OZNAMY

Kategória: OZNAMY

NOVÉ:

Deo Gratias!:

(1. Kniha VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE)

(2. Kniha VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE)


+++

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 4. august roku Pána 2017:

Bola doplnená rubrika: S apoštolskými otcami na Kalvárii:

Z listu sv. Ignáca Antiochijského cirkevnej obci v Tráloch:

„Ignác, nazývaný aj Theoforus, svätej Cirkvi milovanej Bohom, Otcom Ježiša Krista, v Trálii v Ázii, ktorá je vyvolená a hodná Boha a má pokoj v tele, v krvi a v umučení Ježiša Krista, našej nádeje, že vstaneme z mŕtvych a budeme s ním. Pozdravujem ju v plnosti, ako to robili apoštoli, a želám jej hojnú spásu…

Ja vás preto napomínam, no nie ja, ale láska Ježiša Krista; požívajte iba kresťanský pokrm, zdržiavajte sa avšak cudzej potravy, čiže bludu. Pretože tí, čo sa sami oháňajú Ježišom, aby sa urobili hodnovernými, podobajú sa tým, ktorí primiešavajú smrtiaci jed do sladkého vína; a ten, kto nič netuší, prilákaný zhubnou sladkosťou, sám siahne po smrti…

Keď však niektorí bezbožníci, čiže neveriaci tvrdia, že je to iba zdanie, že on (Ježiš Kristus) trpel, potom sú oni sami zdanliví; prečo som potom spútaný, prečo potom túžim po boji s divými zvermi. Nadarmo teda zomieram. Rozprávam teda nepravdy o Pánovi.

Vyhýbajte sa preto týmto zlým výhonkom, ktoré nesú smrtonosné plody. Kto ich okúsi, ihneď zomrie. Lebo títo ľudia nie sú zo sadenice Božej. Keby boli, ukázali by sa ako vetvy kríža a ich ovocie by bolo neporušiteľné. On svojim utrpením a krížom pozýva vás, svoje údy. Lebo hlava sa nemôže narodiť bez údov, keďže Boh sľubuje jednotu, ktorou je on sám…“

(List sv. Ignáca Antiochijského cirkevnej obci v Tráloch /pozn.: Pozdrav/ 6, 1 – 2; 10, 1; 11, 1 – 2).

Zdroj: Z knihy doc. ThDr. ICLic. Štefana Mordela PhD., DIELA APOŠTOLSKÝCH OTCOV, Pojednanie o dielach Apoštolských Otcov a spisy zo života prvotnej cirkvi, Spišské Podhradie 2007)

***

2. august roku Pána 2017:

Bola doplnená rubrika: S učiteľmi Cirkvi na Kalvárii:

„Pod Kristovým srdcom (pozn.: porovn. Ž 22, 15) sa rozumie Sväté písmo, ktoré odhaľuje Kristovo srdce. Pred umučením bolo však zatvorené, lebo Písmo bolo nejasné, ale po umučení je otvorené, lebo tí, čo ho už chápu, uvažujú a rozlišujú, ako treba proroctvá vykladať.“

(Sv. Tomáš Akvinský, Expositio in Psalmos, 21, 11: Opera omnia, zv. 18 /Parisiis 1876/, s. 350; zdroj: Katechizmus Katolíckej Cirkvi 112)

***

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 28. júl roku Pána 2017:

Bola doplnená rubrika: S apoštolskými otcami na Kalvárii:

Sv. Ignác Antiochijský

(ok. 30 – ok. 107; apoštolský otec):

„Ignác, nazývaný tiež Theoforus, veľmi blaženej cirkvi v ázijskom Efeze, požehnanej mocou a plnosťou Boha Otca, predurčenej k trvalej sláve a stálej jednote, vyvolenej Otcovou vôľou a skutočným utrpením nášho Boha Ježiša Krista čo najviac najúprimnejších pozdravov v Ježišovi Kristovi.

Spoznal som vaše Bohom veľmi milované meno, ktoré ste si zaslúžili pre vieru a lásku zakotvenú v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi. Povolaní krvou Božou k životu išli ste za Bohom a krásne ste dokončili dielo bratskej lásky. Keď ste sa teda dopočuli, že pre meno nám spoločné a pre vieru som v putách odvedený zo Sýrie do Ríma, dúfam, že pre vašu modlitbu sa dočkám boja so zverou a stanem sa tak opravdivým učeníkom, ponáhľali ste sa, aby ste ma uvideli…

Je len jeden lekár tela i duše, narodený i nenarodený, vtelený Boh, v smrti pravý život, narodený z Márie i z Boha, trpiaci a teraz už netrpiaci Ježiš Kristus, náš Pán.

Nech vás tak ako doteraz nikto neuvedie do bludu…

Dozvedel som sa, že odkiaľsi prichádzajú so zlými názormi. Nedovoľte im, aby ich zasiali medzi vás. Zapchajte si uši, aby nemohli prijať ich semeno. Vy ste pripravenými kameňmi do stavby chrámu Boha Otca, ktoré vyťahuje do výšky stroj Ježiša Krista, kríž, po lane Ducha Svätého. Hore vás vyťahuje vaša viera a láska je cestou k Bohu

Modlite sa stále aj za druhých. U nich je nádej na obrátenie, a tak i oni môžu dosiahnuť Boha. Obráťte teda svoju pozornosť na nich a pomáhajte im svojimi skutkami. Na ich hnev odpovedajte miernosťou, na ich pýchu pokorou, na ich urážky modlitbami, na ich skazené názory pevnou vierou, na ich krutosť láskavosťou. Nesnažte sa ich napodobňovať. Buďte im vľúdnymi bratmi. Snažte sa napodobniť Pána. Kto vytrpel viac krívd, kto bol viac zradený, kto bol viac opovrhnutý? Nech nikto u vás nenájde zlú zelinu. V Ježišovi Kristovi zostaňte telom i duchom nepoškvrnení a láskaví…

Bratia moji, nedajte sa na bludnú cestu! Tí ktorí zničia v sebe Boží chrám, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve (pozn.: 1 Kor 6, 9; 10). Ak teda zomreli tí, ktorí takto narábali so svojim telom, nestane sa to tiež tomu, kto zlým učením zničil vieru v Boha, za ktorú bol ukrižovaný Ježiš Kristus? Tento, pretože sa poškvrnil, odíde do neuhasiteľného ohňa. Rovnako sa to stane tomu, kto ho počúva.

Preto Pán, aby vdýchol do Cirkvi neporušiteľnosť, dal si pomazať hlavu voňavou masťou. Nenatierajte sa páchnucim učením vládcu tohto veku, aby vás neodviedol ako zajatcov z terajšieho života. Prečo nie sme všetci múdri, keď sme prijali poznanie Boha, ktorým je Ježiš Kristus? Prečo pochabo hynieme, keď prehliadame dar milosti, nám zoslaný Pánom!

