OZNAMY

Kategória: OZNAMY

NOVÉ:

Deo Gratias!:

(1. Kniha VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE)

(2. Kniha VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE)

+++

Prezidentské voľby

na „kresťanskom“ Slovensku v roku Pána 2019

v obraze (Hebr 6, 6)… :


+++

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 8. marec roku Pána 2019:

Bola doplnená rubrika: S cirkevnými otcami na Kalvárii:

Sv. Ján Zlatoústy

(*ok. 349 – † 407; učiteľ Cirkvi):

„Počas celého roku neprestávame vyzývať k posteniu sa, ale nemnohí venujú pozornosť tomu čo hovoríme. Keď však nadíde Štyridsiatnica najviac lenivý sa budia, hoci ich nikto nenapomína ani neupozorňuje, upozorňuje a napomína nadchádzajúce obdobie.

Ak sa teda nejaký Žid, alebo Hellén opýta: »prečo sa postíš?«, neodpovedaj: »na pamiatku Paschy«, alebo »Kríža«, lebo dáš mu argumenty na kritiku. Chcejúc pristúpiť k svätým mystériám, nepostíme sa na pamiatku Paschy, alebo Kríža, postíme sa kvôli naším hriechom. Zmyslom Paschy nie je pôst a smútok; ona je dobrou príležitosťou na radosť a veselosť.

Kríž odstránil hriech,
oslobodil svet od viny,
uzdravil minulé nenávisti,
a otvoril brány neba.
Priateľmi učinil tých, ktorí sa odvrátili;
posadil nás po pravej strane trónu,
a dal nám nekonečne mnoho iných dobier.

Naozaj, nesmúťme a neplačme, ale skôr buďme spokojný a tešme sa. Preto Pavol povedal: »Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista« (pozn.: Gal 6, 14), a tiež: »Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici« (pozn.: Rim 5, 8.). A ďalej Ján hovorí viac-menej takto: »Boh tak miloval svet« (pozn.: Jn 3, 16). Ako? Povedz! Či, odvrhnúc všetko, nepoukázal na kríž? »Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna«, aby bol ukrižovaný, »a každý, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal večný život« (pozn.: Jn 3, 16). Keď teda kríž je základom lásky a slávy, nehovorme, že ho oplakávame. Nie kvôli nemu plačeme. Nie. Plačeme z dôvodu vlastných hriechov. Pre toto sa postíme.“

(Sanctus Ioannes Chrysostomus, Adversus Judaeos Orationes, Oratio III, 4)

+++

1-vý piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 1. marec roku Pána 2019:

Bola doplnená rubrika: S učiteľmi Cirkvi na Kalvárii:

O nevyhnutnosti nariekania: z príkladov Písma

…V Novom Zákone je kniežaťom nariekajúcich a plačúcich Kráľ náš Kristus; a keďže je o ňom napísané, že je samotná moc a Božia múdrosť (1 Kor 1, 24), a že bude vedieť zavrhovať zlé a voliť si dobré (Iz 7, 15), je div, ak sa ešte nájde niekto, kto sa odváži tvrdiť, že je lepšie sa smiať než plakať. Čítame predsa o ňom často, že plakal, nikdy však, že sa smial. Niekedy sa však radoval v duchu preniknutý duchovnou radosťou nad pokrokom učeníkov, lebo plač a nárek nevylučujú duchovnú radosť, ba skôr cieľom svätých sĺz je pokoj a radosť v Duchu Svätom; a preto Dávid po slzách pokánia hovorí s veľkou dôverou, vraviac: Môjmu sluchu dáš radosť a veselosť, a zaplesajú kosti ponížené (Ž 50, 10).

Plakal teda Kristus nad pominuteľným zánikom Jeruzalema a večnou záhubou mnoho tisíc Židov, keď uzrel v deň ratolestí mesto, plakal nad ním, ako píše svätý Lukáš (19, 41).

Oplakával aj smrť Lazára, svojho priateľa, keď videl plačúcu Máriu Magdalénu a plačúcich Židov, ako píše svätý Ján (11, 35) – iba ak by azda, ako tvrdia niektorí zbožní rozjímatelia, skôr oplakával jeho smrteľný život, podrobený rozmanitým útrapám a bolestiam, ku ktorému sa mal vrátiť skrze vzkriesenie z limbu svätých Otcov, kde odpočíval v pokoji, podľa onoho Simeonovho: Teraz prepúšťaš svojho služobníka v pokoji (Lk 2, 29).

Po tretie plakal Pán v záhrade, keď prosil Otca, aby bol od neho odňatý, ak je to možné, kalich utrpenia. Totiž hoci sa evanjelisti nezmieňujú o slzách, predsa krvavý pot, tak hojne vyliaty, dostatočne ukazuje, že nechýbali ani slzy.

