Slovensko – jedinečná celosvetová Golgota

Kategória: Slovensko - jedinečná celosvetová Golgota

Či stred EurópySLOVENSKO, nie je

JEDINEČNOU CELOSVETOVOU GOLGOTOU?

ISTOTNE JE!

A prečo?

Lebo na CELOM SVETE je len JEDEN JEDINÝ národ – a sme to my SLOVÁCI! –, nad ktorého krajinou sa k nebu hrdo týči v jeho ŠTÁTNOM znaku SV. GOLGOTSKÝ KRÍŽ JEŽIŠA KRISTA (Kríž majú v štátnom znaku aj iné národy) a okrem toho má ešte za svoju HLAVNÚ PATRÓNKU Tú, ktorá pod ním verne stálaSEDEMBOLESTNÚ Pannu Máriu!

A nie je prvý a hlavný chrám Slovenska šaštínska národná svätyňa našej Patrónky Sedembolestnej Panny Márie, toto SRDCE celého Slovenska GOLGOTOU?

ÁNO, JE! Či už si to návštevník tejto národnej svätyne Slovenska, keď do nej vstúpi, uvedomuje, alebo nie, nachádza sa na Golgote.

Veď, vo vnútri tejto prvej slovenskej Baziliky minor, v jej hlavnej oltárnej časti sa nachádza hora najviac milujúcich Golgota:

nad Bohostánkom sa nachádza milostivá socha patrónky Slovenska Sedembolestná Panna Mária so svojím mŕtvym Synom v náručí, za ňou sa týči veľký zlatý oslávený Spasiteľov sv. Kríž, ktorý drží v nebi vztýčený anjel (podobný motív, totiž anjeli z veľkým osláveným Spasiteľovým sv. Krížom v nebi, sa nachádza aj na strope šaštínskej Baziliky) a tak ako na Golgote stáli pod ním sv. apoštol Ján a sv. Mária Magdaléna, tak sú to sochy v nadživotnej veľkosti práve týchto svätých spoločníkov Kristovho a Máriinho utrpenia, ktorí hľadia z bočných strán oltára na nad nich vyvýšenú milostivú sochu Sedembolestnej Panny Márie a umučeného Bohočloveka v jej lone:

Šaštínska národná Bazilika:

Slovenský katolíci! Naša národná svätyňa našej Patrónky Sedembolestnej Panny Márie pretože Slovensko má tvar chodidla sa nachádza v päte! Dávajme si na túto svätú pätu VEĽKÝ POZOR!

Tu povedal Pán, Boh, hadovi:

»…Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a Ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, Ono ti rozšliape hlavu a ty Mu zraníš PÄTU .«“

Gn 3, 14 – 15

Samozrejme, že toto všetko je len symbolika, ale nie hocijaká! Boh vo svojej prozreteľnosti chcel, aby to takto bolo a má to svoj HLBOKÝ význam!

+++