SPOLUBOJOVNÍCI

UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY

A SEDEMBOLESTNEJ


Znak SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ: (viď horný obr.)

Hymna SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ: pieseň z JKS č. 405. – Tie šaštínske zvony

Kráľovná, hlavný patrón a spolupatróni SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ:

Kráľovná: SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA

Hlavný patrón: Svätý Pavol z Kríža

Spolupatróni: Svätý Ján apoštol

——————–Svätí Cyril a Metod

——————–Svätá Faustína

——————–7 svätých zakladateľov rehole Servitov

Do tohto kresťanského spoločenstva s názvom SPOLUBOJOVNÍCI UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ môže kresťan-katolík vstúpiť kedykoľvek po splnení všetkých nižšie uvedených podmienok prijatia.

Vstupuje sa doň slobodne a dobrovoľne.

Každý člen, ak to uzná za vhodné môže z neho bez hriechu vystúpiť v ktorúkoľvek dobu a opustiť ho.

Jediné puto, ktoré chce zväzovať jednotu tohto spoločenstva je plamenná láska k nemu, ktorá sa má prejavovať v neustálom horlivom zachovávaní celého 21-bodového programu spoločenstva.

Každý, kto sa slobodne a dobrovoľne rozhodne stať členom tohto spoločenstva s úprimným predsavzatím neustále zachovávať celý jeho nižšie uvedený 21-bodový program, v tej chvíli sa ním stal.

21 bodov programu SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ nemá byť niečo skostnatené, neživé, usmrtené prázdnym formálnym zachovávaním. Naopak, 21 bodov programu chcú byť Božími semenami zasadenými na Kalvárii, v päte Kristovho Kríža, kde chcú byť zavlažované Najdrahšou Krvou ukrižovaného Ježiša Krista, svätými Slzami duchovne spoluukrižovanej Sedembolestnej Panny Márie, ako aj potom vytrvalého úsilia toho-ktorého člena spoločenstva. Takto chcú tieto semená rásť v zrelý plod – celostnú Bohu milú celopalnú obetu na dreve Kristovho Kríža v plamennom objatí Ducha Svätého, ktorý jediný má moc pretvoriť nás na ňom na čo najdokonalejší obraz ukrižovanej Nekonečnej Lásky (= Ježiš Kristus).

A to je vlastne cieľ 21-bodového programu SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ:

byť v bojujúcej sv. Katolíckej Cirkvi spolu so Sedembolestnou Pannou Máriou duchovne spoluukrižovaný na Kristovom Kríži s ukrižovanou Nekonečnou Láskou a stať sa na ňom v Jej kopijou otvorenom Božskom Srdci čo najmocnejším nástrojom Ducha Svätého v boji proti diablovi, hriechu a všetkým nepriateľom Boha i sv. Katolíckej Cirkvi, v boji, v ktorom ide o spásu ľudských nesmrteľných duší.

21 BODOVÝ PROGRAM SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ:

S Božou pomocou sa zo všetkých síl vynasnažím:

1.) Neustále vždy a všade v posväcujúcej milosti zachovávať všetky Božie prikázania a vo všetkom plniť jedine Božiu vôľu.

2.) Viesť neúprosnú vojnu nielen s ťažkými a ľahkými hriechmi, ale aj s tým najmenším, čo by ma chcelo vzďaľovať od nekonečne dobrého Boha (= Mk 12, 30).

3.) Neustále milovať svoju Matku – sv. Katolícku Cirkev nekompromisným zachovávaním celého jej učenia.

4.) Verne a príkladne žiť svoje kresťanské povolanie, podľa svojho stavu a v súlade s ním byť horlivým apoštolom katolíckej viery.

5.) Aspoň 1-krát v mesiaci sa vyspovedať.

6.) Čím viac dní v týždni sa zúčastniť (prirodzene, že nie na úkor svojich nevyhnutných stavovských povinností) na celej svätej omši a prijať sväté prijímanie.

7.) Po každej svätej omši sa zo všetkých síl vynasnažiť získať úplné odpustky pre jednu dušu trpiacu v očistci.

8.) Ovládať odpovede na nižšie uvedených 100 otázok z Malého katechizmu katolíckeho náboženstva (ktoré istotne nie sú celým katolíckym vedomostným minimom).

9.) (Ak sa tak doteraz nestalo) čím skôr rozjímavým denným (denne napr. 5 – 10 min.) čítaním prečítať celý 2865-článkový Katechizmus Katolíckej Cirkvi.

10.) Neustále, po celý svoj život, prehlbovať svoju katolícku vieru a duchovný život.

11.) (Ak sa tak doteraz nestalo) čím skôr rozjímavým denným (denne napr. 5 – 10 min.), čítaním, prečítať minimálne 1-krát celú katolícku Bibliu, t. j. všetkých jej 73 kníh (pozn.: 30 min. rozjímavého čítania Biblie je skutok, ktorým okrem iných možno počas celého roku každý deň získavať úplné odpustky).

12.) Okrem krátkej biblickej histórie poznať aj krátku históriu sv. Katolíckej Cirkvi.

13.) Poznať krátku históriu dejín kresťanstva na našom území, najmä misijnú činnosť našich vierozvestov solúnskych bratov, svätých Cyrila a Metoda a tiež poznať aspoň mená svätých a blahoslavených, ktorí sú zviazaní s našimi kresťanskými dejinami.

14.) Poznať krátku históriu milostivej šaštínskej piety, šaštínskej národnej baziliky a úcty Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku.

15.) Poznať krátku históriu nášho národa, našu štátnu hymnu a byť milujúcim synom, resp. dcérou svojho národa a vlasti.

Všetkých 15 vyššie uvedených bodov sú len všeobecnými pravidlami pre každého horlivého Slováka-katolíka (POZOR, vlažný katolík: Zjv 3, 15 – 19; 1 – 3; 2, 4; 1 Pt 4, 18!) a netvoria ešte samotné jadro – charizmu SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ. To tvorí až nasledovných 6 z 21 bodov tohto spoločenstva:

16.) Vedieť vymenovať Kráľovnú, hlavného patróna a všetkých spolupatrónov SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ.

17.) Mať vo svojom obydlí na úctivom mieste (napr. na oltáriku, na stene v blízkosti kríža a pod.) znak SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ.

18.) Každý deň v roku sa 3-krát za deň, ráno po prebudení, po obede, najlepšie o 15. hodine a večer pred spaním pomodliť nasledovnú modlitbu:

Nekonečne milosrdný Abba, pre bolestné umučenie a zásluhy Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista a spoluutrpenie a zásluhy Jeho mystického Tela, najmä Sedembolestnej Panny Márie a svätého Jozefa, zmiluj sa nado mnou hriešnym(-ou) i nad celým stvorením!“

19.) Každý deň v roku sa pomodliť korunku k Božiemu milosrdenstvu spolu so sedembolestným ružencom, pri nedostatku času aspoň KALVÁRSKU MINIKORUNKU.