Po štvrté plakal na kríži, ako dosvedčujú oné slová apoštola Pavla v liste Židom: On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti, a bol vyslyšaný pre svoju úctivosť (Hebr 5, 7). Hovorí totiž Apoštol o onej Kristovej modlitbe: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha (pozn.: Lk 23, 46). V tejto modlitbe si žiadal byť oslobodený od smrti, to jest byť vytrhnutý z pažeráka smrti a navrátený k životu skorým vzkriesením. A v tejto prosbe bol vypočutý pre svoju úctivosť, s ktorou ctil on sám Otca, lebo jej bol sám hoden, aby mu bola od všetkých vzdávaná. A hoci sa v evanjeliu svätého Lukáša nič nehovorí o slzách spojených s krikom, predsa verme apoštolovi Pavlovi, ktorý sa naučil celé evanjelium z Kristovho zjavenia (pozn.: Gal 1, 11 – 12).

Je však nanajvýš hodné viery, že i vtedy, keď sa Pán zdržiaval štyridsať dní na púšti, nepochybne sa neustále modlil; a keď veľmi často bdieval v noci modliac sa, ako svedčí Lukáš, keď hovorí: Vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom (Lk 6, 12) a opäť na inom mieste: Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore, ktorá sa volá Olivová (21, 37) – je hodné viery, vravím, že spájal oné modlitby s nevysloviteľným nárekom. Ak totiž sám Duch Svätý dáva sa nám modliť s nevysloviteľnými vzdychmi, ako svedčí Apoštol v liste Rimanom (8, 26) – o čo viac Kristus, ktorý prijal Ducha bez miery (Ján 3, 34) a z ktorého plnosti my všetci sme dostali (1, 16), na ktorého i Duch zostúpil v podobe holubice a zostal na ňom (1, 32) – modlil sa na púšti a na vrchoch nevysloviteľným nárekom? Keď teda nás Kristus, Učiteľ a Pán náš, jasne učil: Blahoslavení plačúci (Mt 5, 4) a: Beda vám, ktorí sa smejete (Lk 6, 25) a sám vykonával, čo učil, a plnil, čo prikázal: je na nás, ak sme poslušnými učeníkmi a vernými služobníkmi, aby sme si ošklivili smiech a žarty aj pôvaby a rozkoše sveta, a naopak aby sme milovali v tomto údolí sĺz zbožné slzy, aby sme v nich mali záľubu a oddávali sa im a žiadali si ich od Boha nie bez vnútorného nariekania.“

(Sv. Róbert Bellarmín, De gemitu columbae – O náreku holubice, Kniha I., kapitola 10.)

+++

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 22. február roku Pána 2019:

Bola doplnená rubrika: S modlitbou s trpiacim Spasiteľom:

K ukrižovanému Spasiteľovi

Ó, Ježišu ukrižovaný! klaniam sa Ti a ďakujem Ti za veľké muky, ktoré si pre mňa vytrpel. Milovaný Ježišu, ako mnoho, až veľmi mnoho si trpel za moje hriechy!

Aký opustený visíš na kríži a koľkú bolesť Ti spôsobujú prebodnuté ruky a nohy! Ako si len mohol znášať také nemilosrdné muky a prečo si chcel visieť živý celé tri hodiny na kríži! Zo srdca Ťa ľutujem pre Tvoje veľké utrpenia a strašne prenikavé bolesti prerážajú aj moju hriešnu dušu. Vďaky Ti vzdávam za všetky bolesti, ktoré si pretrpel vo svojich svätých údoch, a na znak mojich vďakov každú osobitne s láskou bozkávam.

Buď pozdravená svätá hlava Ježiša Krista, hodná poklony! Ó, ako Ťa krížom krážom zranily pichľavé tŕne!

Ďakujem Ti za všetko, čo si pre mňa vytrpela, a bozkávam Ťa so srdečnou sústrasťou.

(Pri týchto slovách pobozkajme presvätú hlavu Pána Ježiša, potom všetky údy, ako ich menujeme. Slová: »Ďakujem Ti za všetko, čo si za mňa…« načim pri každom úde opakovať.)

Buď pozdravená spanilá tvár Ježiša Krista! Ako strašne Ťa zohavili a zbavili všetkej krásy!

Ďakujem Ti za všetko…

Buďte pozdravené presväté ústa Ježiša Krista! Ako napuchly Tvoje sväté pery a akými surovými údermi ich mučili!

Ďakujem Ti za všetko…

Buď pozdravený obličaj Ježiša Krista, hodný poklony. Ako Ťa krížom-krážom doškriabali!

Ďakujem Ti za všetko…

Buďte pozdravené ramená Ježiša Krista! Čo ste cítily, keď vás tak násilne naťahovali a tak surovo trhali.

Ďakujem Ti za všetko…

Buďte pozdravené vy jemné sväté ruky Ježiša Krista! Aké bolestné rany vám zasadili a ako nemilosrdne vás pribili na kríž!

Ďakujem Ti za všetko…

Buďte pozdravené sväté nohy Ježiša Krista! Ako vás prebodli, zdrvili a tupými klincami prebili!