Môj duch je očistnou obeťou kríža, ktorý je pohoršením pre neveriacich, pre vás však spásou s večným životom (pozn.: 1 Kor 1, 18). Kde je múdry? Kde je bádateľ tohto veku (pozn.: 1 Kor 1, 20)? Kde je vystatovanie takzvaných svätých? Boh náš, Ježiš Kristus, bol totiž počatý v Márii z Dávidovho rodu podľa Božej vôle z Ducha Svätého. Narodil sa a bol pokrstený, aby utrpením očistil vodu

Rád dám svoj život v očistnú obetu za vás a za tých, ktorých ste na česť Božiu poslali do Smyrny, odkiaľ vám píšem. Vďaka Bohu za to. Polykarpa milujem ako vás. Pamätajte na mňa, ako Kristus pamätá na vás. Modlite sa za cirkev v Sýrii, odkiaľ mňa, posledného z tamojších veriacich, vedú v putách do Ríma. Kiež by som bol uznaný za hodného takej Božej cti. Buďte silný v Bohu Otcovi a v našej spoločnej nádeji Ježišovi Kristovi.“

(List sv. Ignáca Antiochijského Efezanom /pozn.: Pozdrav/ 1, 1 – 2; 7, 2; 8, 1; 9, 1; 10, 1 – 3; 16, 1 – 2; 17, 1 – 2; 18, 1 – 2; 21, 1 – 2;

Zdroj: Z knihy doc. ThDr. ICLic. Štefana Mordela PhD., DIELA APOŠTOLSKÝCH OTCOV, Pojednanie o dielach Apoštolských Otcov a spisy zo života prvotnej cirkvi, Spišské Podhradie 2007)

***

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 21. júl roku Pána 2017:

Bola doplnená rubrika: S pápežmi na Kalvárii:

Sv. pápež Klement Rímsky

((? – ok. 97):

„Kvôli svojej viere a pohostinnosti bola zachránená neviestka Rahab (pozn.: porovn. Joz 2). Keď totiž Naumov syn Jozue poslal vyzvedačov, spoznal kráľ tej zeme, že prišli prezrieť krajinu. I vyslal mužov, aby ich zatkli a usmrtili. Pohostinná Rahab vyzvedačov prijala a ukryla v hornej izbe pod kúdeľ. Keď prišli kráľovi vyslanci a povedali: »Prišli k tebe vyzvedači vyslaní do našej zeme. Vyveď ich, ako prikazuje kráľ«, odpovedala im: »Prišli ku mne muži, ktorých hľadáte, avšak ihneď odišli a sú už na ceste« (pozn.: Joz 2, 3 – 5). Pritom ukázala vyslancom opačný smer. Mužom potom povedala: »Veľmi dobre vidím, že Pán Boh vydá toto mesto. Strach a hrôza z vás zachvátila obyvateľov mesta. Keď sa vám podarí mesto dobyť, ušetrite mňa a dom môjho otca« (pozn.: Joz 2, 14; 18; 19). »Stane sa tak,« odpovedali jej, »ako si nám povedala. Akonáhle zbadáš, že sme prišli, zhromaždíš všetkých svojich príbuzných vo svojom dome a budú zachránení. Kto by sa zdržiaval mimo domu, zahynie.« A prikázali jej, aké má dať znamenie. Má vyvesiť šarlátové rúcho na svojom dome. Znamenalo to, že krvou Pána budú vykúpení všetci, ktorí veria a dúfajú v Boha. Vidíte, milovaní, že táto žena mala nielen vieru, ale i dar proroctva.“

(List sv. Klementa Rímskeho Korinťanom 12, 1 – 8.)

„Kristus patrí pokorným, nie tým, ktorí sa povyšujú nad jeho stádo. Žezlo Božieho majestátu, Pán Ježiš Kristus, neprišiel s veľkolepou nádherou a domýšľavosťou, hoci mohol, ale prišiel pokorne, ako o ňom povedal Duch Svätý. »Pane,« hovorí, »kto uveril našej správe? A komu bola zjavená sila Pánovho ramena? Ohlásili sme to, hoci nechceli: je ako dieťatko, ako koreň zo smädnej zeme. Nemá podoby ani slávy. Videli sme ho, nemal výzor ľudí. Je človekom v zranení a námahe. Vie, že bude trpieť, pretože sa odvrátia od jeho zneuctenej a odsúdenej tváre. Berie na seba naše hriechy a za nás je mučený. A my sme sa domnievali, že právom trpí bolesť a poníženie. Sám však bol ranený pre naše hriechy a zamdlel pre naše neprávosti. Pre náš pokoj na neho doľahli tresty. Jeho slabosťou sme uzdravení. Všetci ako ovce sme zblúdili, človek zblúdil zo svojej cesty. Pán ho vydal za naše hriechy a on neotvoril svoje ústa. Ako baránok bol vedený na zabitie a ako ovca bez muknutia k strihačovi, tak neotvoril svoje ústa. V pokore začala jeho spravodlivosť. Kto vysvetlí jeho pôvod, keď jeho telo je vzaté zo zeme? Pre neprávosť môjho ľudu je vedený na smrť. Budú ho chcieť pochovať s bezbožníkmi, avšak u bohatého bude pochovaný, pretože neurobil nič zlé, ani klamstvo nebolo v jeho ústach. A Pán ho chce očistiť od rany. Ak prinesiete obeť za hriechy, vaša duša uvidí potomstvo po dlhé veky. Pán ho chce zbaviť duševnej bolesti, chce mu ukázať svetlo a obdarovať ho múdrosťou; ospravedlniť spravodlivého, ktorý mnohým dobre slúži; a ich hriechy vezme sám na seba. Preto bude dedičom mnohého a rozdelí zbrane silných. Preto bola jeho duša vydaná na smrť a bol pripočítaný k bezbožným. A sám vzal na seba hriechy mnohých a pre ich hriechy bol vydaný« (pozn.: Iz 53, 1 12). A znovu hovorí: »Ja však som červ a nie človek, potupa ľudí, ľudský vyvrheľ. Všetci, ktorí ma videli, posmievali sa mi, rozprávali ústami, kývali hlavou: Dúfal v Pána, nech ho vyslobodí, ak chce« (pozn.: Ž 22, 79). Vidíte, milovaní bratia, aký príklad nám bol daný. Ak Pán bol taký pokorný, čo urobíme my, ktorí sme skrze Neho dostali jeho milosti?

(List sv. Klementa Rímskeho Korinťanom 16, 1 – 17)

Majme v úcte Pána Ježiša Krista, ktorý vydal svoju krv za nás.“

(List sv. Klementa Rímskeho Korinťanom 21, 6)

Náš Pán Ježiš Kristus z vôle Otca pre lásku, akú nám preukazuje, svoju krv vydal za nástelo za naše telo, svoj život, za naše životy.“

(List sv. Klementa Rímskeho Korinťanom 49, 5 /pozn.: 49, 6/)

(Zdroj: Z knihy doc. ThDr. ICLic. Štefana Mordela PhD., DIELA APOŠTOLSKÝCH OTCOV, Pojednanie o dielach Apoštolských Otcov a spisy zo života prvotnej cirkvi, Spišské Podhradie 2007)

***

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 14. júl roku Pána 2017:

Bola doplnená rubrika: S pápežmi na Kalvárii:

Sv. pápež Klement Rímsky

((? – ok. 97):

„Božia Cirkev, ktorá má dočasný pobyt v Ríme, pozdravuje Božiu Cirkev s dočasným pobytom v Korinte, povolanú k svätosti, z Božej vôle očistenú skrze nášho Pána Ježiša Krista. Nech vás naplní milosť a pokoj všemohúceho Boha skrze Ježiša Krista.

