tvoja láskavosť sa neuspokojila tým, že si umrel za nás, že si nám zanechal sviatosti, že si anjelov soslal nám na ochranu, ale vždy chceš – Ty večná Vznešenosť – prebývať medzi nami, v skromnom spôsobe chleba! – Večná Lásko, kedy Ťa budem milovať dokonale?! – Kedy sa spojí moja duša s Tebou, so všetkými jej náklonnosťami?! – Kedy odstránim od seba všetko iné, aby som Ťa mohol(a) milovať slobodnou vôľou, z celého srdca a z celej duše?! – Ty živote môjho života, ktorý si potupnou smrťou umrel na dreve kríža, aby si mne mohol dať život večný – udus vo mne všetky zlé náklonnosti, a všetko, čo ma hatí v dosiahnutí dokonalosti života, vo vernom nasledovaní Tvojich príkladov. Čo ma hatí v tom, aby som verne poslúchal(a) Teba, a všetkých, ktorých si mi ustanovil za predstavených, aby som plnil(a) Tvoju svätú vôľu vo všetkom. – Drahý Ježišu, daj mi milosti, aby sa mi zošklivily všetky hriechy, celou silou sa chránil(a) každej bezbožnosti a celým srdcom slúžil(a) len Tebe.

Nech všetky moje smysly a žiadosti smerujú len k Tebe; nech moja myseľ, moja pamäť, moja vôľa a všetky schopnosti duše žijú len v Tebe! Amen.“

(str. 81 – 83)

+++

Modlitba pred prijatím pomazania nemocných

Pane Ježišu Kriste, o tvojich apoštoloch čítame v Písme svätom, že keď si ich ešte pred svojím umučením rozoslal na kratší čas ohlasovať tvoje učenie, uzdravili veľa chorých tak, že ich pomazali olejom (Mk 6, 7 – 13). Po tvojom nanebevstúpení písal jeden z tvojich apoštolov veriacim takto: »Ak je niekto z vás chorý, nech si povolá kňazov Cirkvi a tí nech sa nad ním modlia a nech ho pomažú olejom v mene Pánovom; modlitba viery zachráni nezdravého, Pán ho pozdvihne a odpustí mu hriechy« (Jak 5, 14 – 15).

Aj na mňa doľahla choroba a tiež som sa rozhodol zavolať si kňaza Cirkvi, aby sa nado mnou pomodlil a pomazal ma olejom v tvojom mene.

Ak to nie je v rozpore s tvojou vôľou, pozdvihni ma mocou svätého pomazania z choroby: zachráň ma ešte pred smrťou tela, vráť mi stratené zdravie, predĺž mi roky tuzemského života, aby som sa ešte mohol medzi svojimi tešiť. Robím si predsavzatie, že svoj tuzemský život chcem použiť na tvoju česť a slávu a na spásu svojej duše. Pritom však opakujem tvoje slová, Pane Ježišu: »Otče, nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane.«

Ak sa môj nebeský Otec rozhodol odvolať ma z tohto sveta už teraz, pozdvihni ma, Pane Ježišu, mocou svätého pomazania v tom zmysle, že rozmnožíš vo mne milosť posväcujúcu, že mi dáš trpezlivosť v nesení kríža, že vo mne zmierniš strach pred smrťou, že do mňa vleješ silnú nádej na dosiahnutie krajšieho a blaženejšieho života, že ma posilníš proti zlému duchu, ktorý sa usiluje vohnať chorých do zúfalstva pri pomyslení na množstvo spáchaných hriechov. Pozdvihni ma mocou svätého pomazania aj v tom zmysle, že mi odpustíš tresty za spáchané hriechy. Ak teda mám zomrieť, nech ma sväté pomazanie akoby vtelí do teba, zomierajúceho na kríži, a nech ma urobí účastným všetkých tých dobrodení, ktoré vyvierajú z tvojej prebolestnej vykupiteľskej smrti. Amen.“

(MALÝ KATECHIZMUS KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA, Vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava, v Cirkevnom nakladateľstve, Bratislava 1971; str. 150 – 151; Nihil obstat: Dr. Ján Čížik, kanonik, cirk. cenzor; Imprimatur: Trnava 6. novembra 1970, číslo 4166/70, Dr. Július Gábriš, prepošt, d. odinár Apoštolskej administratúry trnavskej.)

+++

Prorok Izaiáš

Štvrtá pieseň o Božom Služobníkovi

Jedna z najkrajších a najdojímavejších častí celého Svätého písma je štvrtá pieseň o Pánovom služobníkovi, t. j. o utrpení vteleného Boha, nášho Pána Ježiša Krista. Napísal ju prorok Izaiáš 700 rokov skôr, ako sa táto dráma v Jeruzaleme na Golgote udiala:

Hľa, úspech bude mať môj služobník,
pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi.
Ako sa nad ním zhrozili mnohí,
– veď neľudsky je znetvorený jeho výzor
a jeho obraz je nepodobný človeku –
tak ho budú obdivovať mnohé národy,
králi si pred ním zatvoria ústa.
Veď uvidia, o čom sa im nevravelo,
a poznajú, čo neslýchali!