Ďakujem Ti za všetko…

Buďte pozdravené sväté prsia Ježiša Krista! Ako strašne vás rozdriapali, koľkú bolesť spôsobili vojaci údermi pri bičovaní!

Ďakujem Ti za všetko…

Buď pozdravené najsvätejšie Srdce Ježiša Krista! Aké ukrutné bolo vrazenie dýky, ktorá však otvorila pre mňa Tvoj svätý bok!

Ďakujem Ti za všetko…

Milovaný Ježišu môj! všetky tie muky, ktoré si trpel na jednotlivých údoch, Ti obetujem a pre ne prosím, odpusť mi všetko, čím som sa svojimi údami voči Tebe prehrešila. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; K ukrižovanému Spasiteľovi, str. 200 – 202.)

+++


Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 8. február roku Pána 2019:

Bola doplnená rubrika: S modlitbou s trpiacim Spasiteľom:

Obetovanie najsvätejšej krvi

1. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi Pána Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za rozšírenie a povýšenie sv. Cirkvi, mojej drahej matky, na zachovanie a blaho jej viditeľnej hlavy, nášho sv. Otca pápeža, za kardinálov, biskupov, duchovných pastierov a za všetkých služobníkov svätostánku.

Sláva Otcu…

Večná sláva a vďaka Ti, Ježišu, že si nás svojou krvou vykúpil.

2. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za pokoj a jednotu katolíckych panovníkov a kniežat, za poníženie nepriateľov sv. viery a za blaho kresťanského ľudu.

Sláva Otcu…

Večná sláva a vďaka…

3. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za obrátenie neveriacich, za vykorenenie všetkého bludárstva a za obrátenie hriešnikov.

Sláva Otcu…

Večná sláva…

4. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za všetkých svojich príbuzných, priateľov a nepriateľov, za všetkých biedu trpiacich, chorých, utláčaných a za všetkých tých, za ktorých sa mi treba modliť a za ktorých Ty chceš, aby som sa modlila.

Sláva Otcu…

Večná sláva…

5. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za všetkých, ktorí dnes zomrú, aby si ich zachránil od pekelných múk a čím skôr prijal do večnej slávy.

Sláva Otcu…

Večná sláva…

6. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za všetkých, ktorí tento veľký poklad milujú a na jeho zvelebovanie a uctievanie sa so mnou spájajú a konečne za tých, ktorí sa usilujú rozširovať úctu k najsv. krvi Ježišovej.

Sláva Otcu…

Večná sláva…

7. Večný Otče, obetujem Ti zásluhy predrahej krvi P. Ježiša, Tvojho milovaného Syna a môjho Božského Vykupiteľa, za všetky svoje duševné a telesné potreby, ako aj za duše v očistci, najmä za tie, ktoré zvlášť pobožne uctievaly túto kúpnu cenu nášho vykúpenia, bolesti a muky našej predrahej a premilej Matky Márie.

Sláva Otcu…

Večná sláva…

Sláva krvi Ježišovej teraz i vždycky a na večné veky. Amen.

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Obetovanie najsvätejšej krvi, str. 195 – 197.)

+++

1-vý Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 1. február roku Pána 2019:

Bola doplnená rubrika: S modlitbou s trpiacim Spasiteľom:

Sedem slov P. Ježiša na kríži

V. Bože, poď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu…

Prvé slovo Ježišovo: »Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.« (Luk. 23, 34.)

V. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
R. Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.

Ó, milovaný Ježišu môj, naozaj ľahko môžem zniesť, keď mi niekto spôsobí bolesť, pretože ma nikdy nemôže stihnúť taká urážka, akú skutočne zasluhujem. A vôbec iní zbadajú lepšie moje chyby než ja sama. Keby som bola predsa nevinná, nech ma naučí Tvoj sv. príklad, ako načim nepriateľom odpúšťať a ako milovať tých, ktorí ma nenávidia, aby som bola verným dieťaťom svojho nebeského Otca.

Posilni ma svojou milosťou, aby som kráčala v Tvojich šľapajach a aj v skutočnosti robila to, o čo Ťa každodenne prosím: »Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom!« Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami.

Ó, môj Bože, verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa a zo srdca ľutujem, že som Ťa hriechami obrazila.

Druhé slovo Ježišovo: »Veru, povedám ti: dnes budeš so mnou v raji.« (Luk. 23, 43.)

V. Klaniame sa Ti, Kriste…

Ó, milovaný Ježišu môj, spravodlivý Sudca živých i mŕtvych! So strachom a trasením sa klaniam a zvelebujem Tvoje nevyspytateľné, ale vždy spravodlivé súdy, prosím Ťa, aby som, preniknutá sv. strachom, pracovala na svojom spasení. Dúfam v Tvoje nekonečné milosrdenstvo, lebo nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. S detinskou dôverou volám k Tebe s lotrom na pravici: »Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva« (Luk. 23, 42.)!