Kvôli náhlym a mnohým protivenstvám, opätovným pohromám a utrpeniu, ktoré nás postihli, bratia, môže sa zdať, že sme zanedbali upriamiť svoju pozornosť na záležitosti, ktoré sa stali u vás, menovite mrzký a bezbožný rozbroj nedôstojný Božích vyvolených. Rozdúchalo ho niekoľko nerozvážnych a namyslených osôb až do takého poblúdenia, že vaše vznešené, zvučné i všetkým ľuďom veľmi milé meno zakryla potupa a hanba. Veď ktože z týchto ľudí, čo predtým žili u vás, nebol by obdivoval váš čnostný život a hlbokú vieru? Kto by neobdivoval vašu rozvážnu a vrúcnu nábožnosť, opretú o Krista? Kto by nevychvaľoval vašu veľkodušnú pohostinnosť a láskavosť, kto by nezveleboval vaše dôkladné a isté poznanie? Konali ste vždy nestranne bez prihliadania na osoby, vaše skutky boli podľa zákona Pánovho, pretože ste sa podriaďovali svojim predstaveným a prejavovali ste patričnú úctu svojim kňazom. Mladým ste prikazovali aby boli skromní a zbožní. Ženám ste prikazovali, aby všetko konali s bezúhonnou a svätou svedomitosťou a aby svojich mužov milovali tak, ako im to káže ich povinnosť.

Všetci ste boli skromní, ďaleko od márneho vyvyšovania sa, radšej ste sa podriaďovali ako rozkazovali, radšej ste dávali ako prijímali a uspokojili ste sa s tým, čo vám dal na životnú cestu Kristus a to ste si aj vážili. Riadili ste sa podľa jeho slov a mali ste stále na pamäti jeho utrpenie. Preto vládol medzi vami hlboký a trvalý mier, veľká túžba konať dobro a preto sa na všetkých vyliali hojné dary Ducha Svätého.

Pohliadnime na Kristovu krv a uvedomme si akou vzácnou je jeho Otcovi, pretože ju vylial za našu spásu a priniesla celému svetu milosť pokánia.“

(List sv. Klementa Rímskeho Korinťanom 1. kap. 1 – 3; 2. kap. 1 – 2; 7 kap. 4)

***

10. júl roku Pána 2017:

Bola doplnená rubrika:

S učiteľmi Cirkvi na Kalvárii:

„… kríž, ktorý sa nazýva »znamením Syna človeka«, ktorý »sa zjaví na nebi«, ako sa hovorí v Mt XXIV. (pozn.: v Mt 24, 30)

(Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologiae III. ot. 25. čl. 4. k 3.)

+++


Modlitba zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
v Nitre 5. júla 2017

C: Nech je zvelebená a pochválená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna.
Ľ: Od tohto času až na veky.

C: Drahí bratia a sestry vo viere v Ježiša Krista, vážení predstavitelia našej vlasti na všetkých úrovniach zodpovednosti, všetci príslušníci iných náboženských a národnostných menšín, milí spoluobčania!
Na úsvite našich národných dejín svätí Cyril a Metod priniesli našim predkom evanjelium preložené do ich reči a v Proglase ich vyzvali, aby ho prijali ako ten najcennejší dar: „Preto čujte, čujte toto Sloveni: dar tento drahý Boh vám z lásky daroval…“ (Proglas 9-10).
Táto Božia láska k celému ľudstvu, ku každému národu i ku každému človeku sa stelesnila v osobe a v živote Ježiša Krista; On, Boží Syn sa stal stelesnením Božej zachraňujúcej lásky, ktorú prejavoval a prejavuje cez svoje milujúcu srdce.
V tejto modlitbe sa chceme obrátiť na túto Kristovu lásku, zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V storočnici fatimského zjavenia, na príhovor Panny Márie, mu chceme zveriť celý náš národ, všetkých obyvateľov našej vlasti v tejto vážnej chvíli našich národných i osobných dejín.

1. Pane Ježišu, počas dlhých dejín, prácou, statočnosťou, utrpeniami a obetami našich predkov si nám pripravil našu drahú vlasť, obdaril si ju krásou a bohatstvami prírody.
Zachovaj ju v pokoji a ochraňuj nás od katastrof, nesvornosti, od vnútorných i vonkajších nepriateľov.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

2. Pane Ježišu, cez pôsobenie svätých Cyrila a Metoda a ich pokračovateľov si nás obdaril kresťanskou vierou a krstom si nás včlenil do tvojho vyvoleného ľudu – Cirkvi.
Posilňuj našu vieru, aby sme ti boli verní vo všetkom aj za cenu našich obetí; daruj milosť viery aj tým, čo ju nedostali alebo ju stratili, aby sme kráčali za tebou, Dobrým Pastierom, ktorý si prišiel, aby sme mali život a mali sme ho v hojnosti (porov. Jn 10, 10).
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

3. Pane Ježišu, ty si povedal Pilátovi: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora“ (Jn 19, 11) a veľa si trpel od tých, čo zneužívali alebo nezvládli svoju moc.
Prosíme ťa za všetkých, ktorí majú v našej vlasti zákonodarnú, výkonnú alebo súdnu moc. Pomáhaj im, aby si uvedomovali, že moc im bola zverená od Boha, aby ju používali v službe druhým, v starostlivosti o spoločné dobro, aby prekonávali pokušenie arogancie moci, korupcie, vo vedomí, že sa raz budú za vykonávanie svojej moci zodpovedať pred tvojím spravodlivým súdom.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

4. Pane Ježišu, ty si prosil Nebeského Otca, aby všetci, čo v teba uveria, boli jedno, ako si ty jedno s nebeským Otcom, aby svet uveril v teba (porov. Jn 17, 21).
Zverujeme ti všetkých našich duchovných pastierov: biskupov, kňazov, diakonov, seminaristov, rehoľné osoby a všetkých našich bratov a sestry, ktorí sa zasvätili tvojej službe. Pomáhaj im, aby nám prinášali a zviditeľňovali teba, dobrého Pastiera, aby vytvárali jednotu s tvojím zástupcom na zemi, rímskym biskupom, naším pápežom i medzi sebou navzájom. Obdaruj mladých kresťanov kňazským a rehoľným povolaním, aby sme mali potrebných duchovných pastierov a mohli sme prinášať svetlo tvojho Evanjelia aj iným národom sveta. Prosíme ťa za všetkých kresťanov v našej vlasti a všetkých, ktorí ťa úprimne hľadajú; pomáhaj nám, aby sme rástli v jednote s tebou i vo vzájomnej dôvere a láske a mohli sme byť znamením, ktoré privádza k tebe, Pane.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

5. Pane Ježišu, ty si zdôrazňoval zodpovednú lásku medzi mužom a ženou a manželstvo si povýšil na sviatosť.
Prosíme ťa, posilňuj všetkých, aby sme mali vzájomnú úctu a zodpovednosť za dobro druhého človeka. Pomáhaj mladým a snúbencom v príprave pevných základov na trvalé manželstvo a šťastnú rodinu. Napĺňaj všetkých manželov a rodičov duchom tvojej lásky, aby milovali jeden druhého i svoje deti takou obetavou láskou, akú si ty prejavil voči nám. Prosíme ťa za všetkých, ktorých manželstvo sa rozpadlo, sú opustení, alebo žijú v neplatnom zväzku, aby neprestávali hľadať tvoju odpúšťajúcu lásku, snažili sa žiť podľa tvojej vôle a nachádzali pomoc a oporu u iných.
R: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

6. Pane Ježišu, ty si mal zvláštnu lásku voči deťom a mladým ľuďom.
Zverujeme ti všetky deti a mládež v našej vlasti. Daj, aby sa každé počaté dieťa mohlo narodiť do milujúcej rodiny alebo aby bolo prijaté s láskou. Pomáhaj rodičom aby s veľkodušnou láskou prijímali a zodpovedne vychovávali svoje deti. Napĺňaj svojím Duchom múdrosti a veľkodušnej lásky všetkých učiteľov, katechétov a vychovávateľov, aby svojou zodpovednou službou pripravovali deti a mládež do života, aby sa mohli stať nádejou vlasti a Cirkvi.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

