S modlitbou s trpiacim Spasiteľom

Kategória: S modlitbou s trpiacim Spasiteľom

VŽDY NA TVOJOM KRÍŽI V TVOJOM BOŽSKOM SRDCI
UKRIŽOVANÁ NEKONEČNÁ LÁSKA JEŽIŠU KRISTE!

NEKONEČNE Milosrdný Otče, pre umučenie Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista a spoluutrpenie Jeho mystického Tela, najmä Sedembolestnej Panny Márie, všetkých mučeníkov a svätých, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

Amen.“

***

Modlitba sv. Bonaventúru:

„Ó láskyplný a lásky najhodnejší Ježišu, Ty si sa pre mňa obetoval, prenikni ma svojím svätým umučením, vtlač ho do môjho srdca, aby som mal Tvoje sväté rany vždy pred očami, kamkoľvek sa obrátim, a moja duša nech nenachádza inde pokoj, len v Tebe samom a v rozjímaní o Tvojom svätom umučení.

Amen.“

(Dr. Andrej Radlinský, Nábožné výlevy, 14. vydanie, Trnava 1945, str. 398)

***

Litánie o umučení Krista Pána

Pane, zmiluj sa nad nami,
Kriste, zmiluj sa nad nami,
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľ sveta, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože, – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, za tridsať strieborných zradne predaný, – zmiluj sa nad nami.
Ježišu, k nohám svojich učeníkov sklonený, -
Ježišu, v záhrade smrteľným zármutkom obkľúčený, -
Ježišu, krvavým potom sa potiaci, -
Ježišu, od anjela posilnený, -
Ježišu, od Judáša bozkom zradený, -
Ježišu, od vojakov zviazaný, -
Ježišu, od svojich učeníkov opustený, -
Ježišu, Annášovi na posmech ukazovaný, -
Ježišu, od sluhu zauškovaný, -
Ježišu, od falošných svedkov obžalovaný, -
Ježišu, do tvare opľuvaný, -
Ježišu, od Petra tri razy zapretý, -
Ježišu, celu noc vysmievaný, -
Ježišu, zviazaný a k Pilátovi odvedený, -
Ježišu, od Herodesa vysmiaty a potupený, -
Ježišu, nad lotra Barabáša za horšieho vyhlásený, -
Ježišu, nahý k stĺpu priviazaný, -
Ježišu, náramne zbičovaný, -
Ježišu, pre naše neprávosti zranený, -
Ježišu, na väčší posmech do šarlátu oblečený, -
Ježišu, tŕním korunovaný, -
Ježišu, k potupnej smrti kríža nevinne odsúdený, -
Ježišu, ťažkým krížom obťažený, -
Ježišu ako tichý baránok k zabitiu vedený, -
Ježišu, zo svojich šiat vyzlečený, -
Ježišu, bolestne na kríž pribitý, -
Ježišu, s krížom od zeme vyzdvihnutý, -
Ježišu, za svojich nepriateľov na kríži orodujúci, -
Ježišu, medzi lotrov počítaný, -
Ježišu, na kríži posmievaný, -
Ježišu, ku kajúcemu lotrovi milosrdný, -
Ježišu, o svoju matku pod krížom stojacu starostlivý, -
Ježišu, octom na kríži napájaný, -
Ježišu, až na smrť kríža poslušný, -
Ježišu, na kríži opustený, -
Ježišu, bolestne umierajúci, -
Ježišu, kopijou prebodnutý, -
Ježišu, z kríža sňatý a pochovaný, -

Buď nám milostivý, – odpusť nám, Ježišu.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Ježišu.
Od všetkého zlého, – vysloboď nás, Ježišu.
Od každého hriechu, -
Od ťažkého pokušenia, -
Od náhlej a nepredvídanej smrti, -
Od úkladov diablových, -
Od moru, hladu a vojny, -
Od ducha smilného, -
Od večnej smrti, -
Skrze prebolestné utrpenie Tvoje, -
Skrze bolesti a muky Tvoje, -
Skrze odovzdanie ducha Tvojho Bohu Otcovi, -
Skrze utrpenie Tvoje, -
Skrze otvorenie svätého boku Tvojho, -
Skrze vyliatie svätej krvi Tvojej, -
Skrze svätých päť rán Tvojich, -