Vyznávam, že si dobrotivý a láskavý Pán a Kráľ môj, a nezapriem, že som zaslúžila všetky utrpenia, ktoré si mi soslal, ale spolu dúfam, že v hodine smrti počujem potešiteľné slová: »Dnes budeš so mnou v raji!« Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

Tretie slovo Ježišovo: »Hľa syn tvoj! Hľa Matka tvoja!« (Ján 19, 26, 27.)

V. Klaniame sa…

Ó, milovaný Ježišu môj, ktorý si ma ako prijaté dieťa s kríža odporučil dobrotivosti milujúcej Matky, vlej do môjho srdca nežnú a detinskú príchylnosť k svojej presvätej Matke, ktorá je i mojou Matkou. – Posilni ma svojou milosťou, aby som svojím správaním nikdy nespôsobila nebeskej Matke bolesť a zármutok. Ó, Mária, ktorá si pod krížom vystála veľké muky a pretrpela bolestné mučeníctvo: pre horké muky Tvojho Syna a pre Tvoj materinský súcit Ťa prosím, prijmi ma za svoje dieťa! Teba volám na pomoc teraz a vždy, ale hlavne na hodinu, keď nebudem môcť volať k Tebe, už vopred prosím Tvoju pomoc. Ó, Mária, nevzďaluj sa odo mňa, buď mojou Matkou v živote i v smrti! Aby som však na svojej smrteľnej posteli bola hodná Tvojej materinskej ochrany, vypros mi od svojho Syna, zomierajúceho na kríži, milosť, aby som už v živote ukázala skutkami, že som Tvojím dieťaťom. Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

Štvrté slovo Ježišovo: »Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?« (Mat. 27, 46.)

V. Klaniame sa…

Ó, opustený, milovaný Ježišu môj! Odvrátili sa od Teba židia, ktorých si predsa tak veľmi miloval: utiekli vyvolení učeníci, ba opustil Ťa i Tvoj nebeský Otec! preto máš taký veľký súcit so zarmútenými. Pre Tvoju opustenosť Ťa prosím, keď mi aj v krížoch a v trápeniach nedáš pocítiť potechu, zato ma najmä v hodine smrti neopúšťaj, ale posilni ma svojou milosťou, aby som bola vždy Tvojou vernou služobnicou a aby som ostala na veky s Tebou spojená. Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

Piate slovo Ježišovo: »Žíznim!« (Ján 19, 28.)

V. Klaniame sa…

Ó, Ježišu môj, dosiaľ som Ti podávala len nepožívateľné strapce a kyslý ocot, ba pichľavými tŕňami som Ťa ranila, a Ty predsa tak milosrdne hľadíš na mňa a trpezlive čakáš, či nedonesiem lepšie ovocie a občerstvenie, po čom tak veľmi túžiš! Koľké vďaky som podlžná za Tvoju trpezlivosť! Ó, aká nevďačná som bola! octom som Ťa napájala, kým ma Ty denne kŕmiš svojím telom a svojou krvou hasíš môj duševný smäd! Ale teraz skrúšeným srdcom ľutujem svoje hriechy a pre Tvoj ukrutný smäd Ťa prosím, podaj mi vína kajúcnosti. Vzbuď v mojej duši opravdivý smäd po dokonalosti, aby som Ti mohla preukázať sladké ovocie opravdivej ľútosti a tak niekedy s vyvolenými počula potešujúce slová: »Poďte, požehnaní od môjho Otca, vládnite kráľovstvom, pripraveným vám od ustanovenia sveta! Lebo… bol som smädný a dali ste mi piť!« (Mat. 25, 34, 35.) Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

Šieste slovo Ježišovo: »Dokonané je!« (Ján 19, 30.)

Ó, Ježišu môj! aké sladké a potešujúce bude pre mňa na smrteľnej posteli povedomie, že som dokonale zodpovedala svojmu povolaniu, presne zachovala sv. pravidlá a stanovy, za hriechy robila pokánie, premohla pokušenia a do posledného dychu sa spravovala duchom poslušnosti. Riaď ma svojou Božskou milosťou, aby som svedomite vykonávala svoje každodenné práce, žeby som v hodine smrti nemala príčiny na nespokojnosť, ale radšej aby potecha naplnila moje srdce a aby som mohla zvolať s apoštolom národov: »Čas môjho rozkladu nastáva. Dobrý boj som bojoval, beh som dokonal, vieru som zachoval. Ostatne odložená mi je koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán v ten deň ako spravodlivý sudca!« (2. Tim. 4, 6 – 8.)

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

Siedme slovo Ježišovo: »Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.« (Luk. 23, 46.)