7. Pane Ježišu, ty si sám pracoval v tichosti Nazareta.
Prosíme ťa, daj všetkým pracujúcim v jednotlivých oblastiach, ktorí vytvárajú duchovné i materiálne dobrá, pracovať svedomito a obetavo pre spoločné dobro. Zamestnávateľom daj ducha spravodlivosti a úcty, aby vo svojich zamestnancoch videli svojich spolupracovníkov a aby rešpektovali ich ľudskú dôstojnosť. Kiež sa to prejavuje aj v zachovávaní bezpečnosti, predpísaných noriem i pri vyplácaní primeranej a spravodlivej mzdy.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

8. Pane Ježišu, ty si pochválil kafarnaumského stotníka za jeho šľachetnosť a za jeho vieru.
Prosíme ťa za všetkých, ktorí slúžia v rôznych oblastiach našej vlasti ako vojaci, policajti, záchranári, pracovníci väzenskej a justičnej stráže, colníci a v iných službách pre dobro a bezpečnosť jednotlivcov i spoločnosti: pomáhaj im, aby svoju moc používali pri ochrane slabých a ohrozených, v službe spravodlivosti, pokoja, mieru a pri pomoci ľuďom v nešťastí a prírodných katastrofách. Veď ich k úprimnej a uvedomelej viere v teba, aby boli živou súčasťou Cirkvi.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

9. Pane Ježišu, ty si mal zvlášť pozornú lásku voči chorým a trpiacim na tele i na duši.
Prosíme ťa za všetkých chorých a starých ľudí, za všetkých na ktorých doliehajú ťarchy života, smútok a beznádej. Buď pri nich svojou láskou a pomocou; vzbuď im účinných pomocníkov v osobách ich príbuzných, priateľov, lekárov, ošetrovateľov a dobrovoľníkov. Daj, aby sme sa s tvojou pomocou starali o to, že by žiaden človek v našej vlasti nebol osamelý, opustený a bez pomoci. Zvlášť ti zverujeme chudobných, nezamestnaných, trpiacich a bezdomovcov. Nech pamätáme na tvoje slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

10. Pane Ježišu, ty si sa stretával s ľuďmi, ovplyvnenými mocou zlého ducha a svojou mocou si ich od neho oslobodzoval.
Prosíme ťa za všetkých, najmä za mladých, ktorí sú ohrozovaní lákavými manipuláciami zla v podobe nezodpovedných a zlých ľudí, nemravných mediálnych a zábavných programov, rozbitej morálky v intímnych vzťahoch, drogami, alkoholom a praktickým materializmom; prosíme ťa o oslobodenie od korupčného a zločinného správania a o dar úprimného pokánia pre všetkých, ktorí sa dopustili zla.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

11. Pane Ježišu, ty si prišiel volať nie spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.
Daruj nám všetkým milosť úprimného obrátenia, aby sme ťa s vierou prijali ako záchrancu a osloboditeľa z otroctva hriechu. Daj, aby sme prijali tvoj dar nového života a tešili sa z toho, že sme Božími synmi a dcérami, že sme súčasťou tvojho tajomného tela – Cirkvi. Aby sme tak účinne spolupracovali vedení tvojim Svätým Duchom, aby si mohol cez nás obnovovať tvár našej zeme a tak aby sme kráčali týmto životom ako dedičia Božieho kráľovstva v ústrety dobrám, ktoré si nám pripravil v dome svojho Otca.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

12. Pane Ježišu, povzbudzuješ nás, aby sme každému konali dobro a boli pripravení odpúšťať aj našim vinníkom.
Posilňuj nás, aby sme prejavovali úprimnú lásku aj tým, čo nám krivdia, aby sme vedeli zlo premáhať dobrom a pomáhali blížnym niesť každodenný kríž. Zároveň uznávame, že sme aj my ublížili mnohým. Zľutuj sa nad nami, zhliadni na našu pokoru a uzdrav všetky rany nesvornosti medzi obyvateľmi našej vlasti.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

C: Pane Ježišu Kriste, nech ti tieto naše prosby a toto naše zasvätenie predloží tvoja matka, Nepoškvrnená Panna Mária, ktorú si aj nám dal za matku, keď stála pod tvojím krížom. Ona, Sedembolestná, nech sa prihovára za náš národ i za Cirkev v našej vlasti, aby sme sa otvárali pre tvoju zachraňujúcu lásku a verne sme s ňou spolupracovali.
Prijmi tieto naše prosby aj na príhovor našich svätých patrónov, ktorí posvätili našu krajinu svojím verným životom a činnosťou podľa tvojho evanjelia: svätí Cyril a Metod, svätí Gorazd a Bystrík, svätí zoborskí pustovníci Andrej-Svorad a Beňadik, svätí košickí mučeníci, naši blahoslavení minulého storočia: sestra Zdenka Schelingová, biskupi Pavol-Peter Gojdič a Vasiľ Hopko, kňaz Metod Trčka a Boží služobník Titus Zeman – aby vďaka tvojmu Srdcu, horiacemu láskou k nám, boli sme my všetci, celý náš národ a obyvatelia Slovenska, spolu s obyvateľmi celého sveta, jedno s tebou i navzájom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ: Amen.

ZDROJ:
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/prilezitostne-modlitby-a-poboznosti/c/modlitba-zasvatenia-bsj-a-spm-2017

+++

1. júl roku Pána 2017 – sviatok Najdrahšej Krvi nášho Pána Ježiša Krista
začiatok mesiaca zasväteného Najdrahšej Krvi nášho Pána Ježiša Krista.

+++

Pastiersky list biskupov Slovenska

k zasväteniu Slovenska

Božskému Srdcu Ježišovmu

a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

(ktoré sa uskutočnilo v Nitre 5. júla roku Pána 2017

počas svätej omše o 10.oo hod na Svätoplukovom námestí)

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170624004

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170626020

+++

23. júnslávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - roku Pána 2017:

S pápežmi na Kalvárii:

Z homílie sv. pápeža Jána Pavla II.,

ktorú predniesol vo Fatime 13. mája roku Pána 1982:

„8. Kristus na Kríži povedal: »Žena, hľa, tvoj syn!« (pozn.: Jn 19, 26). Týmito slovami otvoril novým spôsobom Srdce svojej Matky. O chvíľu neskôr rímsky vojak kopijou prebodol bok Ukrižovaného.

Prebodnuté Srdce sa stalo symbolom vykúpenia uskutočneného prostredníctvom smrti Božieho Baránka.

Nepoškvrnené Srdce Márie, otvorené slovami: »Žena, hľa, tvoj syn!« je duchovne zjednotené so Srdcom jej Syna, ktoré otvorila kopija vojaka.

Srdce Márie bolo otvorené tou istou láskou k človeku i k celému svetu, ktorou Kristus miloval človeka i svet, obetujúc sa za nich na Kríži, až Jeho Srdce prebodla kopija vojaka.

Zasvätiť svet Nepoškvrnenému Srdcu Márie znamená priblížiť sa skrze príhovor Matky k prameňu života, ktorý vyviera na Golgote. Z tohto prameňa nepretržite vyviera vykúpenie a milosť. V ňom sa uskutočňuje neustále vynáhrada za hriechy sveta. Je neustálym prameňom nového života a svätosti.