My hriešnici, – Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil, -
Aby si nás k pravému pokániu priviesť ráčil, -
Aby si stálu pamiatku umučenia a smrti Tvojej v srdciach našich zachovať ráčil, -
Aby si nás mocou svätého kríža Tvojho proti všetkým nepriateľom ochraňovať ráčil, -
Aby si nás účastnými zásluh smrti Tvojej učiniť ráčil, -
Aby si v milosti Tvojej všetkých ctiteľov umučenia Tvojho zachovať ráčil, -
Aby si nám v hodinu smrti milostivý byť ráčil, -
Aby si všetkým zomrelým veriacim večné odpočinutie udeliť ráčil, -
Aby si nás vyslyšať ráčil, -

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – odpusť nám, Ježišu.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Ježišu.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Modlime sa: Pane, Ježišu Kriste, Ty si podstúpil veľké muky a prehorkú smrť na kríži, aby si nás očistil od hriechu a vyslobodil od večného zatratenia. Daj, aby sme pamätali na Tvoje umučenie a viac nehrešili, aby sme mohli stále žiť v posväcujúcej milosti a získať večnú spásu.

Amen.

***

Modlitba k Ježišovým piatim ranám

(Nasledovné modlitby: Modlitba k Ježišovým piatim ranám a Modlitba za šťastnú hodinu smrti je prevzatá z cirkevne schválenej knihy: Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor; Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus.:)

1. S najhlbšou pokorou pozdravujem Ťa ako svojho Boha a Spasiteľa! Bozkávam sv. ranu Tvojej pravej ruky a ponížene prosím, aby som sa v súdny deň dostal(-a) na prvicu medzi spravodlivých. Pane Ježišu Kriste! Pre lásku, ktorou si si dal svoju pravú ruku prebiť klincom, čím si trpel také nevýslovné muky, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustil(-a) zlými skutkami. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre Tvoje sväté rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

2. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, môj Bože a Spasiteľu! Bozkávam sv. ranu Tvojej ľavej ruky a ponížene prosím, aby som v súdny deň nestál(-a) na ľavici medzi zatratenými. Pane Ježišu Kriste! Pre lásku, ktorou si si dal prebiť svoju ľavú ruku, čím si trpel také nevýslovné muky, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustil(-a) zanedbávaním dobrých skutkov. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre Tvoje sväté rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

3. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! Bozkávam sv. ranu Tvojej pravej nohy a pokorne prosím, posilni ma svojou milosťou, aby som vždy kráčal(-a) po cestách Tvojich prikázaní. Pane Ježišu Kriste! Pre lásku ktorou si si dal prebiť pravú nohu, čo Ti spôsobilo také strašné muky, prosím Ťa, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustil(-a) chodením po zlých cestách. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre Tvoje sväté rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

4. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! Bozkávam sv. ranu Tvojej ľavej nohy a pokorne prosím, spravuj moje kroky, aby som nikdy nezablúdil(-a) na zlú cestu. Pane Ježišu Kriste! Pre lásku, ktorou si si dal prebiť ľavú nohu a pritom trpel také strašné muky, prosím Ťa, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustil(-a) opustením dobrého svojou lenivosťou. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre Tvoje sväté rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

5. S najhlbšou poníženosťou pozdravujem Ťa, Bože a Spasiteľu! Bozkávam najsvätejšiu ranu Tvojho boku a pokorne prosím, aby som v Tebe našiel(-a) istý útulok proti nástrahám zlého ducha, najmä v hodine svojej smrti. Pane Ježišu Kriste! Prosím Ťa pre lásku, ktorá Ťa pohla, aby si dovolil kopijou otvoriť svoj bok, že tiekla z neho krv a voda na zotretie mojich hriechov, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dopustil(-a) zlými žiadosťami srdca. Amen.

Otče náš… Zdravas…

Pre Tvoje sväté rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!