KALVÁRSKA MINIKORUNKA:

prežehnám sa znakom sv. Kríža, potom sa pomodlím Verím v Boha…, Otče náš…, 5-krát Zdravas´ Mária na česť 5 Najsvätejších Rán nášho Spasiteľa (do každého z piatich Zdravasov sa vkladá po Mene Ježiš jedno z tajomstiev bolestného ruženca. Prvé: „…ktorý sa pre nás krvou potil…“ atď.). Potom sa pomodlím 7-krát Zdravas´ Mária na česť 7 bolestí Sedembolestnej Panny Márie (do každého zo siedmich Zdravasov sa vkladá po Mene Ježiš jedna z tradičných bolestí Panny Márie. Prvá: „…ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované…“ atď.), po týchto 12 (5 + 7) Zdravasoch nasleduje Sláva Otcu… a nakoniec sa opäť prežehnám znakom sv. Kríža.

20.) Zo všetkých svojich síl, v súlade so svojím povolaním a stavom šíriť úctu k umučeniu nášho Pána Ježiša Krista (ktorého súčasťou je aj pobožnosť Božieho milosrdenstva, ktorá pramení z Kristovho prebodnutého Najsvätejšieho Srdca) a zároveň aj úctu k Sedembolestnej Panne Márii, pamätajúc pritom na slová hlavného patróna SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ sv. Pavla z Kríža (1694 – 1775), ktorý hovorí:

„Svet je spútaný satanovými okovami, lebo zabudol na Ježišovo utrpenie, na ten najväčší zázrak Božej lásky; treba mu teda vravieť o Kristovom umučení“, ktoré je „najúčinnejším prostriedkom na dosiahnutie všetkého dobra“, pretože „neexistuje nič užitočnejšie a záslužnejšie ako nábožnosť k umučeniu Ježiša Krista a bolestiam Máriiným!“

Aby bola ešte v jasnejšom svetle predstavená charizma SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ, nech svedectvo sv. Pavla z Kríža potvrdia ďalší vierohodní svedkovia z rôznych časových období:

„Sv. Augustín (pozn.: 354 – 430; učiteľ Cirkvi) napr. vraví, že nič nie je tak spasiteľné, ako každodenne sa rozpomínať, koľko pretrpel Boh pre nás.

Sv. Ján Zlatoústy (pozn.: cca 340 – 407; učiteľ Cirkvi) hovorí, že medzi všetkými dobrými skutkami nič natoľko nepomáha k spaseniu, ako rozjímanie o utrpení Kristovom.“

(Dr. Andrej Radlinský, Nábožné výlevy, 14. vydanie, Trnava 1945, str. 403)

Z knihy učiteľa Cirkvi sv. Františka Saleského (1567 – 1622) Traktát o láske k Bohu:

„Horké umučenie a smrť nášho Vykupiteľa je najpríťažlivejšou, a zároveň najsilnejšou pohnútkou aká v tomto smrteľnom živote môže oživovať naše srdce… Vykupiteľova smrť bude i tam hore v nebeskej sláve podľa Božej dobroty poznanej a rozjímanej v jeho podstate tou najmocnejšou pohnútkou vytrženia blažených duchov do lásky k Bohu… Preto si predstavujem, že pri večnom chválospeve sa v každej chvíli bude opakovať radostný refrén: »Nech žije Ježiš, ktorého smrť zjavuje, aká silná je láska!«

Áno, Theotim, hora Kalvária je horou milujúcich. Každá láska, ktorá nepochádza z horkého utrpenia a smrti Vykupiteľa, je ľahkomyseľná a nebezpečná.“

(Sv. František Saleský, Traktát o láske k Bohu, 13, 1 – 3.)

Z knihy učiteľa Cirkvi sv. Alfonza Mária de´ Liguori (1696 – 1787) Cesta lásky:

„Kto môže poprieť, že zo všetkých pobožností je pobožnosť k umučeniu Ježiša Krista pre hriešnikov najužitočnejšia a najväčšmi rozplameňuje milujúce duše? Odkiaľ nám plynú také veľké duchovné dobrá, ak nie z umučenia Ježiša Krista? Odkiaľ máme nádej na odpustenie, silu proti pokušeniam, dôveru, že sa dostaneme do neba? Odkiaľ prichádza všetka tá pravda, ktorá je svetlom, odkiaľ také láskyplné volanie, také podnety na obrátenie, také túžby zasvätiť sa Bohu, ak nie z umučenia Ježiša Krista?… Svätý Bonaventúra (pozn.: 1218 – 1274; učiteľ Cirkvi) hovorí, že niet vhodnejšej pobožnosti, ktorou by sme svoju dušu posvätili, ako rozjímanie o umučení Ježiša Krista. Preto radí, aby sme každý deň meditovali o Jeho umučení, ak chceme pokročiť v láske k Bohu: »Ak chceš napredovať, denne uvažuj o umučení Kristovom. Nič totiž tak nerozvíja v duši dokonalú svätosť, ako rozjímanie o utrpení Ježiša Krista.« A už svätý Augustín povedal, že väčšiu cenu má jedna slza vyronená pri spomienke na umučenie, ako pôst o chlebe a vode každý týždeň. Preto svätí stále uvažovali o umučení Kristovom… V ukrižovanom Ježišovi nájdeme všetky bohatstvá a každú milosť.“

(Sv. Alfonz Mária de´ Liguori, Cesta lásky I, 20 – 21; III, 8.)

Pápež Pius IX. svojím nariadením zo dňa 25. 6. 1847, odvolávajúc sa na videnia rehoľnej sestry Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Apolónie Andriveau (Andrivó), schválil červený škapuliar s nápisom „UMUČENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, SPAS NÁS!“ V jednom z týchto pápežom Piusom IX. schválených zjavení sa sestre Apolónii, keď sa táto modlila krížovú cestu pri 13. zastavení (mŕtve telo v náručí Sedembolestnej Panny Márie) zjavila Sedembolestná. Vložila jej do náručia Telo svojho Syna so slovami:

„Svet sa rúti do záhuby, lebo nemyslí na utrpenie Ježiša Krista. Urob všetko pre to, aby svet naň myslel a vďaka nemu sa spasil.“

(Citát z knihy Abbé Jules Chevaliera, Sestra Apolónia Andriveau a Škapuliar umučenia, ktorú vydala Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, v Nitre roku Pána 2009)

Podobne hovorí Sedembolestná Panna Mária v 20. storočí v cirkevne schválenom zjavení v Rwande Márii-Claire Mukangangovej (1982):

„Rozjímajte o umučení Pána Ježiša a o hlbokej bolesti Jeho Matky. Modlite sa ruženec, najmä sedembolestný, aby ste dostali milosť pokánia!“ A dodáva: „Nežiadam od vás nič iné, iba pokánie! Ak sa budete modliť tento ruženec a bude rozjímať o siedmich bolestiach, budete mať silu činiť pokánie!“ Sedembolestná Panna Mária naučila Máriu-Claire sedembolestný ruženec a prikázala jej: „Žiadam ťa, aby si naučila celý svet modliť sa ho!“ Dňa 27. marca 1972 Sedembolestná Panna Mária poslala Máriu-Claire k miestnemu biskupovi Gahamanyimu s odkazom, že si žiada, aby sa kresťania modlili sedembolestný ruženec, lebo „svet sa odvrátil od Boha!“