Kto by uveril, čo sme počuli,
a komu sa zjavilo Pánovo rameno?
Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka
a ako koreň z vyschnutej zeme.
Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho,
a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.
Opovrhnutý a posledný z ľudí,
muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,
pred akým si zakrývajú tvár,
opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.

Vskutku on niesol naše choroby
a našimi bôľmi sa on obťažil,
no my sme ho pokladali za zbitého,
strestaného Bohom a pokoreného.
On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení.

Všetci sme blúdili ako ovce,
išli sme každý vlastnou cestou;
a Pán na neho uvalil
neprávosť nás všetkých.
Obetoval sa, pretože sám chcel,
a neotvoril ústa;
ako baránka viedli ho na zabitie
a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom,
(a neotvoril ústa).

Z úzkosti a súdu ho vyrvali
a kto pomyslí na jeho pokolenie?
Veď bol vyťatý z krajiny živých,
pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný.
So zločincami mu dali hrob,
jednako s boháčom bol v smrti,
lebo nerobil násilie,
ani podvod nemal v ústach.
Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením…

Ak dá svoj život na obetu za hriech,
uvidí dlhoveké potomstvo
a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.
Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.
Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou
ospravedlní mnohých
a on ponesie ich hriechy.
Preto mu dám za údel mnohých
a početných dostane za korisť,
lebo vylial svoju dušu na smrť
a pripočítali ho k hriešnikom.
On však niesol hriechy mnohých
a prihováral sa za zločincov.

Iz 52, 13 – 15; 53, 1 – 12

+++

Prorok Dávid

Žalm 22 (21), 1 – 32

Keď náš Pán Ježiš Kristus na kríži zomieral v strašných telesných a duševných bolestiach a mukách a keď prežíval desivú úzkosť a opustenosť, vtedy si pripomenul tento prorocký žalm kráľa Dávida (asi 1040 – 970 pred Kr.) a nahlas vyslovil jeho počiatočné slová:

Zbormajstrovi. Na nápev „Laň na svitaní“. Dávidov žalm.

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil (porov. Mt 27, 46)?
Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.
Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;
volám v noci, a nenachádzam pokoja.

A predsa ty si svätý,
ty tróniš na chválach Izraela.
V teba dúfali naši otcovia;
dúfali a vyslobodil si ich.
Ku tebe volali a boli spasení,
v teba dúfali a zahanbení neboli.

No ja som červ, a nie človek,
ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.
Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
Úfal v Pána, nech ho vyslobodí,
nech ho zachráni, ak ho má rád (porov. Mt 27, 39 – 44).“

Veď ty si ma vyviedol z lona
a na prsiach matky si mi dal spočinúť.
Od samého zrodu som odkázaný na teba.
Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.
Nevzďaľuj sa odo mňa,
lebo sa blíži ku mne nešťastie
a nieto, kto by mi pomohol.

Obkľučuje ma stádo juncov,
obstupujú ma býky z Bášanu.
Otvárajú na mňa svoje papule
ako lev, čo plieni a reve.
Rozlievam sa sťa voda
a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.
Srdce mi mäkne ako vosk
a topí sa mi v útrobách.
Podnebie mi vysychá ako črepiny
a jazyk sa mi lepí k hrtanu (porov. Jn 19, 28).
Do prachu smrti ma odvádzaš (porov. Jn 19, 30).

Obkľučuje ma svorka psov,
obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy (porov. Jn 19, 18),
môžem si spočítať všetky svoje kosti.
Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;
delia si moje šaty
a o môj odev hádžu lós (porov. Jn 19, 23 – 24).

Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.
Chráň mi dušu pred kopijou
a môj život pred pazúrmi psov.
Vysloboď ma z tlamy levovej,
mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov.
Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom
a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte,
oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci.
Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove,
veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom;
ani svoju tvár neodvracia od neho,
lež vyslyší ho, keď volá k nemu.

Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení
a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.
Chudobní sa najedia a budú nasýtení
a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:
„Naveky nech žijú ich srdcia!“
Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia
všetky zemské končiny,
jemu sa budú klaňať
všetky rodiny národov.

Veď Pánovo je kráľovstvo,
on panuje nad národmi.
Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou;
pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu.

Aj moja duša bude preňho žiť
a jemu bude slúžiť moje potomstvo.
Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi
a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí:
„Toto urobil Pán.“

+++