***

Modlitba za šťastnú hodinu smrti


Dobrý Ježišu, Syn živého Boha, ktorý si ráčil za naše spasenie v maštali sa narodiť, v chudobe, v trápení a biede žiť a na kríži v bolestiach umrieť, povedz, prosím, svojmu nebeskému Otcovi vo chvíli mojej smrti: Otče, odpusť mu (jej); povedz svojej milovanej Matke: Hľa, tvoja dcéra; povedz mojej duši: Dnes budeš so mnou v raji. Bože môj, Bože môj, neopusť ma v tej hodine! Smädím: áno, Bože môj, moja duša smädí po Tebe, ktorý si žriedlom živých vôd. Môj život sa míňa ako tôňa; ešte málo a bude všetko dokonané. Preto, ach, môj Božský Spasiteľ, od tejto chvíle na celú večnosť do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Pane Ježišu, prijmi moju dušu. Amen.

(500 dní odp. – 27. okt. 1934)

***

Sv. Ján Mária Vianney (1786 – 1859) „si cez deň rád pripomínal jednotlivé udalosti zo života Pána Ježiša. V breviári si porobil takéto poznámky:

pri matutíne: „Ježiš sa modlí na Olivovej hore,
pri laudách: „Ježiš sa potí krvou“,
pri prvej hodinke: „Ježiš je bičovaný a tŕním korunovaný“,
pri tretej malej hodinke: „Ježiš je odsúdený na smrť a nesie kríž na Kalváriu“,
pri šiestej malej hodinke: „Ježiš je pribitý na kríž“,
pri deviatej malej hodinke: „Ježiš zomiera, prebodnú mu srdce“,
na vešpery: „Ježiša skladajú z kríža a kladú Ho do rúk Márie“,
na kompletórium: „Ježiša pochovávajú, Máriina bolesť z odlúčenia od Ježiša.“

Pri spomienke na utrpenie Pána Ježiša Ján často pri breviári plakal.“

(Kňaz Andrej Patka, Svätý Ján Vianney, vydal SSV, Trnava, 1946, str. 120 – 121)

***


HODINKY

UMUČENIA NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA


(Nasledovná pobožnosť – Hodinky Umučenia nášho Pána Ježiša Krista je prevzatá z cirkevne schválenej brožúrky: Czarny Skaplerz Męki Pańskiej – Modlitwy i ćwiczenia pobożne ku czci Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej; Wydanie trzecie powiększone; Nakładem o. o. pasjonistów, Sadowie – Golgota, 1948; Imprimi potest P. Julius Dzidowski, V. Provincialis C. P., Przasnysz, 10 Junii 1948, Reimprimatur Poznań, dnia 8 lipca 1948 r., L. dz. 7816/48, Ks. Marlewski Wikariusz Generalny, Ks. dr. Górski Notariusz Kurii:)

Duša, ktorá sa túži tesnejšie zjednotiť s trpiacim Spasiteľom, môže to urobiť ľahkým spôsobom pomocou tzv. Hodiniek Umučenia Pána. Totiž každej celej hodine prináleží hodina Umučenia Pána Ježiša. Teda v priebehu akejkoľvek časti dňa možno si položiť otázku: „Čo teraz trpel Pán Ježiš?“ – a následne si nájsť odpoveď v hodinkách. Týmto spôsobom možno neustále rozjímať o Ježišovom utrpení a oživovať toto rozjímanie strelnými modlitbami, ktoré sú pre tento cieľ vhodne vybrané a umiestené pod každou hodinou.

HODINY PÁNOVHO UMUČENIA:

19 hod. večer – Pán Ježiš sa prepasuje plátennou zásterou, nalieva vodu do umývadla a počnúc od sv. Petra, nevynechajúc Judáša, porade umýva Apoštolom nohy, a následne s pokorou bozkáva.

Ježišu tichý a pokorného Srdca, pretvor srdce moje podľa Srdca Tvojho.

(300 dní odpustkov).

20 hod. večer – Pán Ježiš „miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ – Jn 13, 1 - Uchvátený láskou, berie Ježiš do svojich božských rúk chlieb a víno, požehnáva ich a premieňa vo svoje Telo a Krv, aby v Najsvätejšej Sviatosti zostal s nami až do konca sveta.