Na túto tému by sa dalo napísať mnoho, no my v tejto chvíli potrebujeme prejsť k 21. bodu, preto tento 20. bod ukončíme niekoľkými citátmi z cirkevne schváleného Denníka sv. sestry Faustíny (1905 – 1938):

Ježiš Kristus povedal sv. Faustíne:

1512 – „Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umučení. Spájaj svoje malé utrpenia s mojím bolestným umučením, aby mali nekonečnú hodnotu pred mojím majestátom!“

369 – „Jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umučení má väčšiu zásluhu než celý rok bičovania sa až do krvi.“

737 – „Málo je duší, ktoré rozjímajú o mojom umučení so skutočným citom. Najviac milostí udeľujem dušiam, ktoré zbožne rozjímajú o mojom umučení!“

561 – Uzrela som živý obraz ukrižovaného Ježiša. Matka Božia mi povedala, aby som si počínala tak ako ona. Aj v radosti upierala oči na kríž!

449 – „Upieraj svoj zrak na umučenie môjho Syna. Takto zvíťazíš!“

482 – Bolestné umučenie Božieho Syna je ustavičným zmierňovaním Božieho hnevu.

811 – „Pre bolestné umučenie môjho Syna sa pohne vnútro môjho milosrdenstva.“

21.) Nakoniec s Božou pomocou sa zo všetkých síl vynasnažím i o toto:

CELÝ SVOJ ŽIVOT, VŠETKO, ČO SOM, VLASTNÍM A ROBÍM, NAJMÄ VŠAK VŠETKY MOJE UTRPENIA NA KRISTOVOM KRÍŽI, DUCHOVNE SPOLUUKRIŽOVANÝ S UKRIŽOVANOU NEKONEČNOU LÁSKOU A SEDEMBOLESTNOU TAKTO NEUSTÁLE OBETOVAŤ PO CELÝ MÔJ ŽIVOT NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI NIELEN ZA SVOJU SPÁSU, ALE I ZA SPÁSU CELÉHO SVETA!

(Odporúčanie: Každú hodinu, v čase pokušení, trápenia a pod. sa snaž prežehnať, či už duchovne, alebo fyzicky znakom sv. Kríža, a súčasne sa pritom modliac potichu, alebo nahlas túto strelnú modlitbu, ktorá je HESLOM SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ:

„VŽDY NA TVOJOM KRÍŽI V TVOJOM BOŽSKOM SRDCI UKRIŽOVANÁ NEKONEČNÁ LÁSKA – JEŽIŠU KRISTE SOM!“

Ak sa stretnú, či chcú stretávať dvaja, traja alebo viacerí SPOLUBOJOVNÍCI UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ, čo je samozrejme lepšie, ako byť sám, nech sa VŽDY stretnú na duchovnej Kalvárii duchovne spoluukrižovaní s ukrižovanou Nekonečnou Láskou a Sedembolestnou, pričom hlavný dôraz nech dávajú na bratskú lásku, modlitbu a náplň vyššie uvedených 21 bodov programu tohto spoločenstva.

100 otázok z Malého Katechizmu katolíckeho náboženstva:

 1. Akého si náboženstva? (1. = pod týmto číslom sa nachádza odpoveď na danú otázku v Malom katechizme katolíckeho náboženstva)
 2. Čo ťa robí kresťanom-katolíkom? (2.)
 3. Najmä akým znamením vyznávaš kresťanskú katolícku vieru? (3.)
 4. Ako sa prežehnávame a čo tým dávame najavo? (4.)
 5. Ako znie základný katolícky pozdrav? (5.)
 6. Na čo sme na svete? (6.)
 7. Vymenuj 6 hlavných katolíckych právd! (17.)
 8. Akého hriechu sa dopúšťa kresťan katolík, ktorý dospel k užívaniu rozumu a neovláda Apoštolské vyznanie viery? (21.)
 9. Koľko čiastok ma Apoštolské vyznanie viery? (21.)
 10. Aké následky dedí každý človek v dedičnom hriechu po našich prarodičoch? (63.)
 11. Bol niektorý človek ochránený od dedičného hriechu? (66.)
 12. Vymenuj 7 darov Ducha Svätého! (109.)
 13. Z ktorých troch častí sa skladá svätá Katolícka cirkev? (111.)
 14. Kto sú predstavení Cirkvi putujúcej po smrti apoštolov? (117.)
 15. Čo je Cirkev putujúca? (118.)
 16. Čo znamená, že Cirkev rímskokatolícka je jednotná? (122.)
 17. Čo znamená, že Cirkev rímskokatolícka je svätá? (123.)
 18. Čo znamená, že Cirkev rímskokatolícka je katolícka? (124.)
 19. Čo znamená, že Cirkev rímskokatolícka je apoštolská? (125.)
 20. Kto učí v Cirkvi putujúcej náuku Ježiša Krista neomylne a kedy je vyhlásenie Cirkvi neomylné? (128.)
 21. Len v akých otázkach je učiaca Cirkev neomylná? (129.)
 22. Čo hovorí Ježiš Kristus o tých členoch Cirkvi, ktorí odopierajú poslušnosť, čo sa s nimi stane? (131.)
 23. Čo sa stane s kresťanom katolíkom, ktorý odmieta veriť v čo len jednu jedinú zjavenú pravdu, alebo kto zjavenú pravdu vysvetľuje inak, ako ju vysvetľuje Cirkev Kristova a kto v tomto svojom omyle tvrdošijne zotrváva? (16.)
 24. Kde môže prísť ľudská duša po smrti po osobitnom súde? (146.)
 25. Ktoré duše prídu do pekla? (149.)
 26. Čím tresce Boh zlých v pekle, akými dvoma večnými trestami? (150.)
 27. Ktoré duše prídu do očistca? (151.)
 28. Čo znamená slovo „amen“? (153.)
 29. Stačí k spaseniu veriť, čo Boh zjavil? (154.)
 30. Ako znie hlavné Božie prikázanie? (155.; 156.; 161.)
 31. Čím preukazujeme, že Boha milujeme? (160.)
 32. Vymenuj skutky telesného milosrdenstva! (167.)
 33. Vymenuj skutky duchovného milosrdenstva! (167.)
 34. Vymenuj Desatoro Božích prikázaní! (169.)
 35. Najmä čo ohrozuje našu vieru? (175.)
 36. Je modlárstvo klaňanie sa Panne Márii? (181.; 184.; 186.)
 37. Vymenuj 5 cirkevných prikázaní! (244.)
 38. Vymenuj Božské čnosti! (272.)
 39. Vymenuj hlavné mravné čnosti! (274.)
 40. Vymenuj 8 blahoslavenstiev! (275.)
 41. Sme všetci povinní usilovať sa, aby sme sa stali dokonalými? (276.)
 42. Môže sa stať dokonalý človek v hociktorom spoločenskom postavení? (278.)
 43. Kto pácha smrteľný hriech? (284.)
 44. Vymenuj 7 hlavných hriechov! (290.)
 45. Vymenuj 6 hriechov proti Duchu Svätému! (291.)
 46. Vymenuj do neba volajúce hriechy! (292.)
 47. Vymenuj 9 cudzích hriechov! (293.)
 48. Koľkoraká je milosť Božia? (300.)
 49. Čo sú sviatosti? (306.)
 50. Vymenuj 7 sviatostí! (307.)
 51. Čo je krst? (312.)
 52. Kedy by si mal povinnosť pokrstiť človeka? Ako by si to urobil (-a)? (316.; 317.)
 53. Čo je birmovanie? (320.)
 54. Čo je Sviatosť Oltárna? (329.)
 55. Prečo ustanovil Ježiš Kristus Sviatosť Oltárnu? (330.)
 56. Ako je prítomný Ježiš Kristus vo Sviatosti Oltárnej? (332.)
 57. Kde sa sprítomňuje obeta kríža? (335.)
 58. Čo je svätá omša? (336.)
 59. Aký rozdiel je medzi obetou kríža a obetou svätej omše? (337.)
 60. Kedy ustanovil Ježiš Kristus obetu svätej omše? (338.)
 61. Vymenuj 4 úmysly, s akými sa koná každá svätá omša! (339.)
 62. Z koľkých častí pozostáva svätá omša? (340.)
 63. Aké milosti nám udeľuje sväté prijímanie? (343.)
 64. Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie duševne? (346.)
 65. Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie telesne? (347.)
 66. Čo je sviatosť pokánia? (350.)
 67. Kedy ustanovil Ježiš Kristus sviatosť pokánia? (351.)
 68. Čo dosiahneme, keď prijmeme sviatosť pokánia? (352.)
 69. Čo musíme vykonať, aby sme sviatosť pokánia prijali hodne? (354.)
 70. Čím všetkým môže človek spáchať hriech? (356.; 282)
 71. Čo je ľútosť? (357.)
 72. Akou ľútosťou môžeme hodne prijať sviatosť pokánia? (360.)
 73. Prečo nám kňaz ukladá pri spovedi pokutu? (377.)
 74. Čo sú odpustky? (379.)
 75. Čo je potrebné k získaniu odpustkov? (380.)
 76. Koľkoraké sú odpustky? (381.)
 77. Kedy sú odpustky úplné? (382.)
 78. Môžeme odpustky získavať aj pre duše v očistci? (384.)
 79. Vymenuj niektoré skutky, ktorými môžeš získať úplné odpustky v každom dni v roku! (384.)
 80. Čo je pomazanie nemocných? (385.)
 81. Ako sa vysluhuje pomazanie nemocných? (386.)
 82. Ako sa treba pripraviť na prijatie pomazania nemocných? (387.)
 83. Ako pomáha pomazanie nemocných duši a telu chorého? (388.; 389.)
 84. Kto má prijať pomazanie nemocných? (390.)
 85. Čo je posvätenie kňazstva? (391.)
 86. V čom hlavne spočíva kňazská moc? (392.)
 87. Kto môže vysluhovať posvätenie kňazstva? (393.)
 88. Čo je manželstvo? (394.)
 89. Kto ustanovil manželstvo a kto ho povýšil na sviatosť? (395.)
 90. Je nutné prijať sviatosť manželstva v posväcujúcej milosti? (395.)
 91. Čo sú sväteniny? (401.)
 92. Ako znie po latinsky základný katolícky pozdrav?
 93. Po latinsky sa prežehnaj?
 94. Po latinsky sa pomodli: Verím v Boha…?
 95. Po latinsky sa pomodli: Otče náš…?
 96. Po latinsky sa pomodli: Zdravas´ Mária…?
 97. Po latinsky sa pomodli: Sláva Otcu…?
 98. Poznáš deň, mesiac a rok svojho krstu a birmovania?
 99. Poznáš krátky životopis svojho krstného a birmovného patróna?
 100. Poznáš krátku biblickú históriu, počnúc stvorením sveta a prvých ľudí Adama a Evy, až po Skutky apoštolov, príchod svätého apoštola Pavla do Ríma?

(Pozn.: Odpovede na všetky otázky, okrem odpovedí na otázky 92 – 100, ktoré treba hľadať v iných katolíckych knihách, sa nachádzajú v Malom katechizme katolíckeho náboženstva v rubrike Verím v Boha…v sv. Cirkev katolícku…)

VÝKLAD SYMBOLIKY ZNAKU

SPOLUBOJOVNÍKOV UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY

A SEDEMBOLESTNEJ (SUNLAS)FARBY:

1.) ČERVENÁ farba = a) KRV Ježiša Krista
.________________ b) JEŽIŠ KRISTUS

2.) MODRÁ farba = a) VODA z prebodnutého Najsvätejšieho Srdca Ježiša Krista
_______________b) SLZY Panny Márie
_______________c) PANNA MÁRIA

3.) BIELA farba vo vnútri mapy Slovenska = farby SLOVENSKA (červená, modrá, BIELA)

4.) ŽLTO (ľavá strana) – BIELE (pravá strana) okraje znaku = farby PÁPEŽA, KATOLÍCKEJ CIRKVI

5.) ČIERNY had a polmesiac = (had =) SATAN; (polmesiac =) SATAN, ZLÍ DUCHOVIA, TMA – ZLO, HRIECH

NAJSVÄTEJŠIA TROJICA – v znaku SUNLAS ju symbolizuje:

1.) VEĽKÝ TROJUHOLNÍK

2.) TRI krížiky (na ľavej strane) vo vnútri veľkého trojuholníku (horný, modrý = Otec; stredný, červený = Syn; spodný, modro-červený = Duch Svätý, ktorý vychádza z Otca i Syna)

3.) TRI prvé červené písmená v strede slnka, v slove: „…NEKonečnej…“

4.) TRI prvé červené slová (z tretieho len tri prvé písmená) v slnku: „SPOLUBOJOVNÍCI UKRIŽOVANEJ NEKonečnej…“

5.) TRI písmená (IXP) v spoločnom passionistickom srdci

6.) TRI farby (trikolóra) v Slovenskej mape (modrá – nebo = Nebeský Otec; červená – Krv = Ježiš Vykupiteľ; biela = Neviditeľný Duch Svätý)

7.) TRI krížiky (na ľavej strane) vo vnútri mapy Slovenska, ktoré tiež symbolizujú 3 dôležité miesta Slovenska: 1. – Šaštín, 2. – Bratislavu a 3. – Devín.

Každý z týchto troch krížikov má v hornej časti na mieste, na ktorom Pilát umiestnil tabuľu s nápisom „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ“ napísanom v jazyku HEBREJSKOM, LATINSKOM a GRÉCKOM (Jn 19, 19 -20), písmeno.

V hornom krížiku – v srdci je to HEBREJSKÉ písmeno „ש“ = „Š“, ktoré je skratkou a prvým písmenom slova „Šaštín“.