V. Klaniame sa…

Ó, najláskavejší Ježišu! za nás si obetoval útle telo, prepustil si rúcho vojakom, vylial si krv do poslednej kvapky, konečne odovzdal si dušu do rúk Otca. S dôverou Ťa prosím, sovri moju úbohú dušu v poslednej hodine do svojho náručia, rozovretého na kríži. Svojou vlastnou presvätou krvou zaznamenal si moje meno na svoje prebodnuté ruky; preto nedopusť, aby ho odtiaľ sotrela moja vlastná zloba alebo úklady zlého ducha. Aby si mi dal potešujúci príklad, svoju dušu si poručil do presvätých rúk nebeského Otca; hľa, i ja do Tvojich presvätých rúk porúčam raz navždy svoju úbohú dušu. Rukami zarmútenej Matky obetuj ju milosrdenstvu nebeského Otca, aby ma, keď hľadí na Tvoje sv. rany a na zásluhy Tvojej bolestnej Matky, nezavrhol. Preto znova a znova volám k Tebe a nebeskému Otcovi: »Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!« Veď Ty si ma stvoril a vykúpil, ó, Bože, a sľúbil si, že kto v Teba dúfa, nebude sklamaný. Amen.

Sláva Otcu…

Zmiluj sa…

(Modlitebná kniha Dcér Božského Vykupiteľa; Nákladom vlastným, R. P. 1947; Nihil obstat. Dr. Ladislaus Hanus, m. p. censor. Imprimatur. Nr. 1817. Scepusii, 18. Julii 1946. + Joannes Eppus; Sedem slov P. Ježiša na kríži, str. 186 – 192.)

+++

1-vý Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 4. január roku Pána 2019:

Pre nedostatok záujmu

o SUNLAS

(SPOLUBOJOVNÍCI UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKY A SEDEMBOLESTNEJ)

bolo toto spoločenstvo

ZRUŠENÉ

!!!

+++

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 21. december roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: S učiteľmi Cirkvi na Kalvárii:

Sv. Róbert Bellarmín

(*1542 – † 1621; učiteľ Cirkvi):

„O desiatom prameni sĺz, ktorým je úvaha o láske k Bohu

…Božská láska podnecuje horlivú túžbu vidieť Boha a modliť sa neustále s mnohými slzami a hovoriť: Príď kráľovstvo Tvoje (pozn.: Mt 6, 10). Kráľovstvo Božie sa v Písme rozumie v trojakom zmysle: ako kráľovstvo, povedal by som, prirodzené, ako kráľovstvo milosti a ako kráľovstvo slávy.

Kráľovstvo prirodzené sa nazýva vláda, ktorú má Boh prirodzene nad všetkými stvorenými vecami, ktoré stále riadi a spravuje podľa svojej vôle; a žiadna vec sa Mu nemôže stavať na odpor. O tomto kráľovstve hovorí Dávid, keď vraví: Kráľovstvo Tvoje je kráľovstvo pre všetky veky (Ž 144, 13). Na toto kráľovstvo sa nemôže vzťahovať oná žiadosť: Príď kráľovstvo Tvoje, pretože toto kráľovstvo vždy bolo a bude; a nie je potrebné žiadať od Boha, aby prišlo to, čo prišlo už na počiatku sveta.

Kráľovstvo milosti je to, ktorým Boh skrze milosť kraľuje v srdciach zbožných a riadi ich a spravuje a ľúbezne podrobuje svojej božskej vôli. O tomto kráľovstve hovorí Apoštol, keď vraví: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna (Kol 1, 13). Ani o tomto kráľovstve sa nezdá, že by sa o ňom mohlo rozumieť ono: Príď kráľovstvo Tvoje. Veď toto kráľovstvo milosti začalo so začiatkom sveta, ako i Kristus sa nazýva Baránkom zabitým, od počiatku sveta (Zjv 13, 8.), pretože pre Jeho predvídanú smrť bola daná milosť všetkým, ktorí boli spravodliví, vo všetkých dobách.

Kráľovstvo slávy je večná blaženosť, ktorá začala v dušiach blažených od smrti Krista, ktorý počas umierania povedal lotrovi: Ešte dnes budeš so mnou v raji (Lk 23, 43). Bude však naplnené v posledný deň, kedy blažený duchovia dostanú oslávené telá a začujú od Kráľa slávy: Poďte, požehnaní, vládnite kráľovstvám pre vás pripraveným (Mt 25, 34). Lebo vtedy naozaj nastane kráľovstvo Božie, keď po zrušení všetkej moci smrteľníkov a nečistých duchov bude vládnuť jediný Boh a Jeho vyvolení s Ním.“

(Sv. Róbert Bellarmín, De gemitu columbae – O náreku holubice, Kniha II., kapitola 10.)

+++

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 18. november roku Pána 2016:

Vďaka nekonečne dobrému Trojjedinému Bohu bola urobená NOVÁ rubrika:

2. Kniha

VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE:

Kniha V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky vo Fibonacciho postupnosti:

2. Kniha – 2-oj stranová – (rok Pána 2016; PDF) 2. Kniha – 1-no stranová (pre TLAČ) – (rok Pána 2016; PDF) 2. Kniha – Obálka FB (pre TLAČ) – (rok Pána 2016; PDF) 2. Kniha – Obálka ČB (pre TLAČ) – (rok Pána 2016; PDF)

+++

Autor tejto knihy i tejto internetovej stránky DOVOĽUJE túto knihu a tiež fotografie, kresby, alebo texty z tejto internetovej stránky VOĽNE šíriť!