Srdce Ježišovo v Najsvätejšej Sviatosti, ktoré planieš láskou k nám, rozpáľ srdcia naše láskou k Tebe.

(200 dní odpustkov).

21 hod. večer – Približuje sa hodina umučenia, ktorú tak očakávalo Najsvätejšie Srdce Pána Ježiša. V záhrade padá na kolená, začína sa desiť, trasie sa na celom tele, potí sa krvavým potom, Najsvätejšie Srdce prežíva strašnú agóniu.

Večný Otče, obetujem Ti Presvätú Krv Pána Ježiša na odčinenie mojich hriechov i za potreby svätej Cirkvi.

(100 dní odpustkov).

22 hod. v noci – Agónia sa zväčšuje, krvavý pot sa čoraz viac leje a zvlažuje zem, Ježiš hľadá posilu v modlitbe. Potešuje Ho anjel.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo počas agónie posilnené anjelom, podopieraj nás v čase umierania.

(300 dní odpustkov).

23 hod. v noci – S pokorou a sladkosťou Pán Ježiš príjíma Judášov zradcovský bozk, dáva sa zviazať ukrutným vojakom On, Pán neba a zeme… Plnia sa slová proroka Izaiáša: „Bude vedený ako baránok na zabitie a zamĺkne ako ovca pred strihačom.“

Ježišu, Bože môj, milujem Ťa nadovšetko.

(50 dní odpustkov).

24 hod. polnoc – Pán Ježiš stojí pred Annášom. Podlý vojak Mu dáva bolestý úder po tvári. Najsvätejšia Tvár sa zalieva krvou, v očiach sa objavujú slzy, Pán Ježiš mlčí a modlí sa.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, verím v Tvoju lásku voči mne.

(300 dní odpustkov).

1 hod. po polnoci – Pán Ježiš v dome Kajfáša počúva ako Ho falošne obviňujú a osočujú. Neobhajuje sa, nebráni, ale v mlčaní znáša všetky urážky, ktoré zraňujú Jeho Božské Srdce.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem Ti.

(300 dní odpustkov).

2 hod. po polnoci – Pán Ježiš prežíva bolesť, ktorú Mu spôsobilo  trojnásobné zapretie sv. Petra. Pán Ježiš prechádzajúc popri sv. Petrovi, pohliadne na neho s láskou a obracia neverného Apoštola.

Pane, ukáž mi Tvoju Tvár a budem spasený.

(? dní odpustkov).

3 hod. po polnoci – Pán Ježiš zamknutý v žalári, počuje neďaleké hlasy opitých vojakov. Modlí sa za tých, čo Ho prenasledujú i za celý svet. Aj teraz v eucharistickom väzení – tabernákulu robí to isté a vyzýva nás, aby sme Mu robili spoločnosť v Jeho opustenosti.

Nech je zvelebené eucharistické Srdce Ježišovo.

(300 dní odpustkov).

4 hod. ráno – Pán Ježiš stojí pred Pilátom. Okrem obvinení falošnými svedkami Pilát na Ňom nenachádza žiadnu vinu, Ježiš mlčí.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami i nad našimi blúdiacimi bratmi.

(100 dní odpustkov).

5 hod. ráno – Pán Ježiš je vysmiaty Herodesom, k väčšej potupe odetý do bielych šiat, považovaný všetkými za blázna. Nekonečná láska k ľuďom priviedla Pána Ježiša do tohoto stavu poníženosti a pohŕdania.

Pán môj a Boh môj!

(7 rokov a 7 kvadragén odpustkov).

6 hod. ráno – Pán Ježiš je Pilátom porovnaný so zločincom Barabášom. On, Boh sama nevinnosť a svätosť!…

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, obráť hriešnikov, zachraňuj zomierajúcich, osloboď duše z očistca.

(300 dní odpustkov).

7 hod. ráno – Pán Ježiš je katmi ukrutne bičovaný. „Od chodidla až po temeno hlavy nič je na Ňom zdravého“, ako hovorí Pánov prorok. Rany Pána Ježiša sú strelami lásky, ktoré prerážajú najzatvrdnutejšie ľudské srdcia.