Podobne v krížiku (= prvom písmene hlaholiky „AZ“ = symbol STAROSLOVENČINY, ktorý sa v 9. storočí vďaka sv. Cyrilovi a sv. Metodovi popri HEBREJČINE, LATINČINE a GRÉČTINE stal štvrtým liturgickým jazykom) v strednom oválnom kruhu je to GRÉCKE písmeno „Δ“ = „D“ – a to je skratkou a prvým písmenom slova „Devín“.

A v spodnom, treťom krížiku, je LATINSKÉ písmeno „B“, ktoré je skratkou a prvým písmenom slova „Bratislava“.

8.) TRI zrnká sedembolestného ruženca v spodnej časti dvojkríža (meča)

9.) TRI klince v dátume 12. X. 1683 (v rímskej číslici „X“, ktorá je zároveň aj gréckym písmenom „X“ – „Chí“) v spodnej časti dvojkríža (meča)

10.) TRI dátumy v znaku (v dlhšom, vodorovnom ramene dvojkríža: 14. IX., 15. IX; vedľa neho napravo 12. IX. 2008; a dole 12. IX. 1683)

KRÍŽ – v znaku SUNLAS:

1.) VEĽKÝ DVOJKRÍŽ – je zároveň aj SIEDMYM MEČOM a LÚČOM v Slnku (= PLNOSŤ), a tiež ZAČIATKOM i KONCOM sedembolestného ruženca, ktorý obopína mapu Slovenska – ale AJ PASSIONISTICKÝM SRDCOM, ktoré je v strede tohto kríža, jeho VRCHNOU i SPODNOU časťou. Passionistické srdce – znak má totiž o. i. v hornej časti biely kríž a v spodnej časti 3 klince, ktoré sú v znaku SUNLAS dole v dátume 12. IX. 1683 v rímskej číslici „X“.

2.) KRÍŽ, ktorý tvoria TELÁ: VZPRIAMENÉ TELO PANNY MÁRIE = ZVISLÉ rameno KRÍŽA (skrze Pannu Máriu zhora, z neba na zem zostúpil Boh, aby sa stal človekom, vykúpil nás a pozdvihol do neba, do slávy Božích detí) a LEŽIACE TELO JEŽIŠA KRISTA (v lone Panny Márie) = VODOROVNÉ rameno KRÍŽA.

3.) TRI KRÍŽIKY vo veľkom trojuholníku: modrý (tu modrá = človek) na korune Panny Márie; červený v strede (= prvé písmeno našej prvej abecedy – hlaholiky „A“. Sv. Konštantín Filozof ho pod vplyvom Ducha Svätého vytvoril v tvare KRÍŽA a pomenoval slovom „AZ“ = osobné zámeno „ja“) a červeno-modrý (tu červeno-modrá = Boho-človek) na korune Ježiša Krista.

4.) ŠTVRTÝ KRÍŽ sa nachádza ukrytý v červeno-modrom staroslovenskom slove „AZ“, ktoré vytvárajú na hornom vodorovnom ramene veľkého Slovenského dvojkríža: na ľavej strane ČERVENÝ KRÍŽ, čo je prvé písmeno „A“ našej prvej abecedy – hlaholiky a malo tvar KRÍŽA a na pravej strane posledné písmeno našej súčasnej latinskej abecedy MODRÉ „Z“. Ako už bolo spomenuté vyššie, „AZ“ bolo pomenovanie pre prvé písmeno hlaholiky „A“, ktoré malo tvar KRÍŽA.

5.) KRÍŽ (latinský) nad gréckym písmenom „X“ v passionistickom srdci v strede veľkého dvojkríža

6.) TRI KRÍŽE na ľavej strane mapy Slovenska

TRI KRUHY:

1.) SVÄTOŽIARA z 12-tich HVIEZD okolo hlavy Sedembolestnej Panny Márie, z toho 5 ČERVENÝCH 5-cípych HVIEZD a 7 MODRÝCH 5-cípych HVIEZD =

A) 5 NAJSVÄTEJŠÍCH RÁN Ježiša Krista + 7 BOLESTÍ Panny Márie (5 vo všetkých 12-tich 5- cípych HVIEZDACH = 5 Najsv. Rán Ježiša Krista).

B) 5 písmen JEŽIŠ + 7 písmen KRISTUS – týchto 12 HVIEZD predstavuje JEŽIŠA KRISTA vo svojom MYSTICKOM TELE – CIRKVI (Zjv 12, 1; Dan 12, 3; Hebr 11, 12; Zjv 1, 20; 2, 1; ), ktorého Matkou je Nová Žena, Nová panenská Eva – Panna Mária (Gn 3,15; Jn 19, 25 – 27; Zjv 12, 1; 5; 13 – 17).

Mystické Telo Ježiša Krista. v týchto 12 HVIEZDACH zastupujú svätí patróni SUNLAS:

5 ČERVENÝCH HVIEZD (= zastupujú úctu k umučeniu nášho Pána Ježiša Krista):

PRVÁ ČERVENÁ HVIEZDA = HLAVNÝ patrón SUNLAS – SV. PAVOL Z KRÍŽA, zakladateľ rehole passionistov, ktorá má za hlavný cieľ šíriť úctu a nábožnosť k umučeniu nášho Pána Ježiša Krista. (Bratstvo SUNLAS je DIEŤAŤOM REHOLE PASSIONISTOV a je s touto rehoľou NEROZLUČNE spojené /toto bratstvo bolo založené skrze passionistu/. Okrem hlavného patróna SUNLAS túto skutočnosť vyjadruje aj PASSIONISTICKÉ Srdce – ich znak v strede veľkého dvojkríža a v ňom tri písmená I. X. P., čo je skratka: lat. IESU, gréc. XPI /= skratka – prvé tri písmená slova CHRIstos/, lat. PASSIO = UMUČENIE JEŽIŠA KRISTA.)

DRUHÁ ČERVENÁ HVIEZDA = SV. APOŠTOL JÁN, ktorý ako jediný z dvanástich apoštolov stál spolu so Sedembolestnou Pannou Máriou pod Spasiteľovým krížom a dostal ju z kríža od trpiaceho Spasiteľa za Matku. (Slovensko má vo svojom štátnom znaku dvojkríž a Matku Sedembolestnú za Patrónku, a preto každý slovenský katolík, o to viac člen SUNLAS, by mal byť „apoštolom Jánom“ pod Spasiteľovým krížom.)

TRETIA A ŠTVRTÁ ČERVENÁ HVIEZDA = SV. CYRIL a SV. METOD, ktorí do našej slovenskej zeme, do nášho slovenského trojvŕšia, sťa do Kalvárie hlboko a mocne zasadili Spasiteľov dvojkríž.

PIATA ČERVENÁ HVIEZDA = SV. FAUSTÍNA, poľská rehoľná sestra, skrze ktorú Boh rozšíril po celom svete kult k Božiemu milosrdenstvu a v ňom úctu a nábožnosť k umučeniu nášho Pána Ježiša Krista (napr.: korunku k Božiemu milosrdenstvu, v ktorej sa 50-krát modlí: „Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom“; modlenie sa o 15 hodine, v ktorej Spasiteľ zomrel na dreve kríža; obraz Božieho milosrdenstva, na ktorom z prebodnutého osláveného Ježišovho Srdca, ako na kríži vychádzajú krv a voda v podobe červeného a svetlého lúča;…).