+++

+++

+++

Veľký Piatok - 18. apríl roku Pána (a Sedembolestnej Panny Márie) 2014:

Bola urobená nová rubrika: Dielo vtelenej nekonečnej Lásky a dielo naše:

Brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky

Dielo vtelenej Nekonečnej Lásky a dielo naše

Veru, biedne je to srdce, ktoré bude toto čítať
a nebude pri tom skrúšene, v Božom objatí plakať:

Moja ukrižovaná Nekonečná Láska – moje všetko dobro!

Dnes, na Veľký Piatok – 18. apríla Tvojho roku 2014, v tento najsladší, najláskyplnejší a najobdivuhodnejší deň v roku, Tebe samému – Trojjedinému Bohu, venujem z celého svojho passionistického srdca túto maličkú kytičku mojej vďačnej spomienky na Tvoje obdivuhodné skutky bezhraničnej lásky, ktoré si nám vo svojom pozemskom živote preukázal a ktorými si nám dokázal svoju nekonečnú lásku, ktorou nás miluješ, ako – viem, že malé a nepatrné – zadosťučinenie predovšetkým za všetky moje hriechy i hriechy celého sveta:

Ty, Boh, všemohúci Vládca, bol si pri príchode na našu zem anjelom ohlásený ako večný Kráľ – naopak, my sme Ťa posmešne vyhlásili za kráľa, korunovali tŕňovou korunou, Tvoje zbičované, krvou zaliate telo zaodeli šarlátovým plášťom, do ruky Ti dali za žezlo trstinu, a potom Ti vzdávali náš „kráľovský“ hold: pľuli sme na Teba, trstinou Ťa bili po hlave, kľakali pred Tebou a robili si z Teba posmech!

Ty, nekonečne blažený Boh, Kráľ kráľov, Pán celého stvorenia si zostúpil zo svojho nebeského trónu ako pokorný sluha k našim nohám, aby si ich umýval – naopak, my sme z Teba urobili kráľa každej bolesti a potupy a na tróne, ktorý sme Ti zhotovili – na kríži Ťa s tŕňovou korunou na hlave vyzdvihli zo zeme do neba a potom nevďačne pod ním šliapali svojimi nohami po Tvojej svätej krvi, ktorú si vylieval za našu spásu!

Ty, Všadeprítomný, v ktorom prebýva celé stvorenie, prišiel si nám darovať Božie kráľovstvo – naopak, my sme Tebe hneď v prvom dni Tvojho narodenia, keď si to najviac potreboval, odmietli poskytnúť prístrešie!

Ty si nás stratených prišiel hľadať ako tichý, krotký Boží Baránok, nekonečne žízniaci po našej spáse – naopak, my sme Ťa od Tvojho narodenia hľadali a prenasledovali s rúhavým revom ako zúrivé levy, nenásytne hladné po Tvojej smrti!

Ty si chlebom zázračne nasýtil tisíce hladných ľudí, ktorí tri dni nejedli, aby na ceste domov od vysilenia nepoomdlievali a Seba samého si nám v Chlebe – Eucharistii zanechal ako posilu na našej ceste do neba – naopak, my sme Ťa nasýtili hladom, smädom a mnohorakým mučením – celkom vysilili a potom, v takomto stave, s ťažkým krížom na ramenách hnali na Golgotu!

Ty si vínom zázračne napojil svadobčanov a svoju vlastnú Krv – Seba samého si nám pod spôsobom vína zanechal ako nápoj večného života – naopak, my sme Ťa na kríži napájali octom a Tvoju svätú krv považovali za nič!

Ty si sa 40 dní postil, vôbec nič nejedol a po celý život žil v chudobe a skromnosti – naopak, my sme Ťa nazvali pažravcom!

Ty si z neba zostúpil, aby si sa stal našou cestou, ktorá vedie do večnej nebeskej blaženosti a bol náš vodca – naopak, my sme od Teba bočili a vraveli o Tebe, že si zvodca!

Ty si nás prišiel pozdvihnúť z pekelnej priepasti do pre nás nedostupnej nekonečnej nebeskej výšiny – do Božieho kráľovstva – naopak, my sme Ťa vyviedli na zráz vrchu a stadiaľ chceli zhodiť dolu!

Ty si často na unavených nohách kráčal za chorými, aby si ich uzdravil citlivým dotykom svojich rúk – naopak, my sme Tvoje nohy a ruky bezcitne pribili na kríž!

Ty, vtelená nekonečná Múdrosť si nás učil Božej múdrosti – naopak, my sme Ťa vyhlásili za šialeného a pomäteného!

Ty, vtelená neomylná Pravda si nás učil bez najmenšej lži oslobodzujúcej pravde a potvrdzoval ju veľkými zázrakmi – naopak, my sme Ti neverili a nazvali Ťa klamárom!

Ty si vyháňal z ľudí zlých duchov a porazil Knieža temnoty – naopak, my sme o Tebe vraveli, že si posadnutý zlým duchom a spoločníkom satana!