Večný Otče, obetujem Ti Rany nášho Pána Ježiša Krista, aby si uzdravil rany našich duší.

(300 dní odpustkov).

8 hod. ráno – Pán Ježiš je za našu pýchu korunovaný tŕním, opovrhovaný a vysmievaný… On, Kráľ lásky!…

Nech žije Srdce Ježišovo, nášho Otca i Kráľa.

(? dní odpustkov).


9 hod. ráno – Pilát ukazuje ľudu uboleného, zbičovaného a tŕním korunovaného Pána a hovorí: „Hľa, človek“ – Áno, toto je Ježiš, Obeta za hriechy sveta.

Ó, môj Ježišu, odpustenie a milosrdenstvo pre zásluhy Tvojich svätých Rán.

(300 dní odpustkov).

10 hod. ráno – Pán Ježiš, nekonečné svetlo, Pán života a smrti je odsúdený na smrť na kríži. „Miloval nás a seba samého vydal za nás“.

Ó, môj Ježišu, nebuď mi Sudcom, ale Spasiteľom.

(50 dní odpustkov).

11 hod. ráno – Pán Ježiš nesie kríž na horu Kalvária, trikrát padá pod jeho váhou, aby vyliečil naše duše od hľadania seba a odtrhol ich od všetkého čo nie je Bohom.

Ó, môj Ježišu, milosrdenstvo!

(200 dní odpustkov).

12 hod. poludnie – Z veľkým úsilým prichádza Pán Ježiš na horu Kalvária, kati brutálne z Neho stŕhajú šaty prilepené k Ranám a ukrutným spôsobom Ho pribíjajú na kríž.

Ktorý si za nás trpel Rany, Ježišu Kriste, zmiluj sa nad nami!

(? dní odpustkov).

13 hod. popoludní – Dobrý lotor spoznáva v zomierajúcom Pánovi Ježišovi svojho Boha a Pána a obracia sa na Neho s úpenlivou prosbou: „Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstava“. Pán Ježiš mu sľubuje nebo.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď mojou láskou!

(300 dní odpustkov).

14 hod. popoludní – Pod krížom stála Ježišova Matka a Ježiš jej povedal: „Hľa, tvoj syn“ a Jánovi: „Hľa, tvoja Matka“.

Matka lásky, Matka bolesti, Matka milosrdenstva, oroduj za nás.

(300 dní odpustkov).

15 hod. popoludní – Pán Ježiš zomiera. Odovzdáva život za spásu sveta. Temnoty pokrývajú zem. Ježiš zvolajúc veľkým hlasom povedal: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha“, po tých slovách skonal.

Pane, Bože môj, už teraz prijímam z Tvojej ruky s poddajnosťou a ochotou každý druh smrti, aký sa Ti páči na mňa zoslať spolu so všetkými jeho súženiami, trestami i utrpeniami.

(úplne odpustky v hodine smrti po pomodlení sa tejto strelnej modlitby po svätom prijímaní).

16 hod. popoludní – Otvorenie kopijou Boku Pána Ježiša. Pán Ježiš otvára svoje Srdce, to Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, a ktorému sa od nich dostáva sama nevďačnosť.

Úcta, láska i vďakyvzdanie nech sa dostáva Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu!

(100 dní odpustkov).

17 hod. popoluní – Mŕtve telo Pána Ježiša spočíva v lone Matky Sedembolestnej, ktorá s veľkou láskou a bolesťou Mu preukazuje posledné služby.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, oddávam sa Ti cez Máriu.

(300 dní odpustkov).

Jeruzalem, Bazilika Božieho hrobu – snímanie Krista z kríža

18 hod. popoludní – Jozef z Arimatey ovíja Najsvätejšie Telo Ježišovo do plátna a skladá do hrobu vytesaného v skale.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, príď Tvoje Kráľovstvo!

(300 dní odpustkov).

***

Z modlitieb sv. Brigity Švédskej (1303 – 1373)

Pozdvihnutie mysle ku Kristovi Spasiteľovi

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri Poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné Telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť.