Tieto isté lúče sa nachádzajú aj v znaku SUNLAS a vychádzajú zo spoločného Srdca mŕtveho Ježiša Krista a Sedembolestnej Panny Márie, ktorá Ho drží vo svojom lone. Miesto, z ktorého červený a modrý lúč na znaku SUNLAS vychádza, sa nachádza kúsok nad mapou Slovenska v Poľsku, na mieste, kde leží mesto Krakov, svetové centrom kultu Božieho milosrdenstva. Tu, v Krakove – Lagiewnikach, v spodnej časti veľkého Sanktuária Božieho milosrdenstva, sa nachádza kúsok slovenskej zeme – kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, požehnanej 19. apríla roku Pána 2008. V podstate je to kaplnka Matky Božieho milosrdenstva. Prečo? Pretože sám Ježiš povedal sv. Faustíne z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva: „Prameň môjho milosrdenstva bol otvorený dokorán na kríži.“ – Den. 1182 a i. (preto: Matka Božieho milosrdenstva = Matka Sedembolestná).

SEDEM MODRÝCH HVIEZD (= zastupujú úctu k Sedembolestnej Panne Márii)

= SEDEM SVÄTÝCH ZAKLADATEĽOV rehole SERVITOV, ktorá má za hlavný cieľ šíriť úctu a nábožnosť k Sedembolestnej Panne Márii. Počiatok sedembolestnému ružencu dala rehoľa servitov. Sedembolestný ruženec (o. i. má 7 x 7 zrniek, teda 49) v znaku SUNLAS obopína celú mapu Slovenska s rozlohou 49 035 km2, lebo Patrónkou Slovenska je Matka Sedembolestná.

Z Božej prozreteľnosti a vôle na osobitnú vzájomnú spoluprácu DVOCH bratských slovanských národov SLOVENSKA a POĽSKA v Kristovom vykupiteľskom diele v znaku SUNLAS okrem už vyššie spomenutých lúčov – totiž červeného a modrého, vychádzajúcich z POĽSKÉHO Sanktuária Božieho milosrdenstva, v ktorom je SLOVENSKÁ kaplnka Matky Sedembolestnej, Patrónky Slovenska – poukazuje aj ten fakt, že v znaku SUNLAS SLOVENSKÚ ŠAŠTÍNSKU Pietu 1. júla 1995 v Šaštíne korunoval POĽSKÝ pápež Ján Pavol II.

V histórii Slovenského národa o tejto pravde hovoria aj iné fakty. Dva veľavravné príklady:

– Prvé miesto, ktoré navštívil počas svojej prvej návštevy SLOVENSKA POĽSKÝ pápež 22. apríla 1990, nebola Bratislava, ale národná svätyňa našej Patrónky Matky Sedembolestnej – ŠAŠTÍN. („Znie to možno divne, ale prvou, v každom prípade duchovnou zastávkou Jána Pavla II. na Slovensku bol Šaštín, a nie Bratislava. Prezradil to v kázni sám Svätý otec, keď povedal, že z Velehradu do Bratislavy preletel ponad Záhorie, kde leží Šaštín s národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie.“ Ján Pavol II. – Šebastián Labo, Ján Košiar – Posol lásky a pokoja, str.89). A ten deň, t. j. 22. apríla 1990, bol 63. výročím vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Piusom XI. 22. apríla 1927, a zároveň PRVOU NEDEĽOU PO VEĽKONOČNEJ NEDELI, ktorú Ježiš skrze POĽSKÚ rehoľnú sestru sv. Faustínu žiadal v Cirkvi ustanoviť za SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, a ktorú POĽSKÝ pápež Ján Pavol II. o 10 rokov neskôr v TÚTO NEDEĽU v jubilejnom roku 30. apríla 2000 ustanovil v celej Cirkvi za SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA (pozri Den. 49; 699 a. i.). Celá vec nadobudne ešte väčšiu vážnosť a naliehavosť, ak si uvedomíme, že Boh TOHTO pápeža – Jána Pavla II. – povolal k sebe práve v TENTO deň, a že práve TENTO pápež, ktorý vyhlásil v Cirkvi SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, zomrel na vigíliu TOHTO SVIATKU – 2. apríla 2005.

– Záverečný deň poslednej, tretej návštevy POĽSKÉHO pápeža Jána Pavla II. na SLOVENSKU OPÄŤ súvisí s Kristovým KRÍŽOM a pod ním stojacou SEDEMBOLESTNOU Pannou Máriou a s kultom BOŽIEHO MILOSRDENSTVA. Bol totiž SVIATOK POVÝŠENIA KRÍŽA 14. september 2003, deň pred 15. septembrom SVIATKOM SEDEMBOLESTNEJ Panny Márie, PATRÓNKY SLOVENSKA. A ako tento deň 14. september 2003 súvisel s kultom BOŽIEHO MILOSRDENSTVA? V TENTO deň, na SVIATOK POVÝŠENIA KRÍŽA (13. septembra, večer na vigíliu), a 14. septembra 1935 sám Pán Ježiš naučil POĽSKÚ rehoľnú sestru sv. Faustínu KORUNKU K BOŽIEMU MLOSRDENSTVU, v ktorej sa modlí 50-krát: „Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ A prečo si Pán Ježiš vybral práve tento deň pre rozšírenie KORUNKY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU po celom svete? Z jednoduchého dôvodu: aby svet pochopil, že Bohu treba predkladať na zmierenie Jeho hnevu nielen Vykupiteľovo UMUČENIE a KRV, ale pred oči Nebeského Otca treba POVYŠOVAŤ skrze JEDEN a TEN ISTÝ SV. KRÍŽ AJ BOLESTI a SLZY SEDEMBOLESTNEJ Panny Márie.

O tomto hovorí symbolicky napríklad aj jedna z dvoch strán tzv. „ZÁZRAČNEJ MEDAILY“. Je na nej vyobrazené BOLESTNÉ, TŔNÍM KORUNOVANÉ Najsvätejšie Srdce Ježiša Krista, VEDĽA Neho BOLESTNÉ MEČOM PREBODNUTÉ Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a NAD nimi POVÝŠENÝ Spasiteľov SV. KRÍŽ (pod ktorým je s KRÍŽOM ZJEDNOTENÉ „M“ = SEDEMBOLESTNÁ). TAKÉ ISTÉ vyobrazenie (bez písmena „M“) je aj na jednej strane ČERVENÉHO ŠKAPULIARA.