Ty si svojou slinou vrátil slepým zrak a hluchonemému reč a sluch – naopak, my sme Ti opovržlivo pľuli do tváre!

Ty si uzdravoval hluchých a odťaté ucho vrátil Tvojmu nepriateľovi a uzdravil ho – naopak, my sme Ťa zauškovali!

Ty, vševidiaci a vševediaci Boh si nám, telesne i duchovne slepým ľuďom, vracal zrak – naopak, my sme Ti zakryli oči handrou a potom Ťa päsťami surovo bili po tvári so slovami: „Prorokuj, hádaj, kto Ťa udrel“!

Ty, Svetlo sveta si nás prišiel oslobodiť z temného žalára, z večnej tmy – naopak, my sme Ťa väznili v temnici a potom zabili a vložili do temného hrobu!

Ty, Božia živá Voda, prišiel si uhasiť náš smäd po večnom šťastí – naopak, my sme Ťa na kríži trápili smädom!

Ty, keď si spal na dreve, ktoré pohlcovali vlny rozbúreného jazera a Tvoji učeníci, zachvátení hrôzou z blížiacej sa smrti Ťa budili, hneď si vstal a oslobodil ich od smrteľnej hrôzy – naopak, v deň, keď si sa dobrovoľne chystal „usnúť“ na dreve a Tvoja duša od smútku, úzkosti a hrôzy zomierala a Tvoje telo sa potilo krvou – hoci si nás žiadal, aby sme s Tebou bdeli –, my sme zaspali a keď si nás zobudil, znova sme zaspali, tri razy si prišiel za nami a zakaždým si nás našiel spať, nedokázali sme s Tebou bdieť ani jednu hodinu!

Ty si nám rozviazal otrocké putá a oslobodil si nás od hriechu a večnej smrti – naopak, my sme Ťa zviazali ako zločinca a v putách odviedli na smrť!

Ty, Najvyšší, ktorý nás nekonečne prevyšuješ, dal si nám moc šliapať po našich nepriateľoch – hadoch – zlých duchoch, ktorí nás chcú stiahnuť dolu k sebe do večného zatratenia – naopak, my – prach, sme sa s nimi spolčili a spolu s nimi šliapali po Tebe ako po červíkovi a uličnom blate!

Ty si uzdravil a k nebu vzpriamil k zemi zhrbenú ženu, ktorú satan sužoval 18 rokov – naopak, my sme spolu so satanom zaťažili Tvoje plecia ťažkým krížom a vyčerpaného Ťa zrazili do prachu k našim nohám!

Ty, vidiac na dreve ťažkými hriechmi obťaženého Zacheja, povolal si ho dolu a oslobodil od nich – naopak, my sme Ťa na zemi ťažkými hriechmi obťažili a vyzdvihli a zavesili na smrtiace drevo!

Ty, nekonečne slobodný a všadeprítomný Boh si uzdravoval telá ochrnutých, dával im slobodu pohybu – naopak, my sme Tvoje telo bolestne znehybnili klincami na kríži a potom, keď si na ňom zomrel, ho zavreli do malého, tesného hrobu!

Ty, vtelené Božie Slovo si nám hovoril slová večného života – naopak, my sme Ťa na kríži umlčali!

Ty, aby si nás získal, si za naše vykúpenie zaplatil Božej spravodlivosti na kríži svojou bolestnou smrťou nekonečnú cenu – naopak, my – aby sme sa Ťa zbavili – sme za Tvoju bolestnú smrť zaplatili 30 strieborných!

Ty, chcejúc posilniť našu vieru, si sa pred našimi očami slávne premenil a majestátne zažiaril v nadpozemsky bielom odeve – naopak, my sme Ťa v deň Tvojho umučenia a smrti pred očami sveta zosmiešnili okrem iného aj tým, že sme Ťa obliekli do žiariaceho lesklého rúcha!

Ty si uzdravil mnohých malomocných, ktorých telá boli celé znetvorené a z ktorých odpadávali kusy mäsa – naopak, my sme celé Tvoje telo od hlavy po päty bičmi znetvorili a to tak strašne, že celé bolo dotrhané až do kostí a viseli z neho kusy mäsa!

Ty, nekonečná vtelená Krása, najkrajší z ľudských synov, prišiel si prinavrátiť nášmu Božiemu obrazu stratenú krásu – naopak, my sme Tvoj ľudský výzor zohavili na nepoznanie!

Ty, nekonečná, nesmrteľná Blaženosť, ktorá všetko stvorené zaodieva existenciou a tvarom, si prišiel zaodieť našu dušu i telo Sebou – naopak, my sme vyzliekli nehanebne Tvoje telo zo šiat donaha a Tvoju dušu, zdĺhavou bolestivou smrťou z tela!

Ty, nekonečné Bohatstvo si nás prišiel obohatiť – urobiť z nás Božie deti – naopak, my sme z Teba urobili najväčšieho chudáka a vzali Ti aj to posledné: šaty, dobré meno i život!