Buď uctený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si zo strachu pred umučením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela, a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť, a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si sa dal odviesť ku Kajfášovi, a hoci si sudcom všetkých, ponížene si dovolil, aby Ťa vydali Pilátovmu súdu.

Sláva Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za posmech, ktorý si podstúpil, keď si stál odetý do purpuru, ostrým tŕním korunovaný, aj za to, že si najtrpezlivejšie znášal, keď Ti bezbožníci pľuli do vznešenej tváre, zakryli oči a špinavými rukami Ťa hrubo bili po tvári a po hlave.

Chvála Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si trpezlivo dovolil, aby Ťa priviazali k stĺpu, neľudsky zbičovali, zakrvaveného priviedli pred Pilátovu súdnu stolicu a ukázali Ťa ako nevinného Baránka.

Buď uctený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si sa dal so svojím vznešeným celým krvavým telom odsúdiť na smrť na kríži, že si na svojich svätých boľavých pleciach niesol kríž, a keď Ťa zúrivo priviedli na miesto umučenia a vyzliekli zo šiat, nechal si sa pribiť na drevo kríža.

Buď naveky uctený, Pane, Ježišu Kriste, za to, že si v takej úzkosti svojím dobrotivým pohľadom lásky pokorne zhliadol na svoju vznešenú Matku, ktorá nikdy nezhrešila a vôbec nikdy nesúhlasila ani s najmenším hriechom; a aby si ju potešil, zveril si ju do vernej ochrany svojmu učeníkovi.

Buď naveky zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si vo svojej smrteľnej úzkosti dal všetkým hriešnikom nádej na odpustenie, keď si milosrdne prisľúbil rajskú slávu zločincovi, ktorý sa na Teba obrátil.

Večná chvála Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za každú hodinu, ktorú si vydržal na kríži za nás hriešnikov v najväčšej horkosti a úzkosti; lebo Tvoju ušľachtilú dušu strašne prenikali a Tvoje najsvätejšie srdce kruto prerážali najostrejšie bolesti, čo vychádzali z Tvojich rán, kým si so slabnúcim srdcom šťastne nevydýchol dušu a s naklonenou hlavou neodovzdal sa pokorne do rúk Boha Otca, až si zomrel v tele a ostal celkom chladný.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou krvou a presvätou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol späť do večného života.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si si pre našu spásu nechal kopijou prebodnúť bok a srdce a že si prúdom vylial z toho istého boku svoju predrahú krv a vodu, aby si nás vykúpil.

Sláva Ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si chcel, aby Tvoji priatelia sňali Tvoje požehnané telo z kríža a vložili ho do náručia Tvojej prebolestnej Matky, a že si dovolil, aby Ťa ona zavinula do plachiet a pochovala do hrobu a aby Ťa tam vojaci strážili.

Buď naveky uctený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť; že si po štyridsiatich dňoch pred očami mnohých vystúpil do neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia.

Jasot a večná chvála ti, Pane, Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do sŕdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou.

Buď zvelebený, pochválený a oslávený naveky, môj Pane, Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo Ty žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.

Amen.

(Oratio 2: Revelationum S. Birgittae libri, 2, Romae 1628, pp. 408-410)

***

Prorok Izaiáš

Štvrtá pieseň o Božom Služobníkovi

Jedna z najkrajších a najdojímavejších častí celého Svätého písma je štvrtá pieseň o Pánovom služobníkovi, t. j. o utrpení vteleného Boha, nášho Pána Ježiša Krista. Napísal ju prorok Izaiáš 700 rokov skôr, ako sa táto dráma v Jeruzaleme na Golgote udiala:

Hľa, úspech bude mať môj služobník,
pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi.
Ako sa nad ním zhrozili mnohí,
– veď neľudsky je znetvorený jeho výzor
a jeho obraz je nepodobný človeku –
tak ho budú obdivovať mnohé národy,
králi si pred ním zatvoria ústa.
Veď uvidia, o čom sa im nevravelo,
a poznajú, čo neslýchali!

Kto by uveril, čo sme počuli,
a komu sa zjavilo Pánovo rameno?
Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka
a ako koreň z vyschnutej zeme.
Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho,
a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.
Opovrhnutý a posledný z ľudí,
muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,
pred akým si zakrývajú tvár,
opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.