V znaku SUNLAS toto symbolizuje:

a) KRÍŽ, ktorý tvoria PREKRÍŽENÉ TELÁ mŕtveho Pána Ježiša v lone Sedembolestnej Panny Márie vo veľkom Slovenskom dvojkríži.

b) 12 HVIEZD v svätožiare Panny Márie: 5 ČERVENÝCH (= 5 Najsvätejších Rán Ježiša Krista) a 7 MODRÝCH (= 7 Bolestí Panny Márie).

c) DVE SPOJENÉ 5-cípe HVIEZDY – ČERVENÁ (= Ježiš Kristus) a MODRÁ (= Panna Mária) v svätožiare z 12 hviezd (= FYZICKY UKRIŽOVANÝ Ježiš Kristus a SPOLU s NÍM DUCHOVNE SPOLUUKRIŽOVANÁ Panna Mária).

d) Veľký slovenský ČERVENO (= Ježiš Kristus) – MODRÝ (= Panna Mária) DVOJKRÍŽ (= FYZICKY UKRIŽOVANÝ Ježiš Kristus a SPOLU s NÍM DUCHOVNE SPOLUUKRIŽOVANÁ Panna Mária).

e) DVA KLINCE na hrote tohto dvojkríža ČERVENÝ (= Ježiš Kristus) a MODRÝ (= Panna Mária) PREKRÍŽENÉ do Ondrejského kríža, prebodávajúce temného nočného hada (= FYZICKY UKRIŽOVANÝ Ježiš Kristus a SPOLU s NÍM DUCHOVNE SPOLUUKRIŽOVANÁ Panna Mária).

f) DÁTUM v strede slovenského dvojkríža: ČERVENÝ – 14. IX. (= sviatok Povýšenia Spasiteľovho kríža = Ježiš Kristus FYZICKY UKRIŽOVANÝ) a MODRÝ – 15. IX. (= sviatok Sedembolestnej Panny Márie = Panna Mária SEDEMBOLESTNÁ = DUCHOVNE SPOLUUKRIŽOVANÁ Panna Mária).

g) SPOLOČNÉ SRDCE Ježiša Krista a Panny Márie v strede veľkého slovenského dvojkríža.

h) Z tohto spoločného Ježišovho FYZICKY a Máriinho DUCHOVNE PREBODNUTÉHO Srdca vychádzajúce DVA LÚČE – ČERVENÝ a MODRÝ, rozvetvené do PIATICH ČERVENÝCH (= 5 Najsvätejších FYZICKÝCH Rán Ježiša Krista = FYZICKY UKRIŽOVANÝ Ježiš Kristus) a PIATICH MODRÝCH (= 5 Svätých DUCHOVNÝCH Rán Panny Márie = DUCHOVNE SPOLUUKRIŽOVANÁ Panna Mária) lúčov, prebodávajúcich temného nočného hada.

i) SPOLOČNÉ CHODIDLO nôh Ježiša Krista a Panny Márie v mape Slovenska, ŠLIAPAJÚCE – DRVIACE hlavu temného nočného hada.

j) SPOLOČNÝ ČERVENO (= Ježiš Kristus) – MODRÝ (= Panna Mária) SEDEMBOLESTNÝ RUŽENEC, šliapajúci – drviaci hlavu temného nočného hada (= FYZICKY UKRIŽOVANÝ Ježiš Kristus a SPOLU s NÍM DUCHOVNE SPOLUUKRIŽOVANÁ Panna Mária).

2.) HORNÝ KRUH = SLNKO = BOH (Ž 84, 12); = aj vtelený BOHOČLOVEK Ježiš Kristus (Jn 1, 1; 4 – 9; 8, 12).

7 lúčov tohto SLNKA sú hroty MEČOV, čo vyjadruje 7, t. j. PLNOSŤ BOLESTÍ UKRIŽOVANÉHO BOHOČLOVEKA Ježiša Krista a NAJDOKONALEJŠIEHO človeka SEDEMBOLESTNEJ Panny Márie. Týchto 7 lúčov znamená aj PLNOSŤ BOLESTÍ MYSTICKÉHO TELA Ježiša Krista – CIRKVI (Kol 1, 24). SEDEMBOLESTNÁ Panna Mária – Nová panenská Eva má toto SLNKO okolo svojej hlavy ako svätožiaru, čo znamená, že je do tohto SLNKA odetá (Zjv 12, 1) a v MOCI a SVETLE tohto SLNKA spolu s Ním – Novým panenským Adamom Ježišom Kristom a Jeho Mystickým Telom – Cirkvou skrze STROM – SV. KRISTOV KRÍŽ (Gn 3, 12 – 13; Nový Adam a Nová Eva: Jn 19, 18; 25 – 27) PORÁŽAJÚ – ŠLIAPU (Chodidlo nohy Panny Márie a Ježiša Krista tvorí v znaku SUNLAS celá mapa Slovenska, ktoré má tvar chodidla; Gn 3, 14 – 15.) po hlave temného nočného hada.

3.) PORÁŽAJÚ – ŠLIAPU v NAJVÄČŠOM KRUHU hlavu HADA – SATANA a TEMNÝ NOČNÝ POLMESIAC (= SATAN, ZLÍ DUCHOVIA, ZLO, HRIECH), aj celý ZEMEKRUH NIMI (HADOM a POLMESIACOM) ovládaný – t. j. VŠETKÝCH tých ĽUDÍ zo VŠETKÝCH ľudí, počnúc od Adama až po posledných ľudí na konci sveta, ktorí odmietli stať sa BOŽÍMI DEŤMI, a naopak, dobrovoľne sa stali svojím hriešnym, bezbožným temným životom DEŤMI HADA – SATANA, bojujúcimi proti Ukrižovanej nekonečnej Láske – Ježišovi Kristovi a Sedembolestnej Panne Márii (Gn 3, 14 – 15; Jn 8, 44; 1 Jn 3, 8 – 10; Sk 13, 10; Ef 6, 12; 5, 8 – 14; 1 Sol 5, 4 – 8; 1 Pt 2, 9; Sk 26, 18).

HLAHOLIKA:

1.) Na hornom – kratšom vodorovnom ramene veľkého Slovenského dvojkríža:

a) Na ľavej strane ČERVENÝ KRÍŽIK = prvé písmeno HLAHOLIKY – „A“ (podobne na ľavej strane na mape Slovenska MALÝ MODRÝ KRÍŽIK s gréckym písmenom „ Δ“ na vrchole).

b) TOTO hlaholské „A“, ktoré malo tvar kríža, a na opačnej pravej strane latinské písmeno „Z“ spolu tvoria slovo „AZ“, ktoré je názvom prvého písmena HLAHOLIKY „A“.

c) HLAHOLIKOU napísané 5-písmenné slovo (bez vyššie v bode b) spomenutých dvoch písmen „AZ“), SLOVO, ktoré sa nachádza v okolí ÚST Panny Márie SEDEMBOLESTNEJ, znamená, že prostredníctvom ÚST (z ÚST vychádzajú SLOVÁ) Panny Márie a NEPOŠKVRNENÝCH „ÚST“ (t. j. PREČISTÉHO LONA Panny Márie), SKRZE PANNU MÁRIU sa SLOVO – JEŽIŠ KRISTUS STALO TELOM (Jn 1, 1; 14; Lk 1, 35). Panna Mária na anjelovo slovo POVEDALA SLOVO „FIAT = ÁNO“ – A VTEDY SA SLOVO TELOM STALO (Lk 1, 38).