Zasvätiť svet Nepoškvrnenému Srdcu Matky znamená návrat pod Kríž Syna. Znamená zasvätiť svet Spasiteľovmu prebodnutému Srdcu, priviesť ho naspäť k Prameňu jeho vykúpenia. Vykúpenie je vždy väčšie ako hriech človeka a »hriech sveta«. Moc vykúpenia je nekonečne väčšia než všetko zlo v človeku a vo svete.

Srdce Matky si to uvedomuje viac než akékoľvek iné srdce v celom svete, viditeľnom i neviditeľnom.

A tak nás volá.

Volá nás nielen k obráteniu, volá nás prijať pomoc od nej, Matky, aby sme sa vrátili k prameňu vykúpenia.“

9. Zasvätiť sa Márii znamená prijatie jej pomoci pri ponúknutí nás samých a celého ľudstva »Tomu, ktorý je svätý«, nekonečne svätý; znamená prijatie jej pomoci – skrze utiekanie sa do jej materinského Srdca, ktoré sa otvorilo pod Krížom láske ku každej bytosti, k celému svetu – ponúknuť svet, jednotlivé ľudské bytosti, celé ľudstvo, všetky národy Tomu, ktorý je nekonečne svätý. Božia svätosť sa zjavila vo vykúpení človeka, sveta, všetkých ľudí a národov: vykúpenie sa uskutočnilo skrze obetu Kríža. »A za nich sa posväcujem obetovaním seba samého« – povedal Ježiš (Jn 17, 19).

Mocou vykúpenia boli posvätení svet aj človek. Boli zasvätení Tomu, ktorý je nekonečne Svätý. Boli ponúknutí a zverení samotnej Láske, milosrdnej Láske.

Kristova Matka nás volá, nabáda nás, spojiť sa s Cirkvou živého Boha v zasvätení sveta, do aktu zverenia, v ktorom svet, všetci ľudia, národy a každá jednotlivá ľudská osoba budú ponúknutí Večnému Otcovi skrze moc Kristovho vykúpenia. Budú ponúknutí vo Vykupiteľovom Srdci, ktoré bolo na Kríži prebodnuté.

Vykupiteľova Matka nás volá, pozýva nás a pomáha nám pripojiť sa k tomuto zasväteniu, k tomuto zvereniu sveta. Takto sa dostaneme najbližšie ku Kristovmu Srdcu, ktoré bolo na Kríži prebodnuté.“

+++

19. jún roku Pána 2017:

S pápežmi na Kalvárii:

Z Encykliky sv. pápeža Jána Pavla II.

DOMINUM ET VIVIFICANTEM

(O Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta)

Text: KBS, vydaný v SSV Trnava, 1994

„Ctihodní bratia, milovaní synovia a dcéry,
pozdrav a apoštolské požehnanie!

4. DUCH, KTORÝ PRETVÁRA UTRPENIE NA VYKUPITEĽSKÚ LÁSKU

40. Výkupnú cenu Kristovej obety veľmi výstižne vyjadril autor Listu Hebrejom, ktorý najprv spomína obety Starého zákona, v ktorých “krv capov a býkov… telesne očisťuje”, a potom dodáva: “O čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.”150 Hoci sme si vedomí iných možných interpretácií, naše úvahy o prítomnosti Ducha Svätého v celom Kristovom živote nás vedú k tomu, aby sme v tomto texte postrehli výzvu uvažovať o prítomnosti toho istého Ducha aj vo vykupiteľskej obete vteleného Slova.

Najprv uvažujme o úvodných slovách, ktoré hovoria o tejto obete a potom osobitne o “očistení svedomia”, ktoré spôsobuje. Je to totiž obeta prinesená “skrze (= pôsobením) večného Ducha”, ktorý z nej “čerpá” silu spásonosne “ukazovať, čo je hriech”. Je to ten istý Duch Svätý, ktorého podľa prísľubu vo večeradle Ježiš Kristus “prinesie” apoštolom v deň svojho zmŕtvychvstania, keď sa im zjaví s ranami ukrižovania, a ktorého im dá “na odpustenie hriechov”: “Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené.”151

Vieme, že “Boh pomazal Ježiš z Nazareta Duchom Svätým a mocou”, ako povedal Šimon Peter v dome stotníka Kornélia.152 Poznáme veľkonočné tajomstvo jeho “odchodu”, o ktorom hovorí Evanjelium podľa Jána. Slová Listu Hebrejom nám teraz objasňujú, akým spôsobom Kristus “sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny” a že to spravil “skrze večného Ducha”. V obete Syna človeka je Duch Svätý tak prítomný a tak pôsobí ako pri jeho počatí, pri jeho príchode na svet, v jeho skrytom živote a v jeho verejnom účinkovaní. Podľa Listu Hebrejom sa Kristus sám na ceste svojho “odchodu” skrze Getsemani a Kalváriu vo svojom človečenstve naplno otvoril tomuto pôsobeniu Ducha-Parakleta, ktoré z utrpenia vyvádza spásonosnú lásku. Bol teda “vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol Synom, z toho čo vytrpel, naučil sa poslušnosti”.153 Takto nám spomínaný list ukazuje, ako sa človečenstvo, podrobené hriechu v potomkoch prvého Adama, stalo v Ježišovi Kristovi dokonale poddané Bohu a zjednotené s ním a zároveň plné milosrdenstva voči ľuďom. Je to nové človečenstvo, ktoré sa v Ježišovi Kristovi skrze utrpenie kríža vrátilo k láske, zradenej Adamovým hriechom. Ocitlo sa v samom Božom zdroji pôvodného darovania: v Duchu, ktorý “skúma Božie hlbiny” a sám je láskou i darom.

Boží Syn Ježiš Kristus ako človek zanietenou modlitbou svojho utrpenia dovolil Duchu Svätému, ktorý už prenikol celú hĺbku jeho človečenstva, pretvoriť to človečenstvo na dokonalú obetu úkonom svojej smrti ako žertvy lásky na kríži. Sám vykonal túto obetu. Ako jediný kňaz sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny“.154 Vo svojom človečenstve bol hodný stať sa takou obetou, lebo on jediný bol “bez poškvrny”. Ale priniesol ju “skrze večného Ducha“. To značí, že Duch Svätý pôsobil osobitným spôsobom v tomto absolútnom sebadarovaní Syna človeka, aby premenil utrpenie na vykúpenú lásku.

41. V Starom zákone sa viackrát hovorí oohni z neba“, ktorý spaľoval obety, čo prinášali ľudia.155 Analogicky možno povedať, že Duch Svätý je oheň z neba“, ktorý pôsobí v hĺbke tajomstva kríža. Vychádzajúc od Otca, usmerňuje Synovu obetu k Otcovi a uvádza ju do božskej reality trojičného spoločenstva. Ak hriech zrodil utrpenie, tak teraz bolesť Boha – toto utrpenie – nadobúda skrze Ducha Svätého svoje plné ľudské vyjadrenie v ukrižovanom Kristovi. Tak dochádza k paradoxnému tajomstvu lásky: v Kristovi trpí Boh odmietnutý vlastným stvorením: “Neveria vo mňa!” No zároveň z hĺbky tohto utrpenia – nepriamo z hĺbky samého hriechu spočívajúceho v tom, že “neuverili” – Duch čerpá novú mieru daru, ktorý dostal človek i tvorstvo už od začiatku. V hĺbke tajomstva kríža pôsobí láska, ktorá znovu privádza človeka k účasti na živote, ktorým je sám Boh.