Vskutku on niesol naše choroby
a našimi bôľmi sa on obťažil,
no my sme ho pokladali za zbitého,
strestaného Bohom a pokoreného.
On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení.

Všetci sme blúdili ako ovce,
išli sme každý vlastnou cestou;
a Pán na neho uvalil
neprávosť nás všetkých.
Obetoval sa, pretože sám chcel,
a neotvoril ústa;
ako baránka viedli ho na zabitie
a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom,
(a neotvoril ústa).

Z úzkosti a súdu ho vyrvali
a kto pomyslí na jeho pokolenie?
Veď bol vyťatý z krajiny živých,
pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný.
So zločincami mu dali hrob,
jednako s boháčom bol v smrti,
lebo nerobil násilie,
ani podvod nemal v ústach.
Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením…

Ak dá svoj život na obetu za hriech,
uvidí dlhoveké potomstvo
a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.
Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.
Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou
ospravedlní mnohých
a on ponesie ich hriechy.
Preto mu dám za údel mnohých
a početných dostane za korisť,
lebo vylial svoju dušu na smrť
a pripočítali ho k hriešnikom.
On však niesol hriechy mnohých
a prihováral sa za zločincov.

Iz 52, 13 – 15; 53, 1 – 12

***

Prorok Dávid

Žalm 22 (21), 1 – 32

Keď náš Pán Ježiš Kristus na kríži zomieral v strašných telesných a duševných bolestiach a mukách a keď prežíval desivú úzkosť a opustenosť, vtedy si pripomenul tento prorocký žalm kráľa Dávida (asi 1040 – 970 pred Kr.) a nahlas vyslovil jeho počiatočné slová:

Zbormajstrovi. Na nápev „Laň na svitaní“. Dávidov žalm.

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil (porov. Mt 27, 46)?
Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.
Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;
volám v noci, a nenachádzam pokoja.

A predsa ty si svätý,
ty tróniš na chválach Izraela.
V teba dúfali naši otcovia;
dúfali a vyslobodil si ich.
Ku tebe volali a boli spasení,
v teba dúfali a zahanbení neboli.

No ja som červ, a nie človek,
ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.
Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
Úfal v Pána, nech ho vyslobodí,
nech ho zachráni, ak ho má rád (porov. Mt 27, 39 – 44).“

Veď ty si ma vyviedol z lona
a na prsiach matky si mi dal spočinúť.
Od samého zrodu som odkázaný na teba.
Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.
Nevzďaľuj sa odo mňa,
lebo sa blíži ku mne nešťastie
a nieto, kto by mi pomohol.

Obkľučuje ma stádo juncov,
obstupujú ma býky z Bášanu.
Otvárajú na mňa svoje papule
ako lev, čo plieni a reve.
Rozlievam sa sťa voda
a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.
Srdce mi mäkne ako vosk
a topí sa mi v útrobách.
Podnebie mi vysychá ako črepiny
a jazyk sa mi lepí k hrtanu (porov. Jn 19, 28).
Do prachu smrti ma odvádzaš (porov. Jn 19, 30).

Obkľučuje ma svorka psov,
obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy (porov. Jn 19, 18),
môžem si spočítať všetky svoje kosti.
Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;
delia si moje šaty
a o môj odev hádžu lós (porov. Jn 19, 23 – 24).

Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.
Chráň mi dušu pred kopijou
a môj život pred pazúrmi psov.
Vysloboď ma z tlamy levovej,
mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov.
Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom
a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte,
oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci.
Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove,
veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom;
ani svoju tvár neodvracia od neho,
lež vyslyší ho, keď volá k nemu.

Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení
a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.
Chudobní sa najedia a budú nasýtení
a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:
„Naveky nech žijú ich srdcia!“
Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia
všetky zemské končiny,
jemu sa budú klaňať
všetky rodiny národov.

Veď Pánovo je kráľovstvo,
on panuje nad národmi.
Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou;
pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu.

Aj moja duša bude preňho žiť
a jemu bude slúžiť moje potomstvo.
Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi
a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí:
„Toto urobil Pán.“

***