VŠETKÝCH SEDEM písmen na kratšom vodorovnom ramene veľkého slovenského dvojkríža, t. j. „AZ“ + „SLOVO“, symbolicky vyjadrujú jedno zo siedmich SLOV – totiž: Jn 19, 26 – 27 – NOVÉHO ADAMA JEŽIŠA KRISTA, zaspávajúceho na dreve KRÍŽA, NOVEJ ŽENE EVE – PANNE MÁRII, ktorú si po svojom „zaspaní“ (Jn 11, 11 – 14; Gn 2, 21 – 22; Jn 19, 25 – 27; Jn 19, 33 – 34) na 3 dni svojím všemocným slovom, skrze ktoré bolo všetko stvorené (Jn 1, 1 – 3; 14; Jn 19, 25 – 27), zo svojho Rebra – prebodnutého Boku (podľa Turínskeho plátna medzi 5 a 6 rebrom na pravej strane) – stvoril, aby sa STALA MATKOU CELÉHO JEŽIŠA KRISTA, NIELEN JEHO HLAVY, KTORÚ FYZICKY POČALA V NAZARETE A FYZICKY PORODILA V BETLEHEME, ALE AJ MYSTICKÉHO TELA, KTORÉ DUCHOVNE POČALA A PORODILA (A BUDE POČÍNAŤ A RODIŤ AŽ DO KONCA SVETA) NA KALVÁRII.

VŠETKÝCH SEDEM písmen na kratšom vodorovnom ramene (na ktoré dal Pilát zavesiť v HEBREJSKOM, LATINSKOM a GRÉCKOM jazyku nápis: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ“ Jn 19, 19 – 20) veľkého slovenského dvojkríža, t. j. „AZ“ + „SLOVO“ symbolicky vyjadruje AJ to, že v 9. storočí sa k týmto TROM jazykom, vďaka sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, pridružil ako ŠTVRTÝ liturgický jazyk aj NÁŠ STAROSLOVENSKÝ jazyk.

2.) VEĽKÝ TROJUHOLNÍK, okolo ktorého vrcholu je KRUH (Slnko), je PÍSMENO z HLAHOLIKY: je to „S“, ktoré sv. Cyril pomenoval slovom „SLOVO“. Význam tohto symbolu, o. i., je podobný, ako v bode c) pri 5-písmennom slove „SLOVO“.

ŠAŠTÍN:

Mesto ŠAŠTÍN, presnejšie ŠAŠTÍNSKA NÁRODNÁ SVÄTYŇA, BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA S MILOSTIVOU SOCHOU MATKY SEDEMBOLESTNEJ, hrá v bratstve SUNLAS VEĽMI DÔLEŽITÚ úlohu (preto je aj hymnou SUNLAS pieseň z JKS č. 405.Tie ŠAŠTÍNSKE zvony).

V znaku SUNLAS to vyjadrujú tieto symboly:

1.) ŠAŠTÍNSKA PIETA – SOCHA ŠAŠTÍNSKEJ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA.

2.) MALÉ SRDCE na ľavej strane mapy Slovenska s krížikom a hebrejským písmenom „ש“ = „Š“, ktoré je skratkou a prvým písmenom slova „Šaštín“ v BIELO – MODRO – ČERVENOM (= farby SLOVENSKA) stvárnení, čo znamená: ŠAŠTÍN SRDCE SLOVENSKA.

3.) DÁTUM 14. IX. – 15. (IX. = 15. SEPTEMBER – SVIATOK PATRÓNKY SLOVENSKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE) v dlhšom vodorovnom ramene veľkého slovenského dvojkríža. Zo STREDU tohto dátumu – 14. IX. 15. (zo SPOLOČNEJ rímskej číslice IX) – ležiacemu nad ranou na Srdci, vychádzajú z tejto rany dva lúče: červený – krv a modrý – voda. To znamená, že práve z VIGÍLIE SVIATKU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, VYCHÁDZA – bolo ZALOŽENÉ – bratstvo SUNLAS (= Spolubojovníci ukrižovanej Nekonečnej Lásky a Sedembolestnej).

Bratstvo SUNLAS bolo teda ZALOŽENÉ na SVIATOK POVÝŠENIA KRÍŽA 14. IX. roku Pána 2008, ale AJ 15. IX. na VIGÍLIU SVIATKU SEDEMBOLESTNEJ P. M. PATRÓNKY SLOVENSKA, a to priamo v ŠAŠTÍNE – V BAZILIKE PRED MILOSTIVOU SOCHOU ŠAŠTÍNSKEJ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA.

ĎALŠIE DVA DÁTUMY:

1.) DÁTUM v najväčšom kruhu na pravej strane 12. IX. 2008 je DÁTUMOM, v ktorom VZNIKOL a bol POSVÄTENÝ opisovaný znak bratstva SUNLAS.

2.) DÁTUM v najväčšom kruhu v spodnej časti: 12. IX. 1683.

(Rímska číslica „IX“ vo VŠETKÝCH TROCH dátumoch – 14. IX. 15; 12. IX. 2008 a 12. IX. 1683 = sú o. i. AJ PRVÉ PÍSMENÁ slov: lat. Iesu /= Ježiš/, gréc. Xpistos /= Christos = Kristus/, v tomto, treťom dátume dva klince tvoriace „X“, pretína ešte klinec tretí, ktorý je zároveň aj gréckym písmenom „P“ /= R/ v slove XPistos /= CHRistos = KRistus/).

DÁTUM 12. IX. 1683 poukazuje na slávne VÍŤAZSTVO SEDEMBOLESTNEJ Panny Márie nad TURECKÝM POLMESIACOM v bitke pri VIEDNI, kedy SEDEMBOLESTNÁ opäť VÍŤAZNE ŠLIAPLA na hlavu TEMNÉHO hada – satana. TURCI sa vtedy snažili ZNIČIŤ KRESŤANSKÚ EURÓPU. Ale SLOVÁK – ostrihomský arcibiskup, VEĽKÝ ctiteľ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, Juraj SELEPČÉNY – POHRONEC (1595 – 1685), nazývaný aj „ZÁCHRANCA VIEDNE“ – VYJEDNAL u POĽSKÉHO kráľa Jána III. Sobieskeho, aby prišiel na pomoc KRESŤANSKÉMU vojsku, ktoré bojovalo pri VIEDNI proti TURECKEJ PRESILE. POĽSKÝ kráľ prisľúbil pomoc a sľub aj dodržal. SELEPČÉNY ho čakal pri BRATISLAVE. Pre vojsko slúžil SVÄTÚ OMŠU a po nej dal vojakom POSVÄTENÉ MEDAILY, ktoré dal zhotoviť v náklade 100 000 kusov. Na jednej strane medaily bola vyrazená SEDEMBOLESTNÁ Panna Mária a na druhej meno Mária. Vojaci si medaily pripli na uniformy. Kráľ Ján III. Sobiesky vydal ešte rozkaz, aby na vojenských zástavách bolo vyšité meno Mária. A hoci TURECKÝCH vojakov bolo DVA RAZY toľko, KRESŤANSKÉ vojsko ZVÍŤAZILO.

***