Duch Svätý ako láska a dar v istom zmysle zostupuje do samého srdca obety, ktorá sa prináša na kríži. Nadväzujúc na biblickú tradíciu, môžeme povedať, že on spaľuje túto obetu ohňom lásky, ktorá zjednocuje Syna s Otcom v trojičnom spoločenstve. A keďže obeta kríža je Kristovým vlastným činom, on aj v nej “dostáva” Ducha Svätého. Dostáva ho tak, že ho môže – a len on spoločne s Bohom Otcom – “dať” apoštolom, Cirkvi, ľudstvu. On sám ho “posiela” od Otca.156 On sám si stane pred apoštolov zhromaždených vo večeradle “dýchne na nich” a povie: “Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené,”157 ako predpovedal Ján Krstiteľ: “On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.”158 Týmito Ježišovými slovami Duch Svätý je zjavený a zároveň sprítomnený ako láska, ktorá pôsobí v hĺbke veľkonočného tajomstva ako prameň spasiteľnej sily Kristovho kríža, ako dar nového a večného života.

Táto pravda o Duchu Svätom nachádza svoje každodenné vyjadrenie v rímskej liturgii, keď kňaz pred prijímaním vyslovuje tieto významné slová: “Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, ty si z vôle Otca a za spoluúčinkovania Ducha Svätého svojou smrťou oživil svet…” A v III. eucharistickej modlitbe kňaz, nadväzujúc na tú istú ekonómiu spásy, prosí: “Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba.”

5. KRV, KTORÁ OČISŤUJE SVEDOMIE

42. …Pôsobením Tešiteľa sa teda uskutočňuje to obrátenie ľudského srdca, ktoré je nevyhnutnou podmienkou na odpustenie hriechov. Bez skutočného obrátenia, ktoré zahrnuje vnútornú ľútosť, a bez úprimného a pevného rozhodnutia polepšiť sa zostanú hriechy “zadržané”, ako hovorí Ježiš a s ním tradícia Starého i Nového zákona. Prvé slová, ktoré Ježiš vyslovuje na začiatku svojej činnosti, sú v Evanjeliu podľa Marka tieto: “Kajajte sa a verte evanjeliu.”163 Potvrdením tejto výzvy je činnosť Ducha Svätého: “ukazovať, čo je hriech“, ktorej sa ujíma novým spôsobom mocou vykúpenia, uskutočneného krvou Syna človeka. Preto v Liste Hebrejom hovorí, že táto “krv očistí svedomie”.164 Mohlo by sa teda povedať, že ona otvára Duchu Svätému cestu do vnútra človeka, čiže do svätyne ľudského svedomia.

TRETIA ČASŤ

DUCH, KTORÝ DÁVA ŹIVOT

2. DÔVOD JUBILEA: ZJAVILA SA MILOSŤ

52. V tajomstve vtelenia vrcholí dielo Ducha, “ktorý dáva život”. Nebolo možné darovať život, ktorého plnosť je v Bohu, inak ako tým, že sa stal životom Človeka. Tým Človekom je Kristus vo svojom človečenstve, ktoré si Slovo vzalo v hypostatickom spojení. A súčasne s tajomstvom vtelenia sa novým spôsobom otvára prameň tohoto Božieho života v dejinách ľudstva: Duch Svätý, Slovo, “prvorodené zo všetkého stvorenia”, stáva sa “prvorodeným medzi mnohými bratmi”,210 a tak sa stáva aj hlavou tela, čiže Cirkvi, ktorá sa zrodí na kríži a zjaví sa v deň Turíc – a v Cirkvi sa stane hlavou ľudstva; ľudí všetkých národov, všetkých rás, všetkých krajín a kultúr, všetkých jazykov a svetadielov, všetkých povolaných k spáse. “Slovo sa telom stalo… V ňom bol život a život bol svetlom ľudí… Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.”211 Toto všetko sa však uskutočnilo a stále sa uskutočňuje “mocou Ducha Svätého”.

Dané v Ríme pri svätom Petrovi dňa 18. mája – na slávnosť Ducha Svätého – roku 1986, v ôsmom roku nášho pontifikátu.

Ján Pavol II.

POZNÁMKY

150 Hebr 5,7n.
151 Jn 20,22n.
152 Sk 10,38.
153 Hebr 5,7n.
154 Hebr 9,14n.
155 Porov. Lv 9,24; 1Kr 18,38; 2Krn 7,1.
156 Porov. Jn 15,26.
157 Jn 20,22n.
158 Mt 3,11.

163 Mk 1,15.
164 Porov. Hebr 9,14.

210 Rim 8,29.
211 Porov. Jn 1,14.4.12.

+++

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 10. február roku Pána 2017:

Bola doplnená rubrika:

So sv. Faustínou na Kalvárii:

929 – „…Pán mi povedal: »…Keď sa modlíš túto korunku, približuješ ľudstvo ku mne.«…“

60 – „Keď som už končila litánie, uvidela som veľké svetlo a v ňom Boha Otca. Pred tým svetlom a zemou som uvidela Ježiša pribitého na kríž tak, že ak sa Boh chcel pozrieť na zem, musel hľadieť cez Ježišove rany. Pochopila som, že kvôli Ježišovi Boh žehná zem.“

811 – „Keď som vošla do svojej samotky, počula som tieto slová:

»Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu. Vzruší sa vnútro môjho milosrdenstva pre bolestné umučenie môjho Syna

Ó, keby všetci poznali, aké veľké je Pánovo milosrdenstvo. Ako veľmi všetci potrebujeme milosrdenstvo, zvlášť v tej rozhodujúcej hodine.“

1512 – „Dnes počas sv. omše som videla trpiaceho Pána Ježiša, akoby zomieral na kríži.

Povedal mi:

»Dcéra moja, rozjímaj často o mojom utrpení, ktoré som pre teba znášal a nič sa ti nebude zdať veľkým, čo ty trpíš pre mňa.

Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umučení. Spájaj svoje malé utrpenia s mojím bolestným umučením, aby mali nekonečnú hodnotu pred mojou velebou.«“

482 – „Ó, Bože môj, som si vedomá svojho poslania vo svätej Cirkvi. Mojím neprestajným úsilím je vyprosovať milosrdenstvo pre svet. Úzko sa spájam s Ježišom a som postavená ako obeta prosiaca za svet. Boh mi neodmietne nič, keď ho pokorne prosím hlasom jeho Syna. Moja obeta je ničím sama zo seba, ale keď ju spájam s obetou Ježiša Krista, tak sa stáva všemohúcou a má moc odčiniť Boží hnev. Boh nás miluje vo svojom Synovi. Bolestné umučenie Božieho Syna je ustavičným zmierňovaním Božieho hnevu.“

***

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 18. november roku Pána 2016:

Vďaka nekonečne dobrému Trojjedinému Bohu bola urobená NOVÁ rubrika:

2. Kniha

VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE:

Kniha V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky vo Fibonacciho postupnosti:

2. Kniha – 2-oj stranová – (rok Pána 2016; PDF)

2. Kniha – 1-no stranová (pre TLAČ) – (rok Pána 2016; PDF)
2. Kniha – Obálka FB (pre TLAČ) – (rok Pána 2016; PDF)
2. Kniha – Obálka ČB (pre TLAČ) – (rok Pána 2016; PDF)

***

Autor tejto knihy i tejto internetovej stránky DOVOĽUJE túto knihu a tiež fotografie, kresby, alebo texty z tejto internetovej stránky VOĽNE šíriť!