Ty si nad naším nešťastím, bolesťou a smrťou plakal – naopak, my sme sa z Tvojho nešťastia, bolesti a strašnej smrti smiali!

Ty, nekonečne milosrdný Boh, si nás svojou svätou krvou obmyl, očistil od našich hriechov a zachránil pred večnou smrťou – naopak, my sme Ťa – hoci sme vedeli, že si nevinný – vydali na smrť a potom si hriešne umyli ruky vo vode a vyhlásili, že nemáme vinu na Tvojej krvi!

Ty, Nevinný si sa stal vinný namiesto nás vinníkov a bol si za naše viny umučený a ukrižovaný – naopak, my vinníci sme oslobodili zločinca – Barabáša a namiesto neho – a to aj napriek tomu, že Tvoj sudca Ťa vyhlásil za nevinného – urobili sme z Teba vinníka, ktorý si zasluhuje smrť na kríži!

Ty, nepoškvrnená Nevinnosť, keď Ťa na kríži pre naše viny pohlcovala strašná smrť, si nás ospravedlňoval pred Otcovou spravodlivosťou – naopak, my sme pred sudcom, ktorý Ťa ospravedlňoval a vyhlasoval za nevinného, na Teba žalovali, krivo Ťa pred ním obviňovali a s veľkým krikom si od neho vynucovali túto Tvoju strašnú smrť!

Ty, nekonečná Spravodlivosť, prišiel si nás ospravedlniť a zachrániť pred večnou smrťou – naopak, my sme Ťa nespravodlivo odsúdili na smrť!

Ty, svätý Boh, nekonečná vtelená bezhriešnosť a nevinnosť, prišiel si nás hriešnikov oslobodiť z otroctva hriechu – naopak, my sme Ťa započítali medzi zločincov!

Ty, vtelená nekonečná Dobrota si nežne objímal deti a požehnával ich – naopak, my sme Tvoje ruky surovo rozpäli na kríži, aby si na ňom zomrel ako prekliaty!

Ty, večný Život si zo smrti a hrobu povolával mŕtvych späť k životu – naopak, my sme Ťa zabili a vložili do hrobu!

Ty, Boh, Boží Syn si nás stratených vo večnej smrti prišiel v ľudskom tele hľadať až za svoju smrť, aby si nás so sebou zjednotil v Jedno – urobil údmi svojho Tela – daroval nám Božie synovstvo – naopak, my, hoci sme s Tebou žili tri roky v jednom dôvernom spoločenstve a vedeli, že si Boží Syn, sme Ťa zradili, za 30 strieborných Tvojim nepriateľom predali a vydali na smrť, rozutekali sa od Teba do všetkých strán, pred ľuďmi prisahali, že Ťa nepoznáme a na kríži, keď si za nás zomieral v desivej smrteľnej opustenosti, Ťa zanechali samého!

Ty, Boh v ľudskom tele si všetkým ľuďom na kríži svojou strašne bolestivou smrťou vydobyl blažený večný život – naopak, my hriešnici sme sa vtedy, keď si za nás na kríži v strašných bolestiach zomieral, stojac pod ním, z Teba smiali, potriasali hlavami a rúhali sa Ti, že nedokážeš zachrániť ani len seba!

Ty si pre nás na kríži otvoril dokorán svoje dlane, náruč i srdce, ktoré si dovolil vojakovi kopijou otvoriť, pretože si chcel aby sme doň vstúpili – do blaženého objatia Tvojej ukrižovanej nekonečnej lásky – naopak, my sme pred Tebou svoje srdcia zatvrdili a Tvoje plačúce oči hľadeli na naše doširoka napriahnuté ramená s otvorenými dlaňami, ktoré Ťa fackali, na naše dlane zovreté v päsť, ktoré Ťa nemilosrdne bili a na naše dlane zvierajúce kamene, povrazy, palice, kopije, biče, klince, kladivá, ktoré Ťa mučili a nakoniec aj zabili!

Ty nekonečná Blaženosť, priniesol si nám večný Boží život bez bolesti a trápenia – naopak, my sme celý Tvoj ľudský život naplnili slzami, trýzňou a najväčšími mukami!

Ty, Boh, vtelená Nekonečná Láska si nás miloval až do krajnosti – naopak, my sme Ťa až do krajnosti nenávideli!

+++

!!!

Ak Boh dovolí, na túto internetovú stránku bude neskôr do nej vložený po zhotovení (napísaní) jej ZÁVEREČNÝ VRCHOL - 5 Kníh VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE.

Z VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE sú už HOTOVÉ tieto jednotlivé knihy:

1. Kniha: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach, 2. Kniha: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky vo Fibonacciho postupnosti

a

5. Kniha: V náručí ukrižovaného Božieho Slova.

+++

Kto chce, nech sa prosím za mňa pomodlí, aby som vždy a všade, až do konca svojho života, čo najdokonalejšie plnil Božiu vôľu. ĎAKUJEM!

+++