***

***

***

Veľký Piatok - 18. apríl roku Pána (a Sedembolestnej Panny Márie) 2014:

Bola urobená nová rubrika: Dielo vtelenej nekonečnej Lásky a dielo naše:

Brat Ján Mária od ukrižovanej nekonečnej Lásky

Dielo vtelenej nekonečnej Lásky a dielo naše

Veru, biedne je to srdce, ktoré bude toto čítať
a nebude pri tom skrúšene, v Božom objatí plakať:

Moja ukrižovaná nekonečná Láska – moje všetko dobro!

Dnes, na Veľký Piatok – 18. apríla Tvojho roku 2014, v tento najsladší, najláskyplnejší a najobdivuhodnejší deň v roku, Tebe samému – Trojjedinému Bohu, venujem z celého svojho passionistického srdca túto maličkú kytičku mojej vďačnej spomienky na Tvoje obdivuhodné skutky bezhraničnej lásky, ktoré si nám vo svojom pozemskom živote preukázal a ktorými si nám dokázal svoju nekonečnú lásku, ktorou nás miluješ, ako – viem, že malé a nepatrné – zadosťučinenie predovšetkým za všetky moje hriechy i hriechy celého sveta:

Ty, Boh, všemohúci Vládca, bol si pri príchode na našu zem anjelom ohlásený ako večný Kráľ – naopak, my sme Ťa posmešne vyhlásili za kráľa, korunovali tŕňovou korunou, Tvoje zbičované, krvou zaliate telo zaodeli šarlátovým plášťom, do ruky Ti dali za žezlo trstinu, a potom Ti vzdávali náš „kráľovský“ hold: pľuli sme na Teba, trstinou Ťa bili po hlave, kľakali pred Tebou a robili si z Teba posmech!

Ty, nekonečne blažený Boh, Kráľ kráľov, Pán celého stvorenia si zostúpil zo svojho nebeského trónu ako pokorný sluha k našim nohám, aby si ich umýval – naopak, my sme z Teba urobili kráľa každej bolesti a potupy a na tróne, ktorý sme Ti zhotovili – na kríži Ťa s tŕňovou korunou na hlave vyzdvihli zo zeme do neba a potom nevďačne pod ním šliapali svojimi nohami po Tvojej svätej krvi, ktorú si vylieval za našu spásu!

Ty, Všadeprítomný, v ktorom prebýva celé stvorenie, prišiel si nám darovať Božie kráľovstvo – naopak, my sme Tebe hneď v prvom dni Tvojho narodenia, keď si to najviac potreboval, odmietli poskytnúť prístrešie!

Ty si nás stratených prišiel hľadať ako tichý, krotký Boží Baránok, nekonečne žízniaci po našej spáse – naopak, my sme Ťa od Tvojho narodenia hľadali a prenasledovali s rúhavým revom ako zúrivé levy, nenásytne hladné po Tvojej smrti!

Ty si chlebom zázračne nasýtil tisíce hladných ľudí, ktorí tri dni nejedli, aby na ceste domov od vysilenia nepoomdlievali a Seba samého si nám v Chlebe – Eucharistii zanechal ako posilu na našej ceste do neba – naopak, my sme Ťa nasýtili hladom, smädom a mnohorakým mučením – celkom vysilili a potom, v takomto stave, s ťažkým krížom na ramenách hnali na Golgotu!

Ty si vínom zázračne napojil svadobčanov a svoju vlastnú Krv – Seba samého si nám pod spôsobom vína zanechal ako nápoj večného života – naopak, my sme Ťa na kríži napájali octom a Tvoju svätú krv považovali za nič!

Ty si sa 40 dní postil, vôbec nič nejedol a po celý život žil v chudobe a skromnosti – naopak, my sme Ťa nazvali pažravcom!

Ty si z neba zostúpil, aby si sa stal našou cestou, ktorá vedie do večnej nebeskej blaženosti a bol náš vodca – naopak, my sme od Teba bočili a vraveli o Tebe, že si zvodca!

Ty si nás prišiel pozdvihnúť z pekelnej priepasti do pre nás nedostupnej nekonečnej nebeskej výšiny – do Božieho kráľovstva – naopak, my sme Ťa vyviedli na zráz vrchu a stadiaľ chceli zhodiť dolu!

Ty si často na unavených nohách kráčal za chorými, aby si ich uzdravil citlivým dotykom svojich rúk – naopak, my sme Tvoje nohy a ruky bezcitne pribili na kríž!

Ty, vtelená nekonečná Múdrosť si nás učil Božej múdrosti – naopak, my sme Ťa vyhlásili za šialeného a pomäteného!

Ty, vtelená neomylná Pravda si nás učil bez najmenšej lži oslobodzujúcej pravde a potvrdzoval ju veľkými zázrakmi – naopak, my sme Ti neverili a nazvali Ťa klamárom!

Ty si vyháňal z ľudí zlých duchov a porazil Knieža temnoty – naopak, my sme o Tebe vraveli, že si posadnutý zlým duchom a spoločníkom satana!

Ty si svojou slinou vrátil slepým zrak a hluchonemému reč a sluch – naopak, my sme Ti opovržlivo pľuli do tváre!

Ty si uzdravoval hluchých a odťaté ucho vrátil Tvojmu nepriateľovi a uzdravil ho – naopak, my sme Ťa zauškovali!

Ty, vševidiaci a vševediaci Boh si nám, telesne i duchovne slepým ľuďom, vracal zrak – naopak, my sme Ti zakryli oči handrou a potom Ťa päsťami surovo bili po tvári so slovami: „Prorokuj, hádaj, kto Ťa udrel“!

Ty, Svetlo sveta si nás prišiel oslobodiť z temného žalára, z večnej tmy – naopak, my sme Ťa väznili v temnici a potom zabili a vložili do temného hrobu!

Ty, Božia živá Voda, prišiel si uhasiť náš smäd po večnom šťastí – naopak, my sme Ťa na kríži trápili smädom!

Ty, keď si spal na dreve, ktoré pohlcovali vlny rozbúreného jazera a Tvoji učeníci, zachvátení hrôzou z blížiacej sa smrti Ťa budili, hneď si vstal a oslobodil ich od smrteľnej hrôzy – naopak, v deň, keď si sa dobrovoľne chystal „usnúť“ na dreve a Tvoja duša od smútku, úzkosti a hrôzy zomierala a Tvoje telo sa potilo krvou – hoci si nás žiadal, aby sme s Tebou bdeli –, my sme zaspali a keď si nás zobudil, znova sme zaspali, tri razy si prišiel za nami a zakaždým si nás našiel spať, nedokázali sme s Tebou bdieť ani jednu hodinu!

Ty si nám rozviazal otrocké putá a oslobodil si nás od hriechu a večnej smrti – naopak, my sme Ťa zviazali ako zločinca a v putách odviedli na smrť!

Ty, Najvyšší, ktorý nás nekonečne prevyšuješ, dal si nám moc šliapať po našich nepriateľoch – hadoch – zlých duchoch, ktorí nás chcú stiahnuť dolu k sebe do večného zatratenia – naopak, my – prach, sme sa s nimi spolčili a spolu s nimi šliapali po Tebe ako po červíkovi a uličnom blate!

Ty si uzdravil a k nebu vzpriamil k zemi zhrbenú ženu, ktorú satan sužoval 18 rokov – naopak, my sme spolu so satanom zaťažili Tvoje plecia ťažkým krížom a vyčerpaného Ťa zrazili do prachu k našim nohám!

Ty, vidiac na dreve ťažkými hriechmi obťaženého Zacheja, povolal si ho dolu a oslobodil od nich – naopak, my sme Ťa na zemi ťažkými hriechmi obťažili a vyzdvihli a zavesili na smrtiace drevo!

Ty, nekonečne slobodný a všadeprítomný Boh si uzdravoval telá ochrnutých, dával im slobodu pohybu – naopak, my sme Tvoje telo bolestne znehybnili klincami na kríži a potom, keď si na ňom zomrel, ho zavreli do malého, tesného hrobu!

Ty, vtelené Božie Slovo si nám hovoril slová večného života – naopak, my sme Ťa na kríži umlčali!

Ty, aby si nás získal, si za naše vykúpenie zaplatil Božej spravodlivosti na kríži svojou bolestnou smrťou nekonečnú cenu – naopak, my – aby sme sa Ťa zbavili – sme za Tvoju bolestnú smrť zaplatili 30 strieborných!

Ty, chcejúc posilniť našu vieru, si sa pred našimi očami slávne premenil a majestátne zažiaril v nadpozemsky bielom odeve – naopak, my sme Ťa v deň Tvojho umučenia a smrti pred očami sveta zosmiešnili okrem iného aj tým, že sme Ťa obliekli do žiariaceho lesklého rúcha!

Ty si uzdravil mnohých malomocných, ktorých telá boli celé znetvorené a z ktorých odpadávali kusy mäsa – naopak, my sme celé Tvoje telo od hlavy po päty bičmi znetvorili a to tak strašne, že celé bolo dotrhané až do kostí a viseli z neho kusy mäsa!

Ty, nekonečná vtelená Krása, najkrajší z ľudských synov, prišiel si prinavrátiť nášmu Božiemu obrazu stratenú krásu – naopak, my sme Tvoj ľudský výzor zohavili na nepoznanie!

Ty, nekonečná, nesmrteľná Blaženosť, ktorá všetko stvorené zaodieva existenciou a tvarom, si prišiel zaodieť našu dušu i telo Sebou – naopak, my sme vyzliekli nehanebne Tvoje telo zo šiat donaha a Tvoju dušu, zdĺhavou bolestivou smrťou z tela!

Ty, nekonečné Bohatstvo si nás prišiel obohatiť – urobiť z nás Božie deti – naopak, my sme z Teba urobili najväčšieho chudáka a vzali Ti aj to posledné: šaty, dobré meno i život!

Ty si nad naším nešťastím, bolesťou a smrťou plakal – naopak, my sme sa z Tvojho nešťastia, bolesti a strašnej smrti smiali!

Ty, nekonečne milosrdný Boh, si nás svojou svätou krvou obmyl, očistil od našich hriechov a zachránil pred večnou smrťou – naopak, my sme Ťa – hoci sme vedeli, že si nevinný – vydali na smrť a potom si hriešne umyli ruky vo vode a vyhlásili, že nemáme vinu na Tvojej krvi!

Ty, Nevinný si sa stal vinný namiesto nás vinníkov a bol si za naše viny umučený a ukrižovaný – naopak, my vinníci sme oslobodili zločinca – Barabáša a namiesto neho – a to aj napriek tomu, že Tvoj sudca Ťa vyhlásil za nevinného – urobili sme z Teba vinníka, ktorý si zasluhuje smrť na kríži!

Ty, nepoškvrnená Nevinnosť, keď Ťa na kríži pre naše viny pohlcovala strašná smrť, si nás ospravedlňoval pred Otcovou spravodlivosťou – naopak, my sme pred sudcom, ktorý Ťa ospravedlňoval a vyhlasoval za nevinného, na Teba žalovali, krivo Ťa pred ním obviňovali a s veľkým krikom si od neho vynucovali túto Tvoju strašnú smrť!

Ty, nekonečná Spravodlivosť, prišiel si nás ospravedlniť a zachrániť pred večnou smrťou – naopak, my sme Ťa nespravodlivo odsúdili na smrť!

Ty, svätý Boh, nekonečná vtelená bezhriešnosť a nevinnosť, prišiel si nás hriešnikov oslobodiť z otroctva hriechu – naopak, my sme Ťa započítali medzi zločincov!

Ty, vtelená nekonečná Dobrota si nežne objímal deti a požehnával ich – naopak, my sme Tvoje ruky surovo rozpäli na kríži, aby si na ňom zomrel ako prekliaty!

Ty, večný Život si zo smrti a hrobu povolával mŕtvych späť k životu – naopak, my sme Ťa zabili a vložili do hrobu!

Ty, Boh, Boží Syn si nás stratených vo večnej smrti prišiel v ľudskom tele hľadať až za svoju smrť, aby si nás so sebou zjednotil v Jedno – urobil údmi svojho Tela – daroval nám Božie synovstvo – naopak, my, hoci sme s Tebou žili tri roky v jednom dôvernom spoločenstve a vedeli, že si Boží Syn, sme Ťa zradili, za 30 strieborných Tvojim nepriateľom predali a vydali na smrť, rozutekali sa od Teba do všetkých strán, pred ľuďmi prisahali, že Ťa nepoznáme a na kríži, keď si za nás zomieral v desivej smrteľnej opustenosti, Ťa zanechali samého!

Ty, Boh v ľudskom tele si všetkým ľuďom na kríži svojou strašne bolestivou smrťou vydobyl blažený večný život – naopak, my hriešnici sme sa vtedy, keď si za nás na kríži v strašných bolestiach zomieral, stojac pod ním, z Teba smiali, potriasali hlavami a rúhali sa Ti, že nedokážeš zachrániť ani len seba!

Ty si pre nás na kríži otvoril dokorán svoje dlane, náruč i srdce, ktoré si dovolil vojakovi kopijou otvoriť, pretože si chcel aby sme doň vstúpili – do blaženého objatia Tvojej ukrižovanej nekonečnej lásky – naopak, my sme pred Tebou svoje srdcia zatvrdili a Tvoje plačúce oči hľadeli na naše doširoka napriahnuté ramená s otvorenými dlaňami, ktoré Ťa fackali, na naše dlane zovreté v päsť, ktoré Ťa nemilosrdne bili a na naše dlane zvierajúce kamene, povrazy, palice, kopije, biče, klince, kladivá, ktoré Ťa mučili a nakoniec aj zabili!

Ty nekonečná Blaženosť, priniesol si nám večný Boží život bez bolesti a trápenia – naopak, my sme celý Tvoj ľudský život naplnili slzami, trýzňou a najväčšími mukami!

Ty, Boh, vtelená nekonečná Láska si nás miloval až do krajnosti – naopak, my sme Ťa až do krajnosti nenávideli!

***

!!!

Ak Boh dovolí, na túto internetovú stránku bude neskôr do nej vložený po zhotovení (napísaní) jej ZÁVEREČNÝ VRCHOL - 5 Kníh VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE.

Z VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE sú už HOTOVÉ tieto jednotlivé knihy:

1. Kniha: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach,

2. Kniha: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky vo Fibonacciho postupnosti

a

5. Kniha: V náručí ukrižovaného Božieho Slova.

***

Kto chce, nech sa prosím za mňa pomodlí, aby som vždy a všade, až do konca svojho života, čo najdokonalejšie plnil Božiu vôľu. ĎAKUJEM!

***